Socialtjänstens kvalitetsarbete

Tyresö kommuns socialtjänst ska planera, utveckla och följa upp sitt kvalitetsarbete systematiskt utifrån den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag.

Socialtjänstens arbete ska vara kunskapsbaserat och utföras av kvalificerad personal

Socialtjänsten arbetar evidensbaserat vilket innebär ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/klienten, professionen och från forskningen vägs samman och används. Det finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget med god kvalitet, och personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Personer som har stöd av socialtjänsten ska ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande

Socialtjänsten ger den enskilde största möjliga inflytande, delaktighet och självbestämmande i myndighets- och utförandeprocesserna. Den enskilde ges rätt att välja utförare inom de insatser där kundval tillämpas.

Socialtjänsten ska ha en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna ska vara trygga och säkra

Socialtjänstens verksamheter ska vara trygga och säkra och myndighetsutövningen rättssäker. Socialtjänstens verksamheter har ett systematiskt riskförebyggande arbetssätt.

Socialtjänstens tjänster ska vara tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

Det ska vara lätt att få och förstå information om socialtjänstens olika verksamheter och om vilka insatser kommunen kan bistå den enskilde med. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Beslut och insatser ska ges inom rimlig tid. Socialtjänstens tjänster ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Samverkan ska vara vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Socialtjänstens olika tjänster är samordnade på ett bra sätt och präglade av kontinuitet. Samverkan ska ske när så behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023