Fettavfall från företag och verksamheter

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem, då det stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Det är därför ett krav att företag och verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i avloppet ska ha en fettavskiljare installerad.

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska fettavskiljare tömmas minst en gång per månad. Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra tömning och transport av fettavfall från fettavskiljare.

Därför krävs fettavskiljare

Kommunen tar hand om och renar avloppsvattnet i Tyresö, men ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan däremot innehålla mycket fett.

När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både kommun och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad, eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i avloppet ska ha en fettavskiljare installerad. Krav på fettavskiljare finns för lokaler där mat/livsmedel tillagas eller bereds. Exempel på sådana verksamheter är:
bageri, café, catering, charkuteri, grill-och gatukök, hamburgerbar, hotell, konditori, livsmedelsbutik, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, restaurang, rökeri, salladsbar, skolor och förskolor, storkök samt storskalig matservering. 

Kommunen kan kräva att även andra verksamheter än ovan nämnda behöver fettavskiljare för att inte störa ledningsnätet eller reningsprocesserna.

Fastighetsägare som har en verksamhet i sin fastighet som hanterar livsmedel är ansvarig för att:

 • det finns en typgodkänd fettavskiljare installerad
 • fettavskiljaren är rätt dimensionerad
 • fettavskiljaren töms enligt de regler som gäller
 • fettavskiljaren driftas och underhålls
 • överblivet fett tas om hand
 • en anmälan om installationen lämnas in till kommunen. 

Enligt lag får fastighetsägare inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet. Fastighetsägaren svarar för de kostnader och eventuella skadestånd som kan uppstå till följd av att fastighetens utsläpp påverkat det allmänna VA-nätet.

Kommunen i sin tur är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll som avviker från hushållsspillvattens.

Fastighetsägare ska:

 • Informera huvudmannen (kommunen) om fastigheten upplåts till annat än bostad.
 • bekosta provtagningar och analyser som kommunen finner nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet
 • för journal över verksamhet som påverkar avloppsvattnets innehåll, om kommunens kräver det.

Fettavskiljaren består av en tank med mellanväggar. Avloppsvattnet leds in till avskiljaren via avloppsröret. När vattnet rinner med rätt hastighet genom en avskiljare sjunker slam och tyngre partiklar till botten i avskiljarens första fack medan fettet stiger och lägger sig vid ytan på nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. Det renade vattnet rinner sedan ut i ledningsnätet.

Till avskiljaren kommer även matrester. För att de inte ska störa reningen ska de skiljas av i en separat eller integrerad slamavskiljardel i fettavskiljaren.

Det är inte tillåtet att tillsätta enzymer, bakterier eller andra produkter som kan förstöra fettavskiljarens funktion.

Fettavskiljaren måste vara rätt dimesionerad. Annars kan fyllnadsgraden av fett blir för stor och uppehållstiden inte tillräckligt lång. Detta leder till att fettet passerar genom avskiljaren vidare ut i ledningsnätet.

Koncentrerad olja eller fett ska samlas i behållare

Koncentrerade oljor eller fett får inte hällas direkt i avloppet, även om fettavskiljare finns. Det kan slå ut fettavskiljarens funktion. Fettet kan istället samlas upp i behållare. Kontakta auktoriserad företag för hämtning av ditt fett. Eftersom fett är en resurs samlas det ofta in utan kostnad av olika entreprenörer.

I Tyresö ska fettavskiljare tömmas minst en gång i månaden, abonnemang ska tecknas hos kommunen. Beställ nytt abonnemang via e-tjänsten.

Till e-tjänst beställ abonnemang för tömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ extratömning via e-tjänst om du redan har ett abonnemang.

Till e-tjänst beställ extratömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akut- eller jourtömning ska du kontakta Servicecenter.
Vid jourtömning efter kontorstid ring 070-525 40 41, (observera att jourtömning har mycket högre kostnad, se avfallstaxan).

