Avfallsplan och föreskrifter

Överallt där människor lever och vistas uppkommer avfall. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att förebygga att avfall uppstår, såväl inom kommu­nala verksamheter som i samhället.

AvfallstrappanFörstora bilden

Avfallstrappan

Om avfallsplanen

Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030, antogs 2021 av kommunfullmäktige. Avfallsplanen berör både verksamheter och medborgare och syftar till att vägleda Tyresö i riktning mot ett hållbart samhälle. Med mål och åtgärder ska vi minimera avfallsmängderna och ta tillvara på resurserna som uppstår på bästa sätt. Genom att uppnå målen i Avfallsplan 2030 tar vi ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin.

Målen i avfallsplanen utgår ifrån EU:s lagstiftade avfallshierarki (även kallad avfallstrappan), som visar vägen för prioritering och utveckling av avfallshanteringen.

Avfallsplan och bilagor

Avfallsplan 2030 , 1.5 MB.
Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunernas avfallshantering mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Bilaga 1 - Uppföljning av avfallsplan 2008-2020 , 983 kB.
Beskrivning av hur mål och åtgärder i den tidigare avfallsplanen har följts upp samt resultatet av uppföljningen.

Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning , 10.9 MB.
Bilagan redogör för nuvarande avfallshantering.

Bilaga 3 - Framtida avfallshantering i Tyresö , 1.8 MB.
Bilagan innehåller prognoser över framtida avfallsflöden i Tyresö kommun, kapaciteter för behandlingsanläggningar samt en bedömning av behovet att uppföra nya anläggningar för insamling och behandling.

Bilaga 4 - Nedlagda avfallsupplag , 796.8 kB.
Bilagan innehåller en redogörelse för nedlagda avfallsupplag i kommunen.

Bilaga 5 - Social konsekvensanalys , 8.8 MB.
En social konsekvensanalys har genomförts och analyserat målen ur olika målgruppers perspektiv för att anpassa avfallsplanen efter dem den berör.

Bilaga 6 - Miljöbedömning , 3.5 MB.
En miljöbedömning av avfallsplanen har gjorts i enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Bilaga 7 - Redogörelse för utställning och samråd , 3.5 MB.
I bilagan presenteras hur samråd genomförts, inkomna synpunkter samt hur dessa synpunkter har hanterats i arbetet med avfallsplanen.

Bilaga 8 - Ordlista och definitioner , 544.8 kB.
Här specificeras de termer och koncept som används i avfallsplanen och dess bilagor.

Bilaga 9 - Handlingsplan med uppföljning 2023 , 359.9 kB.
I bilagan framgår vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen, vem som ansvarar för att åtgärden genomförs samt uppgifter om hur målen ska följas upp.

Lagstiftning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som innehåller mål och åtgärder för hur kommunen ska minska avfallets mängd och farlighet. Tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör avfallsplanen Tyresö kommuns renhållningsordning. Avfallsplanen är ett kommunövergripande styrdokument och ett viktigt instrument för att driva på utvecklingen inom avfallsområdet.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna beskriver vilka skyldigheter och vilket ansvar som Tyresö kommun har för avfallshanteringen. De beskriver även vilka skyldigheter och vilket ansvar man har som privatperson eller företag, när det gäller avfall.

Tyresö kommuns avfallsföreskrifter 2019 , 837.8 kB. Länk till annan webbplats.

Tyresö kommuns sopsugsföreskrifter

Föreskrifter för sopsug

Föreskrifter för byggaktörer/fastighetsägare som ska ansluta sin fastighet till ett stationärt sopsugssystem med kommunalt huvudmannaskap.

Till sopsugsföreskrifter

Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Att alla hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Det är många som är med och bidrar till att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt. Kommunen, fastighetsägaren och producenterna har ansvar när det gäller avfallshanteringen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Kommunens ansvar

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens mat-, rest-, trädgårds-, grov-, el-, slam- och fettavfall samt farligt avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning.

1 januari 2024 fick kommunerna även ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Ägarbyte vid flytt från fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett.

Läs mer om ägarbyte

Producentansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar, exempelvis förpackningar, batterier, bildäck och läkemedel.

Från 1 januari 2024 vänder du dig till Sveriges avfallsportal, sopor.nu för att se insamling och återvinning av förpackningar.

Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

  • Hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
  • Avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
  • Sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
  • Fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2024