Slam, fett och latrin

Ta hjälp av kommunens entreprenör för att tömma och transportera bort slam och latrin. Fett från hushåll kan du samla in med hjälp av en miljötratt för att undvika stopp i avloppet.

Slamtömning

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska slutna tankar, slamavskiljare/köksavlopp och minireningsverk tömmas minst en gång per år. Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra tömning och transport av slam.

Här ser du vilka tömningsalternativ det finns att välja emellan.

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två förutbestämda veckor per år. 

Obligatorisk tömning

Detta innebär en obligatorisk tömning per år, där man väljer en period mellan april och november. Se villkor för slamtömning nedan.

Till e-tjänst för att ändra årliga tömningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömningsvecka kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

Om du beställer nedanstående tjänster, tänk då på att du kanske behöver ändra dina årliga tömningar så du inte får dubbeltömning.

Extratömning

Detta innebär tömning senast sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Extratömning utförs helgfria vardagar 07.00-17.00

Till e-tjänst för att beställa extratömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuttömning

Detta innebär tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning hos Servicecenter.
Akuttömning utförs helgfria vardagar 07.00-17.00.

Jourtömning

Detta innebär tömning senast sex arbetstimmar efter beställning hos Servicecenter under kontorstid på telefon
08-578 291 00, eller efter kontorstid på mobil 070-525 40 41. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta mobilnummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar. Om du inte skulle få svar lämna ett meddelande så ringer entreprenören upp snarast möjligt.

Jourtömning utförs alla dagar fram till 22.00, på helgdagar från klockan 8.00.

Observera att denna tjänst har högre kostnad, se länk för avgifter under relaterad information.

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

  • Kommunens entreprenör är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för tömningsfordon.
  • Håll dragvägen för slangen fri genom att exempelvis röja bort sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Har du ett reningsverk/minireningsverk, se till att det finns en tydlig tömningsinstruktion. Om tömningsinstruktion saknas kan tömning inte utföras och en framkörningsavgift kommer att debiteras.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen ska utföras och är utförd.
  • Märk ut tömningsstället väl så att din anläggning lätt kan hittas. Risken är annars att du inte får tömt samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak. Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, behöver du beställa en ny tömning.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen ska utföras och när den är utförd.

Du enkelt se dina hämtdagar för exempelvis rest-, mat-, och trädgårdsavfall samt tömningsvecka för slam via hämtschema.

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster. Klicka på "Logga in" och välj "Logga in med
E-legitimation/Mobilt BankID". När du är inloggad klickar du på din profil uppe till höger och väljer fliken ”Abonnemang och fakturor”. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Till e-tjänster Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Servicecenter för att få reda på din hämtdag eller tömningsvecka för slam.

Du kan anmäla dig för att få sms-avisering när slamtömning på din fastighet ska utföras och när den är utförd.
Sms-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.

Till e-tjänst för anmälan sms-avisering Länk till annan webbplats.

När en slamavskiljare/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Är du säker på att tank/avlopp inte är tömd, ska du anmäla det så snart du kan.

Till e-tjänst för utebliven tömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du inte vistas i fastigheten under en sammanhängande period på ett år, kan du ansöka om uppehåll i tömning av slam.

Till e-tjänst uppehåll i tömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid nyinstallation/ändring av din slamanläggning begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten "Begäran om yttrande angående slamtömning". Du hämtar den på deras hemsida, se länk under relaterad information.

När du fyllt i blanketten skickar du den till e-post: avfall@tyreso.se för godkännande av placering för slamtömning.

Efter inspektionen av din slamanläggning får du en kopia med beslut från oss.

Tillstånd enskilda avloppsanläggningar

Tillstånd krävs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.

Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

Symbol latrin

Latrinhämtning

Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra borttransport av latrin.

För att få latrinhämtning önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om. På röda dagar hämtar vi inte. 

Ställ ut den rena förslutna behållaren vid fastighetsgräns på hämtningsdagens morgon, senast klockan 06.00. Behållaren får max väga 15 kg. Använd endast de behållare du får från kommunen, behållare ingår i avgiften. Vill du har regelbunden hämtning, kontakta Servicecenter.

Till e-tjänst för att beställa latrinhämtning Länk till annan webbplats.

Om du har beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift. För aktuella priser, se avfallstaxan nedan under relaterad information.

Du kan även kompostera din latrin

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att få kompostera latrin.

Ansök om att kompostera latrinet (till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 november 2021