Trafik

För dig som vistas i trafiken på land eller vatten.

Om trafik

 • Båt

  Tyresö är en skärgårdskommun med ett livligt båtliv under sommarmånaderna. Här finns information om vad som gäller för dig med egen båt och som färdas på våra vatten.
 • Cykel

  Det ska vara enkelt att cykla i Tyresö. Kommunen arbetar med att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i detaljplaner och främjar hållbara transporter, däribland cykel.
 • Driftstörningar och pågående arbeten

 • Elfordon och biobränsle

  På denna sida hittar du som bor, besöker och verkar i Tyresö information om kommunens arbete med att bygga ut laddinfrastruktur. Du får även tips på hur du kan hitta laddplatser och var du kan tanka fossilfria drivmedel.
 • Flytt av fordon

  Tusentals bilar överges i Sverige varje år. Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Fordon som kan anmälas är exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra, buss, lastbil, båt på trailer och båttrailer.
 • Parkering och parkeringsregler

  I Tyresö kostar det ingenting att parkera på allmänna gator och vägar. Såvida inget annat anges gäller 24-timmarsparkering under helgfria vardagar. Lördag–söndag finns ingen tidsbegränsning.
 • Skötsel av vägar

  Gatuenheten reparerar och underhåller bland annat vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensar diken och gatubrunnar och sköter renhållning av gång- och körbanor. Inom vårt ansvarsområde finns även klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar. Vi röjer även sikten i gatumiljön.
 • Snöröjning

  Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun. Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap, då står kommunens och entreprenörernas maskiner redo.
 • Trafiksäkerhet

  För att öka trafiksäkerheten har flera korsningar på kommunens huvudvägar byggts om till cirkulationsplatser. Vi arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.
 • Tvätt av bil

  Tvätta inte bilen på en hårdgjort yta på gatan, gården, uppfarten eller p-platsen. Oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar via dagvattenbrunnarna direkt i våra sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för både människor och miljö.
 • Vilt i trafiken

  Om ett djur har blivit påkört och du behöver akut hjälp ska du alltid ringa 112. I mindre brådskande fall, kontakta kommunens viltvårdare.
Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Hitta på sidan