Telegrafbergets naturreservat

Telegrafbergets naturreservat är beläget på Brevikshalvön och är ett stort område som bjuder på spännande och varierande natur. Gränserna går från Trinntorp i norr till Ällmora i söder. Telegrafberget ligger på Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan.

Beskrivning av bilden

Vy från utkikstornet högst upp på Telegrafberget

Syftet med Telegrafbergets naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer samt bevara området för rekreation och friluftsliv. Telegrafberget har högt värde för biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer som äldre skogar, vattenmiljöer, äldre ängs- och hagmarker samt växt-och djurliv.

Naturen i reservatet

Den norra delen av Telegrafberget utgör till stor del av en bergsformation. Den består främst av bergarten gnejs och naturtypen är övervägande hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd i raviner och dalstråk. Hällmark är markyta vars vegetation består av bland annat lava och mossa. Träden i området har varierande ålder. Medelåldern för de åldersbestämda träden är kring 160 år, vid inventeringen av ett antal tallar år 2015 var det äldsta trädet av de uppmätta tallarna upp emot 290 år.

Den södra delen består av mer grönområden. Området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och har orörda områden med mycket fin hällmarksflora. Sjön ligger likt ett avlångt fat i bergsryggen och ger med sina omgivande skogsmarker en trolsk inramning. I sjöns sydöstra ände finns en våtmark med intressanta arter av mossor. Naturreservatet är ett viktigt naturstråk för kontakten med Klövbergets naturreservat. Ängs- och skogsområdet söder om sjön och Ällmoravägen finns med på äldre kartor från 1700-talet och framåt. 

Rödlistade arter

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. I området har rödlistade, mer sällsynta arter som ryl, motaggsvamp, vintertagging, vedtrappmossa, tallticka och dvärgbägarlav samt signalarterna vedticka och granbarkgnagare upptäckts.

Djurlivet

Området har ett rikt djurliv, värt att notera är de rödlistade fåglarna havsörn, spillkråka, mindre hackspett och buskskvätta. Man har även sett den rödlistade nordfladdermusen fladdra förbi. I övrigt huserar tre andra fladdermusarter i området.

Utflyktsmål

Telegrafberget är ett populärt utflyktsmål, nära skog och natur men samtidigt nära tätort, vilket gör att det är lätt att ta sig dit. Många besöker Telegrafberget för de spännande skogspromenaderna och de vackra vyerna från det höga berget, ett av länets högsta punkter. Det finns gott om bär- och svamp i området. Det går också att bada och det finns en markerad eldstad i närheten av Ällmora träsk. I söder används Ällmoraängen för lek- och träningsverksamhet. Via Tyresö fiskevårdsförening går det också att hyra bår för att fritidsfiska i Ällmora träsk, det finns bland annat abborre, gers, mört och gädda i sjön.

Utkikstornet på Telegrafberget

För att ta sig upp till utkikstornet rekommenderas att gå längs den uppmärkta stigen från Trinntorpsparkeringen i norr och följa de rödmarkerade träden. Det går också att ta sig upp till utkikstornet från Ällmora träsk-området, det är en lite längre promenad på cirka 2,5 km.

Namnet på Telegrafberget avslöjar att det har tidigare har stått en optisk telegrafstation på den högsta punkten. Den stod där i två omgångar på 1800-talet och användes främst i statligt och militärt syfte. Telegrafstation förband innerstaden med ytterskärgården och den södra delen av skärgården, men togs bort på 1860-talet då den elektriska telegrafen fick ett uppsving.

Kulturhistoria

Det har bland annat gjorts arkeologiska fynd av avslagen kvarts från redskapstillverkning från stenåldern i området.

Karta över Klövberget

Från Breviksvägen, vid Trinntorpsbadets parkering pekar en skylt in i skogen där det finns en stig som leder upp till Telegrafbergets utkikstorn. Det är cirka 500 m att gå från skylten vid Breviksvägen upp till utkikstornet.

Till fots och cykel: Utöver ingången från Trinntorp och Breviksvägen, kan du nå Telegrafberget från nordvästra delen, via Riddarstigen. Längre söderifrån kan du nå huvudstigen genom att gå in via Mokärrsvägen och Drabantstigen. Du kan även ta dig in från sydost och Stubbvretsvägen eller från Sjöbergavägen från den östra sidan, från dessa två ingångar saknas dock en direkt stig.

Med bil: Kör ut på Brevikshalvön via Tyresövägen och Breviksvägen. Antingen kan du fortsätta rakt fram i rondellen på Breviksvägen för en lite slingrigare väg med delvis havsutsikt över den vackra Erstaviken tills du ser Telegrafsbergsskylten. Du kan också i rondellen vid Nytorpsvägen ta första avfarten till höger och fortsätta på den lite större Nytorpsvägen, för att sen svänga vänster vid Tegelbruksvägen och fortsätta till Trinntorpsparkeringen. Du kan parkera vid den stora parkeringsplatsen vid Trinntorpsbadet (vid korsningen Tegelbruksvägen/Breviksvägen).

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Trinntorp och du kan åka dit med buss 819 från Gullmarsplan. Se www.sl.selänk till annan webbplats för exakta turer.

Beslut
Beslut om naturreservatet fattades i Kommunfullmäktige 28 januari 2021.

Areal
137 hektar, varav 9 hektar är vatten

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Tillsynsmyndighet för naturreservatet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 29 mars 2021