Kommunala pensionärsrådet

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. För detta ändamål finns ett kommunalt pensionärsråd, KPR, knutet till kommunstyrelsen.

Syfte och uppgifter

  • Det kommunala pensionärsrådet ska vara ett organ för över­läggning, samråd och information mellan kommunen och pensionärernas organisationer.
  • Pensionärsrådet ska bevaka att pensionärernas sakkunskap och erfarenhet tas tillvara vid behandling av för pensionärerna viktiga frågor, i berörda nämnder och förvaltningar.
  • Speciellt viktiga frågor är vård och omsorg och därmed sammanhängande taxor och avgifter. Viktiga frågor är även boendeförhållanden, kultur- och fritidsfrågor, stadsplanering, kommunikationer samt gemensamma frågor med landstinget och andra myndigheter.
  • Rådet har rätt att aktualisera frågor som behandlas av olika kommunala instanser.
  • Pensionärsrådet ska bevaka att pensionärsorganisationerna får information om ärenden som berör pensionärer i god tid före det att beslut fattas i ärendet.
  • Pensionärsrådet ska föra fram synpunkter och förslag i ett så tidigt skede, att de kan påverka besluten i nämnder och styrelser. Rådet behandlar inte ärenden som rör enskilda personer.

Sammansättning

Rådet består av sju ordinarie ledamöter fördelade enligt följande:

  • En person utsedd av kommunstyrelsen
  • Tre personer utsedda av SPF Tyresö Seniorer
  • Tre personer utsedda av PRO Tyresö

Ersättare utses i samma antal som ordinarie ledamöter.
Ledamöterna som representerar pensionärsorganisationerna utses för en fyraårsperiod. Ordförande samt ersättare utses av kommunstyrelsen på en ettårsperiod. Kommunstyrelsen utser ordförande och ställer sekreterare till förfogande. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna bland deras företrädare.

Tyresö kommuns politikerregister Länk till annan webbplats.

Arbetsformer

Rådet sammanträder minst fem gånger per år. Kommunens ­förslag till budget- och verksamhetsplan ska behandlas av rådet. Särskilt intresse ägnas åt äldreomsorgens budget- och verk­samhetsplan.

Rådets ledamöter informerar sina respektive organisationer och nämnder om de frågor som behandlats. Protokollen delges kommunens styrelser och nämnder för kännedom och åtgärd.

Rådet ska se till att pensionärsorganisationerna är representerade när det gäller uppföljning och utvärdering av verksamheter inom bland annat äldreomsorgen. 

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023