Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som styrs av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en bestående, eller åtminstone långvarig funktionsnedsättning oavsett ålder.

Lagen innehåller många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska kunna beviljas. Information gällande villkor för bostadsanpassningsbidrag finns på Boverkets hemsida. Länk till Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • Det är alltid personen med funktionsnedsättning som söker bidraget
 • Är du under 18 år söker vårdnadshavare för dig. Har barnet två vårdnadshavare ansöker ni gemensamt, det vill säga båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan oavsett vem barnet bor hos
 • Har du svårt att ansöka på egen hand kan du ta hjälp av en kontaktperson. Kontaktpersonen kan sköta kontakten med handläggare i ditt ställe. Kontaktpersonen har inte rätt att besluta åt digv eller vidta rättsliga handlingar i ditt ställe.
 • Har du företrädare eller juridiskt ombud kan de hjälpa dig med ansökningsprocessen. Företrädaren för din talan i kontakten med handläggare och fattar beslut för din räkning. Företrädare kan vara ombud med fullmakt, god man, förvaltare eller förmyndare.

Det här kan du få bidrag för

Bidrag kan lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Här är några exempel på anpassningsåtgärder som du kan få bidrag till:

 • ta bort trösklar
 • bredda dörrar
 • sätta upp stödhandtag, ledstång eller räcken
 • installera dörrautomatik
 • förstärka fast belysning
 • installera hiss eller ramper
 • ta bort badkar och ordna duschplats
 • spisvakt

Begränsningar i bidraget

Bidrag lämnas inte för följande:

 • vid byte av bostad för att kompensera brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader
 • normalt underhåll av bostaden
 • inköp eller anpassning av lösa inventarier
 • anpassning av fritidshus
 • om problemet går att lösa med hjälpmedel som går att förskriva från regionen
 • anpassning av vård- och omsorgsboende samt bostäder som beviljats enligt LSS

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares medgivande

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den som äger bostaden, står på kontraktet för hyresrätten eller på köpeavtalet för bostadsrätten gå med på att anpassningen utförs. Den eller de personerna behöver dessutom garantera att du inte behöver återställa anpassningsåtgärderna. Medgivandet ska vara skriftligt.

Ansökningsprocess och rollfördelning

Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen och vem som gör vad under perioden då ditt ärende är aktuellt.

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag på två sätt:

Du kan ansöka om reparationsbidrag på två sätt:

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt eller skriva ut handlingar är du välkommen att kontakta kommunens Servicecenter för att få ansökan hemskickad med brev.

Information:
Så här fyller du i ansökan om bostadsanpassningsbidrag , 278.2 kB.

Så här fyller du i ansökan om reparationsbidrag , 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om krav på intyg krävs, så bifogar du med ansökan ett intyg som utfärdats av sakkunnig med medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvensen av den, t.ex. arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare som har träffat dig och bedömt ditt behov av bostadsanpassning.
I vissa fall kan det krävas intyg från sakkunnig med specialkompetens, t.ex. synnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller allergi

När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag kan du i förekommande fall behöva inkomma med:

 • Fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens skriftliga medgivande (detta kan handläggare hjälpa till att hämta in)
 • Offert och eventuella ritningar på anpassning (detta kan handläggare hjälpa till att hämta in)
 • Utredningen inleds och ditt ärende prövas mot Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du tilldelas en handläggare som granskar inkomna handlingar. Vid behov tar handläggaren kontakt med dig för att boka ett hembesök eller ifall du behöver inkomma med kompletterande uppgifter.
 • Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd kan handläggare oftast ta ett beslut inom en månad. En förutsättning är att alla handlingar har bifogats ansökan. Enklare åtgärd kan vara t.ex. spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar.
 • Har du ansökt om bidrag för en större anpassning, t.ex. installation av hiss, större ombyggnationer så är handläggningstiden längre, mellan 3-12 månader.
 • När utredningen är klar fattar handläggaren en beslut som skickas till dig
 • Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Information om hur du gör följer med beslutet som skickas till dig.
 • För att få anpassningen utförd anlitar du ett företag. Hur man ska gå till väga står tydligt på beslutet som skickas hem till dig. Kommunen beslutar om bidragets storlek samt vad det ska användas till. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Du beställer själv arbetet och konsumenttjänstlagen kommer att gälla mellan dig och företaget
 • När anpassningen är utförd och kostnaden har redovisats betalas bidraget ut. Betalningen sker antingen till dig eller direkt till entreprenören. Mer information får du tillsammans med ditt beslut.

Reparationsbidrag

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av tekniskt slag och anpassningen behöver repareras, genomgå service eller besiktning kan du ansöka om reparationsbidrag. Bidrag kan även sökas för anordningar och inredningar som utsatts för onormalt slitage till följd av din funktionsnedsättning.

Reparationsbidrag kan även lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Detta oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag.

Ansökningsblankett finner du under rubriken "Ansökan" på den här sidan.

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du höra av dig till handläggare för mer information och hjälp.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 juni 2024