Grönområden och parker

Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.

Blomsterängen vid droppens dagvattendamm

Underhåll av våra parker och grönområden

Vår, sommar och höst

Under sommarhalvåret klipper vi gräset samt sköter blomplanteringar och buskage. Vi sköter även underhållet av vissa bollplaner. Dessutom utför vi löpande underhåll och tillsyn. Från och med april arbetar vi med städning av parker och grönområden, för att sedan övergå till gräsklippning, blomsterplantering och ogräsrensning. Säsongen avslutas med höststädning.

Vissa gräsytor låter vi dock växa upp under vår och sommar för att skapa blommande ytor för pollinerande insekter. Då minskar vi även utsläpp från gräsklippare.

Den kalla årstiden

November till mars arbetar vi huvudsakligen med naturvård som trädfällning, beskärning och röjning utefter vägar och i skogspartier, samt manuell snöröjning och halkbekämpning i trappor, på busshållplatser och på övergångsställen.

Vanliga frågor och svar om naturvård

Varför får döda och fallna träd ligga kvar?
Döda träd (död ved) är mycket värdefulla. De är boplats och näringskälla till en rad av olika djur, svampar och växter. Om det döda trädet inte utgör en risk för skada av person eller egendom få det stå kvar och bidrar till den biologiska mångfalden i kommunens stadsnära skogar och naturmark. Många insekter bosätter sig i träden som blir bostad, skydd och mat i många år efter det att det har dött.

Vi tar endast bort sjuka och "farliga träd"
Vi brukar inte ta bort träd som kan falla, håller på att falla, eller har fallit, om de inte utgör fara för person eller egendom. Vi tar inte ner träd som skymmer sol eller sjöutsikt.

Hjälp, grannens häck/träd växer in över min tomt!
Att plantera en häck eller ett träd behöver inget tillstånd. Men tänk på att inte plantera så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Om gren eller rot tränger över tomtgränsen och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne. Reglerna kring grenar och rötter som tränger över tomtgränser finns jordabalken.
Läs 3 kapitlet 2 § jordabalken. Länk till annan webbplats.

Varför ligger riset kvar efter skogs- och naturvård?
Vi lämnar vanligtvis kvar ris i skogs- och naturmarksområden. Det ska brytas ner och återföras till det naturliga kretsloppet. Vid slyröjning i stadsnära natur- och parkområden kan riset ligga kvar tills marken har torkat upp ordentligt innan den körs bort. Efter borttagning flisas riset och komposteras för att bli jordförbättring till våra parkområden.

Varför tar ni inte bort träd som fallit i sjön?
Träd som faller i sjön och som ligger bra till och bedöms av kommunen inte vara farliga får gärna ligga kvar i vattnet. Så länge stam och rotvälta inte skiljs åt genom kapning av trädet vid rot är rotvältan ofarlig och kan inte falla tillbaka. Föräldrar kommer inte undan att ha uppsiktsplikt på sina barn.

Ur naturvårdssynpunkt är det bra för fiskyngel och andra vattenlevande organismer. Träd är en utmärkt lekplats för småfiskar, de leker mellan trädkronorna och även andra djur hittar bostad och föda. Träd nedsänkta i vatten lockar småfisk att gömma sig i dem och de utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag och ger skydd åt fiskynglen när de kläckts.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 28 februari 2024