Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområden

Tyresö kommun har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal

Socialtjänsten arbetar evidensbaserat vilket innebär ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/klienten, professionen och från forskningen vägs samman och används. Det finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget med god kvalitet, och personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande

Socialtjänsten ger den enskilde största möjliga inflytande, delaktighet och självbestämmande i myndighets- och utförandeprocesserna. Den enskilde ges rätt att välja utförare inom de insatser där kundval tillämpas.

Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra

Socialtjänstens verksamheter ska vara trygga och säkra och myndighetsutövningen rättssäker. Socialtjänstens verksamheter har ett systematiskt riskförebyggande arbetssätt.

Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

Det ska vara lätt att få och förstå information om socialtjänstens olika verksamheter och om vilka insatser kommunen kan bistå den enskilde med. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Beslut och insatser ska ges inom rimlig tid. Socialtjänstens tjänster ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Socialtjänstens olika tjänster är samordnade på ett bra sätt och präglade av kontinuitet. Samverkan ska ske när så behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Upp