Slam- och oljeavfall från företag

Spill- och dagvatten från företag och verksamheter som hanterar oljor och kemikalier innehåller ofta oljerester som kan ge problem vid utsläpp. Dessa verksamheter måste därför ha en oljeavskiljare.

I en oljeavskiljare avskiljs olja och slam från vattnet vilket minskar den negativa påverkan på miljön. Det är viktigt att minska mängden olja och slam som släpps ut eftersom den ger en direkt nedsmutsning av miljön, till exempel i sjöar, vattendrag och grundvatten. Om olja kommer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Med oljan följer ofta föroreningar som avsätts i slammet, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation. Även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar för att den installerade fettavskiljaren är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Fastighetsägaren ställs ansvarig om det stopp eller skador på grund av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Uppkommer skador på ledningsnätet på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Installation av slam- och oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. Samma regler gäller också när man utökar en befintlig verksamhet.

Vid ny- till-, eller ombyggnad av lokal görs anmälan (ibland behövs bygglov) till kommunens bygglovsenhet som skickar den vidare till kommunens VA-enhet. Vid behov skickas den även på remiss eller endast för kännedom till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bifoga till bygglov/anmälan

 • Fackmannamässigt utförd installationsritning.
 • Ritning över avskiljarens placering.
 • Kontrollplan enligt PBL.
 1. Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för avskiljaren, baserat på verksamhet och vattenflöde. Du får hjälp med val av storlek, typ, lämplig placering och tömningsinstallation.
 2. Gör i god tid en anmälan innan tänkt installation, det tar cirka fyra (4) veckor att få en anmälan godkänd, ett bygglov kan ta upp till tio (10) veckor. Redovisa dimensioneringsunderlag, avskiljarens storlek, fabrikat och installation.
 3. Bygglovsenheten samråder efter inlämnad anmälan med VA-avdelningen.
 4. Anmäl till VA-enheten och bygglovsenheten när installationen är klar.

Uppgifter som ska lämnas i bygganmälan

 • Typ av verksamhet (bilverkstad etc.).
 • Fabrikat, modell, storlek och volym.
 • Redogör för typ av luftning och överfyllnadslarm.

Vid nyinstallation av en oljeavskiljare krävs att den är typgodkänd enligt europastandard och svensk standard
SS-EN 858 del 1 och 2, samt är dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde. Oljeavskiljare ska vara utrustade med provtagningsmöjligheter för utgående vatten samt med larm, som både visar en varningslampa och har en ljudsignal som larmar vid för hög oljenivå. En avstängningsventil är också att rekommendera. För att uppfylla klass 1-kraven får oljeavskiljaren vid test endast släppa ut restoljeprodukter med mindre än 5 mg/liter flöde. En klass 2 oljeavskiljare (gravimetrisk) får som mest släppa ut 100 mg/liter.

Anmälningspliktiga verksamheter ska föra driftjournaler med dokumenterade rutiner för kontroll, mätning och tömning av oljeavskiljaren. Resultatet av utförda kontroller, mätningar och tömningar ska journalföras. Journalerna ska på begäran visas för tillsynsmyndigheten. De ska även innehålla anteckningar om särskilda händelser (t.ex. reparationer eller olyckor). Icke anmälningspliktiga verksamheter bör också journalföra enligt ovan men är inte förpliktigade att skriftligt dokumentera sin egenkontroll.

Även om avskiljaren är tillverkad innan SS-EN 858 infördes, eller om den av annat skäl inte tillverkats enligt standarden  ska egenkontrollen göras enligt ovan i de delar det är möjligt. Egenkontrollen bör även ske enligt de skötselanvisningar som tillverkaren ofta bifogar oljeavskiljaren.

Transportdokument

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om: avsändare
 • mottagare
 • transportör
 • hämtningsdatum
 • avfallsslag
 • avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

 • Avskiljaren ska skötas och kontrolleras regelbundet enligt gällande drift- och skötselinstruktion.
 • Kontroll ska ske av bland annat oljenivålarmets funktion, nivån av slam och olja samt funktionen i övrigt.
 • Generell miniminivå för kontroll är 2 gånger per år enligt SS-EN 858-1/2, och ska ske utöver tömningstillfällen.
 • Avskiljare som är installerade på parkeringsytor under tak är inte undantagna kontroll.
 • Avskiljaren ska genomgå besiktning vart 5:e år. Besiktning innebär att det kontrolleras att oljeavskiljaren är tät och fungerar. Detta gäller alla oljeavskiljare.

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412
21 § och 43 §
Enligt lag får en fastighetsägare inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt
på ledningsnätet.
Lagen om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spillvatten från fordonsverkstäder , 246.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Tyresö kommun ABVA , 107.5 kB.

Boverkets Byggregler BBR 2011:6 ställer krav på att avskiljare ska installeras i fastigheter om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder av olja.
6:641 Installationer för spillvatten , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Teknisk handbok
Vatten och avlopp, kapitel 3

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Avfallsförordning (2011:927)

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbalken finns för att stödja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Kopplade till miljöbalken finns förordningar och föreskrifter med ytterligare bestämmelser. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risk för miljön eller människors hälsa, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Prövning enligt miljöbalken görs av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd. Utsläpp till avloppsnätet ska alltid godkännas av huvudmannen och de myndigheter som avgör tillståndsärendet. De villkor som fastställs vid prövning enligt miljöbalken eller annan lag gäller tillsammans med bestämmelserna i Vattentjänstlagen och ABVA.
Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2024

Hitta på sidan