Tyresö demenscertifierad kommun

Tyresö är den första kommunen i landet som utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård. Det innebär att alla fastanställda medarbetare inom äldreomsorgen i kommunen, inom såväl privata som kommunala verksamheter har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning. Utbildningar sker fortlöpande för nyanställd personal och nya verksamheter.

Personal och boende i samspråk

Syfte

Tyresös satsning är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns
rätt hjälp att få på hemmaplan för den som drabbas av demenssjukdom. Syftet är
också att bättre kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och
deras anhöriga. Rätt kunskap är oerhört viktigt i mötet med personer med demenssjukdom. Personalen inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden behöver korrekt och aktuell kunskap om demenssjukdom för att kunna bedöma och utföra rätt stöd och hjälp. Som handläggare på myndighet behövs kompetensen för att kunna bedöma och bevilja rätt insats.

Silviahemcertifiering 2018

Silviahemmet

Silviahemmet, som handlett utbildningarna, är en stiftelse som grundats av drottning Silvia och som arbetar med att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom.
I februari 2018 besökte drottning Silvia Tyresö och överlämnade ett stort kommuncertifikat som innebär att Tyresö kommun är Silviahemcertifierat i sin helhet – som första kommun någonsin
i Sverige.                                                                       

Certifierade enheter

De utbildade Tyresömedarbetarna arbetar inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet, gruppboende och myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. All administrativ personal som kommer i kontakt med personer med kognitiv sjukdom. Även vaktmästare och lokalvårdare vid respektive verksamheter har genomgått utbildningen.

De enheter som deltagit i Stiftelsen Silviahemmets utbildningskoncept har klarat samtliga kunskapstester och kravet på närvaro. En certifiering är giltig under tre år. Därefter kan certifikatet förnyas genom kompletterande utbildning.

Utbildningen i praktik

Silviautbildningen syftar till att ge medarbetarna ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka, och ska stimulera till en fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

Utbildningens olika steg:

Steg 1 – En basutbildning under tre dagar.
Här belyses vårdfilosofins fyra hörnstenar – symtomkontroll/personcentrerad vård, kommunikation/relation, teamarbete och anhörigstöd.

Steg 2 – En arbetsledarutbildning under en dag med obligatorisk närvaro av alla med ledande funktion och genomgången steg 1 utbildning.

Steg 3 – En utbildning för de som ska ha reflektionsstunder med sina medarbetare. Utbildning ges under tre dagar med obligatorisk närvaro och genomgången steg 1 utbildning.

Därefter tillkommer uppföljande obligatoriska kunskapstest som varje enskild medarbetare måste klara för att enheten som helhet ska kunna certifieras.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023