Klövbergets naturreservat

Området ligger på Brevikshalvön och består av hällmarksskog på berget och en förkastningsbrant med ädellövskog och ett grottsystem. Vid Klövberget finns möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

Beskrivning av bilden

Vy över södra Kalvfjärden i Tyresö. Fotot taget från Klövbergets hjässa.

Syftet med reservatet är framför allt att bevara det för regionen ovanliga landskapet med dess höga naturvärden och dess stora biologiska mångfald.

Naturen i reservatet

Hällmarkstallskog

På bergets hjässa finns karga hällmarker med många knotiga tallar med inslag av ek, björk, rönn och gran. I de fuktigare partierna består marktäcket av mossor och växter som tål växlingar mellan torra och blöta perioder. I de torrare lägena finns lavar och lågvuxet ris av lingon, odon och blåbär. I tallskogen finns sällsynta arter som tallticka, ullticka, vedtrappmossa, liten hornflikmossa samt grön sköldmossa.

Ädellövskog

I branterna växer frodig ädellövskog bestående ek, hassel, lind, ask, lönn och enstaka exemplar av skogsalm. På marken kan man på vissa ställen hitta ovanliga växter så som lundslok, myskmadra, lundviol, gräset strävlosta, lundskafting samt den mer ovanliga grussloken. Bland den rikare lundfloran finns till exempel underviol, hässleklocka och desmeknopp.

Djurlivet

Här finns fågelarter som korp, gröngöling, spillkråka samt större och mindre hackspett. Hällmarksskogen gästas av flera krävande rovfågelarter.

Sällsynt svamp

I reservatet har även en mycket sällsynt och akut hotad svamp hittats, Sålljordstjärnan. Även den akut hotade Igelkottstaggsvampen har hittats där.

Utflyktsmål

Många åker till Klövberget för att upptäcka grottorna, promenera, bada vid klipporna och njuta av de vackra utsikterna över Kalvfjärden. Det finns en trappa för att komma till Klövbergets utsiktsplatser. Det finns även en grillplats i anknytning till vattnet och grottsystemet. I området finns en båtklubb som har brygga och mindre fritidsbåtar.

Klövberget är cirka 1,5 km brett och ligger cirka 10–65 meter ovanför vattenytan. Berget vetter mot Kalvfjärden och är därför också ett fint utsiktsområde. Klövberget, speciellt förkastningsbranten och grottorna, är känsliga för slitage. Därför är området olämpligt för camping, läger med större grupper och intensiv bergsklättring och liknande aktiviteter.

Grottsystemet

Nere vid förkastningsbrantens bas finns ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta och mäter närmare 300 meter, därmed är den också en av Sveriges längsta kända urbergsgrottor. Inne i grottan bor bland annat fladdermöss, flera fjärilsarter samt olika insekter, däribland den så kallade källarspindeln, Meta menardi.

Tältning/övernattning tillåten endast vid anvisad rastplats (för närvarande vid grottsystemet) och max 1 dygn.

Eldning/grillning är endast tillåten vid anvisad eldrastplats.

Klövbergets föreskrifter , 694.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö kommuns naturinventering , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (om Klövberget på sidan 61)

Karta över Klövberget

Det finns tre ingångar till Klövberget, norra, ostliga och sydvästra ingången. I norr och söder finns lämplig parkeringsplats.

Till fots och cykel: Du kan ta dig till fots via Kråkvägen på nordvästra sidan samt via den norra sidan från Mokärrsvägen. Det är även möjligt att ta sig in i naturreservatet längre söderut via Klövbergsvägen i närheten av där vägen svänger av mot Mokärrsvägen. Slutligen kan du ta dig in söderifrån och Noretvägen där det även finns en parkeringsplats.

Med bil: Om du färdas med bil mot Brevik på Breviksvägen, kör till Trinntorp, sväng där höger in på Tegelbruksvägen och efter 200 meter sväng vänster in på Mokärrsvägen. Efter drygt 400 m dyker en parkeringsplats upp på höger sida. Du är framme vid norra parkeringen.

För att ta dig till den större ingången i söder, fortsätter du att köra cirka 1,5 km och kör in på Svartbäcksvägen. Kör ytterligare cirka 600 meter och sväng höger in på Noretvägen. Kör cirka 1 km och därefter ser du en parkeringsplats på höger sida, nedanför ett bergsstup.

Med kollektivtrafik: Se www.sl.se Länk till annan webbplats. för exakta turer för hur du kan ta dig till Klövbergets naturreservat. Det går bussar från både Gullmarsplan och Tyresö Centrum. Vissa turer går även vidare till Ällmora.

Beslut
Beslut om naturreservatet fattades i Tyresö kommunfullmäktige 10 september 2015.

Naturreservatet bildat år
Beslutet vann laga kraft 19 augusti 2016 och invigdes 2 juni 2017.

Areal
61 hektar, varav 42 hektar land.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, geologi och landskapsbild.

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022