Avfallstaxa

Vid frågor kontakta Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Att tänka på inför tömning

Fettavskiljare ska tömmas och skötas så den fyller sin funktion. Fettavskiljaren måste fyllas med vatten direkt efter tömningen, i annat fall kan fett följa med ut i avloppet när nivån når utloppsröret.

Om fettavskiljaren har larm installerat är det viktigt att se till att den som vistas dagligen i lokalen vet vad ljus- och ljudlarmet avser. Om fett- eller slamskiktet blir för tjockt
innan ordinarie tömning, behöver extra tömning beställas.

Vi rekommenderar att ha varmvattenkran samt slang monterad vid avskiljaren, så att den kan spolas ut och rengöras vid tömning.

Fettavskiljarens lock ska lätt kunna öppnas av en person och inga föremål, jord, grus, snö, is, rost eller
liknande får blockera vägen till eller runt avskil­jaren. Om entreprenören inte kommer åt fettavskiljaren och
kan tömma debiteras kunden ändå.

Hämtningsveckor kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande är det
viktigt att den töms, underhålls och kontrolleras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för driften och att den töms enligt de regler som gäller. Det innebär att tömningen sker enligt tillverkarens drift- och
skötselinstruktioner samt ledningsnätsägarens bestämmelser om tömningsintervall.

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar bör den
kontrolleras regelbundet. Skötseln består av tömning, invändig rengöring samt kontroll av fettavskiljare.
Fettavskiljaren ska besiktigas för att upptäcka sprickor eller skador. När fettavskiljaren har tömts helt måste den fyllas upp med rent vatten innan den åter tas i bruk, den
fungerar bara när den är helt vattenfylld. Kontroll
av ljud- och ljussignal i larmet om sådant finns genom att givaren lyfts upp, rengör givaren i samband med kontrollen. 

 • Hetvattenspolning ska utföras en gång om året
 • Funktionskontroll av hela anläggningen ska göras en gång om året (lämpligen tillsammans med hetvattenspolningen)
 • Besiktning av hela anläggningen ska göras vart femte år.
 • Besiktningsprotokoll av funktioner och larm ska journalföras.

Vid ny- till-, eller ombyggnad av livsmedelslokal görs en anmälan (ibland behövs bygglov) till kommunens bygglovsenhet. Installation av fettavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. Samma regler gäller också när man utökar en befintlig verksamhet.

Bifoga till bygglov/anmälan

 • Fackmannamässigt utförd installationsritning.
 • Ritning över avskiljarens placering.
 • Kontrollplan enligt PBL.
 1.  Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde. Du får hjälp med val av storlek, typ, lämplig placering och tömningsinstallation.
 2. Samråd tidigt med renhållningsavdelningen, avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning. Läs under "placering av fettavskiljare"
 3. Gör i god tid en anmälan innan tänkt installation, det tar cirka fyra (4) veckor att få en anmälan godkänd, ett bygglov kan ta upp till tio (10) veckor. Redovisa dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek, fabrikat och installation.
 4. Bygglovsenheten samråder efter inlämnad anmälan med VA-avdelningen.
 5. Teckna ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren med kommunens renhållningsenhet avfall@tyreso.se
 6. Anmäl till VA-enheten och bygglovsenheten när installationen är klar.

Uppgifter som ska lämnas i bygganmälan

 • Typ av verksamhet (Pizzeria, catering etc.)
 • Fabrikat, modell, storlek och volym.
 • Plats där tömning av avskiljaren sker, exempelvis gatan.
 • Redovisning hur avskiljare ska tömmas om avståndet från uppställningsplatsen överstiger 10 meter.
 • Redogör för typ av luftning och överfyllnadslarm 

Information om fettavskiljare för enskilt avlopp , 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid nyinstallation av en fettavskiljare krävs att den är typgodkänd enligt svensk standard och Europastandard SS-EN 1825 del 1 och 2 och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde.

 • Utformning enligt SS-EN 1825-1
 • Dimensionering, drift och underhåll enligt SS-EN 1825-2
 • Brunnar till markförlagda fettavskiljare ska vara försedda med godkänt fallskydd.
 • Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.

Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. För verksamheter utan servering kan fettavskiljarens storlek bestämmas av det maximala flödet
genom anläggningen. Flera olika faktorer
påverkar hur fettavskiljaren bör dimensioneras, kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för att få hjälp med beräkning att att välja rätt storlek, typ och lämplig placering samt installation och kostnadsuppgifter.

Dimensioneringsregler

Dimensionering kan ske på två sätt:

 • Utgående från de installationer som ska gå till avskiljaren.
 • Utgående från schablonvärden för några vanligt förekommande typer av livsmedelsberedning.

För att få en grov uppskattning om hur stor din fettavskiljare bör vara kan du beräkna enligt nedanstående.

Matportioner per dag / Storlek för avskiljare i kubik

200                                         2

201 – 400                              4

401 – 700                              7

701 – 1 000                          10

För restauranger och serveringslokaler är antalet serverade matportioner som avgör storlek på  fettavskiljaren. Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre ger antalet matportioner.

När en fettavskiljare installeras är det viktigt att tänka på att den ska vara lättåtkomligt för tillsyn och tömning samt ska kunna tömmas enligt god arbetsmiljö.

Den ska vara placerad så att vägen är fri från hinder (staket, murar, planteringar och annan växtlighet) mellan fordonets uppställningsplats och tömningspunkt så att entreprenören obehindrat kan utföra en tömning.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme och belysning vid avskiljaren så att den är lätt att tömma, rengöra, inspektera och underhålla. Lock/lucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.

Viktigt vid placering

 • Vid slamsugning av fettavskiljare ska slangdragning inte ske genom utrymme där livsmedel hanteras. (BBR 3:422)
 • Slangdragning från fordonets angöringsplats till brunnen bör inte överskrida 10 meter. Permanent slang kan grävas ner för att minska behovet av slangdragning vid tömningstillfället.
 • Angöringsplats för fordon bör finnas, så att trafik inte stoppas upp under tömningsperioden.
 • Anslutningspunkten där slangen kopplas på bör placeras så att det finns möjlighet att slamsuga även om verksamheten är stängd.
 • Placera inte avluftning vid fastighetens luftintag.
 • Placera larmet på anläggningen så att det lätt går att se och höra.

Placering av fettavskiljare utomhus eller inomhus?

Om fettavskiljaren placeras inomhus bör lokalen vara väl ventilerad samt vara försedd med vatten, helst varmt, och golvbrunn. Enligt Livsmedelslagen får inte fettavskiljare placeras i lokal där livsmedel bereds, hanteras eller förvaras, man får heller inte dra slangar genom dessa lokaler. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen.

Fettavskiljaren bör placeras så nära källan som möjligt och, om möjligt vara nedgrävd i marken eftersom den då blir lätt att tömma. Risken för lukt minimeras också.

Luftning

För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till- och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning. Luftledningarna läggs separat och helst i byggnaden. Avluftning av fettavskiljaren får inte göras på VA-nätet. Det rekommenderas att avluftning leds upp och ut över taket, för att undvika att obehaglig lukt sprids. 

Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412
21 § och 43 §
Enligt lagen får inte en fastighetsägare använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt
på ledningsnätet.
Lagen om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats.

Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Tyresö kommun ABVA , 107.5 kB.

Boverkets Byggregler BBR 2011:6 ställer krav på att avskiljare ska installeras i fastigheter om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder av fett.
6:641 Installationer för spillvatten , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk handbok
Vatten och avlopp, kapitel 3

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbalken finns för att stödja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande generationer och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Kopplade till miljöbalken finns förordningar och föreskrifter med ytterligare bestämmelser. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Prövning enligt miljöbalken görs av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd. Utsläpp till avloppsnätet ska alltid godkännas av huvudmannen och de myndigheter som avgör tillståndsärendet. De villkor som fastställs vid prövning enligt miljöbalken eller annan lag gäller tillsammans med bestämmelserna i Vattentjänstlagen och ABVA.
Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2024