Vatten och avlopp

Här kan du läsa om kostnader för vatten och avlopp, vattenläckor och mycket annat.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44. Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41

Om vatten och avlopp

 • VA-taxa och abonnemang

  Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.
 • Driftstörningar och pågående arbeten

  På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌
 • Anslutning

  För att ansluta dig till det kommunala VA-ledningsnätet behöver du bland annat göra en anmälan och få ett startbesked. Du måste också beställa uppsättning av en vattenmätare och betala anslutningsavgift.
 • Avlopp

  Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström.
 • Dagvatten

  Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. 
 • Enskilt avlopp

  För att få inrätta enskilt avlopp krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du som har enskilt avlopp har eget ansvar att se till att din anläggning fungerar.
 • Fettavfall från företag och verksamheter

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem, då det stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Det är därför ett krav att företag och verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i avloppet ska ha en fettavskiljare installerad.
 • Vattenkiosk

  En vattenkiosk är en tankstation för de som är i behov av att hämta stora mängder vatten. I Tyresö finns fyra vattenkiosker. För att tanka i dem behöver du teckna ett abonnemang.
 • Slam- och oljeavfall från företag

  Spill- och dagvatten från företag och verksamheter som hanterar oljor och kemikalier innehåller ofta oljerester som kan ge problem vid utsläpp. Dessa verksamheter måste därför ha en oljeavskiljare.
 • Kranvatten

  Här kan du läsa om var vattnet i Tyresö kommer ifrån, om vattnets kvalitet och hur du beställer vattenavstängning.
 • Vattenläckage

  Om du upptäcker en vattenläcka i din fastighet eller någonstans i kommunen ska du anmäla detta så att vi kan komma och felsöka och åtgärda. Då behöver vi också stänga av vattnet tillfälligt.
 • Vattenmätare

  Om du är eller ska koppla dig till det kommunala vattnet måste du ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du har förbrukat och den avgör vad din vattenavgift blir.
 • Vattenprov

  Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten kan ta reda på vattnets kvalitet genom att beställa en vattenanalys.
 • Översvämningsrisker och åtgärder

  Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning. Läs om vad du kan göra om du drabbas, orsaker, skadeutredning och ansvarsfördelning.
 • Hållbar vattenanvändning

  Idag tar vi vatten för givet och använder rent, friskt dricksvatten i stora mängder. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. Det gör vi lätt genom små förändringar i vardagen.
Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2024