Kvalitetsmål

Socialförvaltningen har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialförvaltningens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar förvaltningens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal

Socialförvaltningen arbetar evidensbaserat vilket innebär ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/klienten, professionen och från forskningen vägs samman och används. Det finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget med god kvalitet, och personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande

Socialförvaltningen ger den enskilde största möjliga inflytande, delaktighet och självbestämmande i myndighets- och utförandeprocesserna. Den enskilde ges rätt att välja utförare inom de insatser där kundval tillämpas.

Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra

Socialförvaltningens verksamheter ska vara trygga och säkra och myndighetsutövningen rättssäker. Socialförvaltningen har ett systematiskt riskförebyggande arbetssätt.

Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

Det ska vara lätt att få och förstå information om socialförvaltningen och om vilka insatser socialförvaltningen kan bistå den enskilde med. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med socialförvaltningen. Beslut och insatser ska ges inom rimlig tid. Socialförvaltningens tjänster ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Socialförvaltningen olika tjänster är samordnade på ett bra sätt och präglade av kontinuitet. Samverkan ska ske när så behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Upp