Avfallstaxa och abonnemang

Här hittar du information om avfallstaxan, abonnemangskostnad för avfallshantering, ägarbyte och vad din faktura innehåller.

Avfallstaxan innehåller de avgifter som ska täcka alla kostnader för avfallshanteringen. Alla som äger en bebyggd fastighet är skyldiga att ha ett abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa. Avgifterna är indelade i fast och rörlig avgift samt övriga tilläggstjänster.

Läs nyheten om taxejusteringarna 2024

Avfallstaxa och abonnemang

Fast och rörlig avgift

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av alla fastighetsägare och verksamheter i en fastighet. Den rörliga delen beror på ditt kärls storlek och antal hämtningar. Se under frågor och svar vad som ingår i ett avfallsabonnemang.

Felsorteringsavgift

Om du felsorterar mat-, rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall debiteras du en felsorteringsavgift. Detta gör vi för att öka renheten av det insamlade avfallet, så att det kan behandlas som den resurs det är.

Avgiftsskyldighet

Alla som äger en bebyggd fastighet och/eller har verksamhet är skyldiga att ha abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa. Du betalar bland annat för hämtning och behandling av avfall, drift och skötsel av kretsloppscentralen, administration, avfallsplanering, information, insamling och behandling av farligt avfall samt miljökontrollavgifter.

Frågor och svar om taxejusteringen 2024

 • Ökade kostnader då kommunen tagit över insamlingsansvaret för förpackningsavfall 1 januari 2024
 • Ökade entreprenadkostnader för avfallshantering.

Grundavgiften höjs med 18 procent, tömningsavgifter med 10 procent och tömning av slam- och fett med 6 procent.

För en genomsnittlig småhus/villa med insamling av mat- och restavfall med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl innebär höjningen cirka 23 kronor per månad. Kostnaderna varierar mellan olika kunder vilka insamlingslösningar som finns med storlek på kärl och antalet tömningar per år. Räkneexemplen inkluderar grundavgift och tömningsavgift.

För boende i flerbostadshus innebär höjningen cirka 16 kronor i månaden per lägenhet.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det blir billigare ju bättre man är på att sortera avfallet. Hämtning av matavfallet blir fortsättningsvis kostnadsfritt för hushåll. För flerfamiljshus med förpackningsinsamling innebär taxan en minskning av grundavgiften med 16,6 procent jämfört med föregående taxa 2023.

2023

En generell höjning av avgiftsnivåerna med 5 procent. Sommarabonnemang tagits bort för fritidsboende.

2022

En generell höjning av avgiftsnivåerna med 5 procent.

För flerfamiljshus och grupphusområden med insamling i kärl har det inte varit någon höjning av tömningsavgifterna sedan år 2017. För grupphusområden med krantömmande behållare, har det inte varit någon höjning av tömningsavgifterna sedan 2019. I genomsnitt höjs taxan med 5 procent från 2022.

2021

Avfallstaxan höjdes inte. Det blev billigare matavfallsinsamling för verksamheter och insamling av grovavfall i storsäck samt införande av vissa felsorteringsavgifter. En ny abonnemangsform infördes för hushåll som inte bekostat sin insamlingslösning för restavfall.

2020

Grundavgifterna sänktes med 40 procent. Den rörliga avgiften för insamlingen av hushållsavfall höjs något för behovshämtningskunder för att påtagligt stimulera utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar. Den tidigare matavfallsrabatten om 289 kr per år (småhus) samt 138 kr per år (lägenhet/hushåll i grupphusområde) tas bort för att tydliggöra att det är utsorteringen snarare än abonnemangsformen som främjar ett miljövänligt beteende.

2019

Inga generella höjningar av avgifter. Företag fick möjlighet att köpa enskilda inpasseringar till kretsloppscentralen.

Frågor och svar om avfallstaxan

Att avfallstaxan ska vara självfinansierad innebär att verksamhetens kostnader ska täckas av intäkterna och inte bekostas av skatter. Vi får inte ta ut högre avgifter än vad verksamheten genererar.

Avfallstaxan justeras vid behov.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ny avfallstaxa.

Ja, alla som äger en bebyggd fastighet i kommunen är skyldiga att betala grundavgift för avfallshantering och ha hämtning av avfall enligt fastställd avfallstaxa.

Har du komplementbyggnad/attefallshus som bostadshus ska du även betala grundavgift för den fastigheten.

Vid uppehåll (dispens) i avfallshämtningen ska du alltid betala grundavgiften. Har du en obebyggd fastighet kan du bli befriad från att betala grundavgiften.

Verksamhet

Fastighetsägaren betalar en grundavgift för varje verksamhet i samma fastighet.

Alla verksamheter som genererar restavfall ska ha abonnemang för hämtning och betala rörlig avgift (hämtningsavgift) utöver grundavgiften.

