VA-taxa och abonnemang

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Avgiften (taxan) för VA består av två delar

Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som debiteras en gång i samband med anslutning. Anläggningsavgiften bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.

Anläggningsavgift och anslutning

Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del:

 • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
 • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.

VA-taxa

Lämna mätaravläsning

Som fastighetsägare ska du läsa av din vattenmätarställning och rapportera den till kommunen minst en gång per år. Det är viktigt att lämna in mätaravläsning för att din preliminära mätarställning (som du faktureras) ska bli så riktig som möjligt.

Lämna mätarställning Länk till annan webbplats.

Ägarbyte (när du flyttar)

När en fastighet byter ägare ska du som fastighetsägare säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till kommunen.

Här kan du hämta ifyllningsbar ägarbytesblankett (fyll även i eventuell mätarställning vid flyttdagen). Sen ska både säljaren och köparen skriva under med sin namnteckning.

Ägarbytesblankett i pdf , 741.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även hämta blanketten eller kontakta Servicecenter så skickar de blanketten till dig via post.

Avgifterna går till detta

VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avgifterna täcker kostnader för:

 • Rening och distribution av dricksvatten
 • Omhändertagande och rening av avloppsvatten
 • Drift och skötsel av alla VA-anläggningar
 • Underhåll och service av kommunens vattenmätare
 • Information, rådgivning och övrig administration

Din faktura

Vatten och avlopp samfaktureras med avfall och fakturan får du en gång per kvartal. VA-abonnemanget är knutet till fastigheten, vilket gör att abonnemanget inte kan skrivas över på hyresgäst.

På din faktura hittar du uppgifter om ditt abonnemang, vilken beräknad årsförbrukning du har, numret på din vattenmätare och årskostnaden för ditt abonnemang. Se hur du tolkar din faktura längst ner på denna sida.
Information om e-faktura eller autogiro

Har du frågor gällande din faktura hör av dig till Servicecenter.

Tidigare var dagvatten inbakad i avgiften för ”avlopp” som nu är uppdelat i två kategorier, nämligen dagvatten respektive spillvatten.

Avgifterna sätts rättvist enligt nyttoprincipen

Taxan är utformad för att uppnå en mer rättvis fördelning av abonnentens verkliga kostnader. Den baseras på ett förslag som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. De som berörs av dagvattentaxan är de fastigheter som är anslutna till kommu­nalt vatten och avlopp.
Karta över Tyresös VA-verksamhetsområde. , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Lagen reglerar kommuners skyldighet att erbjuda tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att uppnå detta kompletteras nu brukningsavgifterna med avgifter för dagvatten. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen.

De som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vi har i vår databas en förteckning över de fastigheter som har en dagvattenlösning i anslutning till sin fastighet*.

Kommunen har förberett fördelningen genom att identifiera:

 • inom vilka geografiska områden och vilka fastigheter som berörs av dagvattentaxan
 • kommunens driftkostnader för dagvattenhanteringen
 • investeringsutgifter och dess kapitalkostnader
  fördelningen av dagvatten för fastigheter respektive gatumark**
 • och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, exempelvis gräs, asfalt eller hustak).

* ”Dagvatten fastighet” betalas av alla som leder dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar, dräneringar, infarter med mera från den egna fastigheten till diken eller allmänna dagvattenledningar.

**Gatumark/allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Alla enskilda fastigheter med anslutning mot gata betalar dagvattenavgift för gata, definierad som "Dagvatten gata" i VA-taxan.
Trafikverket och kommunens gatuenhet samt andra ägare av kommersiella fastigheter är också med och betalar för dagvattenhanteringen för de vägområden som definieras som allmän platsmark.

Om du anser att din fastighet tar hand om allt dagvatten inom fastigheten, utan att det avleds till dike eller dagvattenledningar, kan du anmäla detta till oss för att eventuellt få brukningsavgiften för ”dagvatten fastighet” borttagen. Vi gör en bedömning utifrån din anmälan och ett eventuellt platsbesök.

Din anmälan ska innehålla en hel del uppgifter om din fastighet. Du kan ta viss hjälp av kommunens webbkarta för att hitta dessa uppgifter (förutom volym på stenkista). Genom att zooma in kan du mäta/bedöma storleken olika delar av fastigheten. Vi behöver uppgifter om:

 • fastigheten
 • taket/taken
 • asfalterade/stenbelagda ytor
 • ytor med trall/grus
 • stenkista – den totala volymen samt volym på fyllnadsmaterial i kistan. Du ska också ange var kistan är placerad, samt ledningar som är kopplad till den.

Kommunens webbkarta (vy ortofoto, lager fastighetsgräns) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl eget omhändertagande av dagvatten fastighet Länk till annan webbplats.

Fakturaförklaring

Nedan hittar du förklaring på vad de olika posterna i din faktura betyder.

Urklipp från fakturanFörstora bilden


 1. Fakturanummer och OCR-nummer: OCR-nummer anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Anläggning: Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering
  som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Fast avgift: Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift: Betalas för varje bostad på fastigheten, t.ex. för varje lägenhet eller attefallshus. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning: Antal tömningar av hushållsavfall.
 9. Grundavgift enbostadshus.

*”Dagvatten fastighet” betalas av alla som leder dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar, dräneringar, infarter med mera från den egna fastigheten till diken eller allmänna dagvattenledningar.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg
etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift,
skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar,
fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens
VA-nät.

Rörlig avgift beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Fast avgift betalas av alla kunder för att täcka allmänna verksamhetskostnader, till exempel administration, personalresurser, maskiner, fordon och utrustningsbehov samt lokal- och kapitalkost­nader. Skötsel av pumpstationer och vårt vattentorn.

Brukningsavgift innebär den rörliga och fasta avgiften, den är inte kopplad till anläggningsavgiften.

Dagvatten är bland annat regnvatten, vatten från snösmältning samt vatten från husdräneringar.

Spillvatten är hushållsavloppsvatten från kök, WC, bad, disk och tvätt.

Dagvatten fastighet är dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar, dräneringar, infarter med mera från den egna fastigheten som leds till diken eller allmänna dagvattenledningar.

Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg etc. och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift, skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar, fördröjningsmagasin etcetera)

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2024