29 december 2023

Ny taxa beslutad för VA och avfall

Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för VA och avfallshantering som börjar gälla 1 januari 2024.

Höjningar av VA-taxan och avfallstaxan görs till följd av bland annat ökade kostnader, investeringsbehov och nya EU-direktiv som innebär utökat ansvar för kommunen.

VA-taxan för 2024

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Brukningsavgifterna för VA, både de rörliga och fasta kostnaderna, höjs med 22 procent. Anslutningsavgifterna höjs med 4 procent och av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med 3,7 procent.

Höjningen ska täcka ökade kostnader för både vattenleverans och avloppsrening från Stockholm vatten och avfall. Den behövs också för att bekosta ett allt större behov av nya investeringar i VA-nätet, bland annat för att undvika framtida vattenläckor. VA-verksamheten i kommunen är helt finansierad av avgifter, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. VA-avgiften höjdes senast 2022.

Vad blir höjningen i kronor för VA?

För Tyresöbor i villa eller radhus innebär det en prisökning på cirka 166 kronor i månaden. För boende i lägenhet blir det cirka 79 kronor i månaden.

Läs mer om VA-taxan

Avfallstaxa för 2024

Avfallstaxan ska täcka kostnader för insamling och behandling av avfall i kommunen. Taxan höjs med 18 procent för samtliga grundavgifter, 6 procent för insamling av slam och fett och 10 procent för övriga rörliga avgifter.

Vi har en miljöstyrande avfallstaxa vilket innebär att det ska löna sig att sortera avfallet. Under 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det kommer att vara fortsatt kostnadsfritt för hushåll att lämna förpackningar till återvinning och hämtning av rättsorterat matavfall. Nu pågår även ett arbete att utöka möjligheten för fler Tyresöbor att ”hemsortera” sitt avfall, det vill säga att förpackningar hämtas vid fastigheten, vilket ska vara infört senast 31 december 2026. Då ska även matavfallsinsamling för samtliga hushåll vara infört, vilket enligt ett nytt EU-direktiv är obligatoriskt från 1 januari 2024. Tyresö har fått dispens för att kunna samordna förändringarna.

Vad blir höjningen i kronor för avfall?

Taxejusteringen för avfall innebär cirka 23 kronors ökning per hushåll och månad för dem som bor i småhus och 16 kronor mer per hushåll och månad för flerbostadshus.

I Tyresö har de flesta småhusägare behovshämtning av avfallet vilket innebär att du bara betalar för de gånger då du behöver hämtning av ditt restavfall. Som boende i Tyresö kan du minska dina kostnader genom att sortera ut matavfall och förpackningar för separat insamling. Storleken på kärl påverkar också din avfallsavgift. Har du inte insamling av matavfall idag kan skaffa det via våra e-tjänster utan kostnad.

Läs mer om avfallstaxan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 29 december 2023