Parkering och parkeringsregler

I Tyresö kostar det ingenting att parkera på allmänna gator och vägar. Såvida inget annat anges gäller 24-timmarsparkering under helgfria vardagar. Lördag–söndag finns ingen tidsbegränsning.

Såvida inget annat (ex. vägmärke) anges gäller alltid 24-timmars parkering. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag eller runt Tyresö centrum, kan andra parkeringsregler gälla.

24-timmarsregeln

24-timmarsregeln gäller om inte ett vägmärke på plats säger någonting annat. Regeln innebär att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Om du exempelvis parkerar på fredag kl 15.00 så kan du stå där till natten mellan måndag och tisdag.
Observera att till exempel på en 12-timmarsparkering gäller alltid 12 timmar, vardag som helg.

Långtidsparkering finns endast vid Trinntorps brygga (72 timmar).

Terräng

Tänk på att du inte får parkera i terräng, alltså ett område som inte är väg.

Motorcykel och husbil

Det finns inga speciellt anvisade parkeringsplatser för varken motorcyklar eller husbilar. 24-timmarsregeln gäller även för dessa fordon.

Lastbil

Anvisade lastbilsparkeringar finns i webbkartan Länk till annan webbplats.

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Regler för "stannande och parkering" Länk till annan webbplats.

STFS Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I STFS finns de föreskrifter som är tillgängliga för var och en på den särskilda webbplatsen enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Den särskilda webbplatsen, som hämtar uppgifter från databasen, kallas Svensk trafikföreskriftssamling, STFS. (tidigare RDT).
Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen och därefter till Transportstyrelsen. Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen och därefter till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter Länk till annan webbplats.

Sök lokala trafikföreskrifter/föreskrifter

Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Parkering i Tyresö centrum

I Tyresö centrum, i anslutning till gallerian, finns det flera parkeringsplatser som inte är kommunala. De tre första timmarna är gratis, därefter betalar du en avgift.
Tyresö centrums webbplats – om parkeringen i centrum Länk till annan webbplats.

Anmäl felparkerade långtidsuppställda fordon

Upptäcker du ett fordon som stått felparkerat en längre tid kan du anmäla det vi vår e-tjänst.
Anmäl felparkerade långtidsuppställda fordon

Anmäl akut felparkerade fordon under kontorstid

Om du vill anmäla felparkerade fordon under kontorstid, ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.
Övrig tid vid akuta felparkerade fordon, kontakta polisen 114 14. Detta gäller även vid tveksamheter, ring polisen så får de bedöma om det är akut eller inte.

Infartsparkeringar

Tyresös infartsparkeringar/pendelparkeringar för cykel och bil ser du i webbkartan (länk finns längst ner i texten på den här sidan), sök på cykelparkering eller infartsparkering.

Vissa infartsparkeringar har parkeringsförbud vardagar kl 01.00–04.00. Det innebär att du kan stå där fredag- och lördagsnatt, men inte söndag natt eftersom det blir vardag efter midnatt mot måndagen.

Felparkeringsavgifter i Tyresö

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. 

Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift (700 kronor) och övrig överträdelse (450 kronor).

Förhöjd avgift 700 kronor gäller exempelvis om du parkerar på:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen


Avgift 450 kronor om du exempelvis parkerar:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Längre än tillåten maxtid
  • Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

På Transportstyrelsens webbplats finns information om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning.
Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Boendeparkering

Parkering för boende ska fastighetsägare ordna. Enligt Plan- och bygglagen har kommunen ett övergripande ansvar för parkerings­planeringen i kommunen. Detta innebär att kommunen är ansvarig för planering och lokalisering av parkeringar. Skyldigheten att ordna parkering vilar däremot på fastighetsägaren. Ansvarsfördelning kring infartsparkeringen ska säkerställas genom avtal mellan kommunen och SLL.

I de tätbebyggda och centrala områdena kan kommunen ordna ett visst antal cykel- och bilparkeringar på allmän plats för att stödja näringslivet. På så sätt kan utbudet utökas för parkering vid kortvariga ärenden. Kortvariga ärenden kan vara kundbesök och angöring för nyttotrafik. Cykel‐ och bilparkeringsmöjlig­heter på allmän platsmark är bara ett tillskott utöver det beräknade eller befintliga parkeringsbehovet och får inte tillgodoräknas i enskilda fastigheters parkeringsbehov för boende samt deras besökare eller verksamhetsutövare samt deras anställda.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen.

Se parkeringsplatser i webbkartan
Länk till webbkartan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024