Om din komplementbyggnad/attefallshus är utformat som ett separat boende räknas det som ett hushåll. Då måste du betala en grundavgift för avfallshantering enligt gällande avfallstaxa.
Anmäl detta till e-post: avfall@tyreso.se

Detta ingår i grundavgiften för komplementbyggnad/ Attefallshus:

 • Dela kärl för mat- och restavfall med fastighetsägaren.
 • Dela 20 stycken fria inpasseringar till kretsloppscentralen med fastighetsägaren.
 • Dela hämtning av kostnadsfri insamling av grovavfall en gång per år med fastighetsägaren.
 • Dela kostnadsfri insamling av elavfall två gånger per år med fastighetsägaren.

Läs mer om bygglov eller anmälan för komplementbyggnad och attefallshus.

Attefallshus - Tyresö kommun (tyreso.se) Länk till annan webbplats.

 • Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240 eller 360/370 liter.
 • Information, administration, kundtjänst, avfallsplanering, avfallsförebyggande åtgärder och fakturering.
 • Behandling av allt avfall som samlas in i kommunen.
 • 20 stycken kostnadsfria inpasseringar på kretsloppscentralen.
 • ”Samlaren”, för insamling av smått elavfall och batterier.
 • Matavfallsinsamling.
 • Två gratis hämtningar av elavfall per år, mellan april och oktober.
 • En gratis hämtning av grovavfall i storsäck per år, antingen på våren eller hösten.

  Hämtning av ditt restavfall tillkommer som en rörlig avgift.
 • Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240 eller 360/370 liter, på öar hämtning i säck. Hämtning under säsong enligt fastställt schema, alternativt på uppställningsplats vid farbar väg.
 • Behandling av ert restavfall och matavfall.
 • 20 stycken kostnadsfria inpasseringar på kretsloppscentralen.
 • Hämtning av kasserade kylmöbler av hushållskaraktär. Hämtning under säsong på uppställningsplats vid farbar väg.
 • Information, administration, kundtjänst, avfallsplanering, avfallsförebyggande åtgärder och fakturering.

  Hämtning av ditt restavfall tillkommer som en rörlig avgift.
 • Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240 eller 360/370.
 • Behandling av ert restavfall och matavfall.
 • Information, administration, kundtjänst, avfallsplanering, avfallsförebyggande åtgärder och fakturering.
 • Verksamheter som är registrerade i Tyresö kommun samt med avfallsabonnemang genom Tyresö kommun,
  erbjuds att köpa inpasseringar för tillträde till kretsloppscentralen.

  Hämtning av mat- och restavfall tillkommer som en rörlig avgift.
 • Du kan sänka dina rörliga kostnader med matavfallsinsamling. Alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.
  Läs om matavfallsinsamling
 • Genom att minska dina avfallsmängder och sortera ut allt matavfall och förpackningar för separat insamling, kan du få ner mängden restavfall och dra ner på antalet tömningar per år. Storleken på kärl påverkar också din avfallsavgift. Se val av kärl i avfallstaxan.
  Återbruka och dela

Det kan vara många anledningar och varierar från kommun till kommun.
Nedan ser du några exempel.

 • Det beror helt på vilka utgifter de olika kommunerna har för avfallshanteringen, vilka avtal de olika kommunerna har alltså vilka kostnader för insamling och transport samt behandling av avfall
 • Det beror även på hur många som bor i kommunen och är med och finansierar kostnaderna, vilka avstånd som finns både mellan insamlingsställen och behandlingsanläggningar samt vilka insamlingssystem, exempelvis, sorterar man ut matavfall eller inte, har man optisk sortering eller ej (fördyrande)
 • Har man mycket insamling i krantömmande behållare (rationellare insamling kostar mindre än att tömma enskilda kärl)
 • Har man en välutvecklad sortering på återvinningscentralerna (ju mer man sorterar ut, desto dyrare blir det om man inte har egna, billiga behandlingsmetoder för avfallet, alternativt en intäkt för materialen)
 • Har man en ny återvinningscentral (nya anläggningar kostar mycket initialt innan de är avskrivna)
 • Vad har man efterfrågat för fordon i entreprenaderna, höga miljö- och servicekrav är fördyrande.

Alla beslut som tas i kommunen hittar du på Insyn Sverige.
Gå till insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa kunder får också brev via posten beroende på vad som har förändrats i avfallstaxan.

Ägarbyte vid försäljning av fastighet

När en fastighet byter ägare ska du som fastighetsägare säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till kommunen.

Här kan du hämta ifyllningsbar ägarbytesblankett. Glöm inte fylla i eventuell mätarställning vid flyttdagen. Sen ska både säljaren och köparen skriva under med sin namnteckning.

Ägarbytesblankett i pdf , 833.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta Servicecenter så skickar de blanketten till dig via post.

Avfallsfakturan

Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och december. I möjligaste mån skickar vi fakturan tillsammans med vatten- och avloppsfakturan. Du kan även betala via autogiro eller e-faktura.

Ansökan om autogiro och e-faktura

 1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning. Antal tömningar av restavfall (tidigare benämning hushållsavfall).
 9. Grundavgift småhus (tidigare benämning enbostadshus).
FakturabildFörstora bilden

* ”Dagvatten fastighet” betalas av alla som leder dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar, dräneringar, infarter med mera från den egna fastigheten till diken eller allmänna dagvattenledningar.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift, skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar, fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens VA-nät.

Läs VA-taxan

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 maj 2024