Vatten och avlopp

Här kan du läsa om kostnader för vatten och avlopp, vattenläckor och mycket annat.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44. Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Om vatten och avlopp

 • Abonnemang och taxor

  Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.
 • Aktuella arbeten

 • Anslutning

  Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa och vattenmätare ska sättas upp. Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och vilka ledningsslag som fastigheten ansluts till. Vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. Du behöver också kontakta bygglovsenheten för att få ett startbesked för att ansluta till VA.
 • Avlopp

  Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström.
 • Dagvattenhantering

  Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. 
 • Enskilt avlopp

  Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.
 • Fettavfall från företag och verksamheter

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet stopp i avloppssystemet som är orsakat av fett ökar.
 • Vattenkiosk

  En vattenkiosk är en tankstation för de som är i behov av att hämta stora mängder vatten, där man till en kostnad kan fylla sin tank snabbt och smidigt.
 • Slam- och oljeavfall från företag

  Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor och kemikalier såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller ofta oljerester som kan ge problem och störningar vid utsläpp. Dessa verksamheter som ger upphov till utsläpp måste därför låta det oljehaltiga spillvattnet gå igenom en rätt dimensionerad och väl fungerande oljeavskiljare.
 • Kranvatten

  Dricksvattnet i Tyresö kommer från Mälaren och distribueras av Stockholm Vatten. Vattnet renas i tre steg vid vattenreningsverket i Norsborg innan det pumpas ut till hushållen i Stockholms området.
 • Vattenläckage

  Under vinterhalvåret uppstår fler vattenläckor än under sommarhalvåret. Det beror på att marken påverkas av temperaturväxlingar och vissa ledningsmaterial, som gjutjärnsledningar, är känsligare och knäcks. Även galvledningar går sönder av åldersskäl. Tyresö kommun jobbar successivt med att renovera och byta ut dessa ledningar.
 • Vattenmätare

  Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha en vattenmätare.
 • Vattenprov

  Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten kan ta reda på vattnets kvalitet genom att beställa en vattenanalys.
 • Översvämningsrisker och åtgärder

  Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Läs om översvämningsorsaker, skadeutredning och ansvarsfördelning.
 • Hållbart vatten

  Idag tar vi vatten för givet och använder rent, friskt dricksvatten i stora mängder. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. Det gör vi lätt genom små förändringar i vardagen.
Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 augusti 2021