Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Vatten och avlopp

Här kan du läsa om kostnader för vatten och avlopp, vattenläckor och mycket annat.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44. Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Om vatten och avlopp

 • Aktuella arbeten

 • Abonnemang och taxor

  Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.
 • Anslutning

  Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa samt att vattenmätare ska sättas upp. Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.
 • Avlopp

  Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström.
 • Dagvattenhantering

  Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. 
 • Enskilt avlopp

  Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.
 • Fettavfall från företag och verksamheter

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet stopp i avloppssystemet som är orsakat av fett ökar.
 • Slam- och oljeavfall från företag

  Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor och kemikalier såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller ofta oljerester som kan ge problem och störningar vid utsläpp. Dessa verksamheter som ger upphov till utsläpp måste därför låta det oljehaltiga spillvattnet gå igenom en rätt dimensionerad och väl fungerande oljeavskiljare.
 • Tips och råd

  Dricksvattnet i Tyresö kommer från Mälaren och distribueras av Stockholm Vatten. Vattnet renas i tre steg vid vattenreningsverket i Norsborg innan det pumpas ut till hushållen i Stockholms området.
 • Vattenläckage

  Under vinterhalvåret uppstår fler vattenläckor än under sommarhalvåret. Det beror på att marken påverkas av temperaturväxlingar och vissa ledningsmaterial som gjutjärnsledningar, är känsligare och knäcks. Även galvledningar går sönder av åldersskäl, Tyresö kommun jobbar successivt med att renovera och byta ut dessa ledningar.
 • Vattenmätare

  Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha en vattenmätare.
 • Vattenprov

  Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten kan ta reda på vattnets kvalitet genom att beställa vattenanalys.
 • Översvämningsrisker och åtgärder

  Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Läs om översvämningsorsaker, skadeutredning och ansvarsfördelning.
 • Spara vatten när värmen kommer

  Är grundvattennivåerna normala för årstiden? Är det risk för vattenbrist? SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samarbetar kring att ta fram information om grundvattennivåer. Här hittar du aktuell information och tips om hur du kan spara vatten.
Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Upp