Slam, fett och latrin

Kommunens entreprenör tömmer och transporterar bort slam, fett och latrin. Fett från hushåll kan du samla in med hjälp av en miljötratt för att undvika stopp i avloppet.

Slamtömning

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska slutna tankar, slamavskiljare/köksavlopp och minireningsverk tömmas minst en gång per år. Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra tömning och transport av slam.

Här ser du vilka tömningsalternativ det finns att välja mellan. Debitering sker enligt gällande avfallstaxa. Om fler än en slamanläggning töms vid samma tillfälle, är flertankstillägget alltid samma kostnad för tillkommande anläggning, oavsett vilket tömningsalternativ du beställt (regelbunden, extra-, akut- eller jourtömning).

Hämta avfallstaxan i pdf , 980.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två förutbestämda veckor per år. 

Obligatorisk tömning

Detta innebär en obligatorisk tömning per år, där man väljer en period mellan april och november.

Till e-tjänst för att ändra antalet årliga tömningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båttömning
Du som tömmer din slamanläggning med båt, får tömt en gång om året under september och oktober.

Du kan även beställa extra,- akut,- eller jourtömning. Läs mer om det nedan.

Se villkor för slamtömning nedan.

Om du beställer nedanstående tjänster, tänk på att du kanske behöver ändra dina årliga tömningar så att du inte får dubbeltömning. Debitering sker enligt gällande avfallstaxa. Om fler än en slamanläggning töms vid samma tillfälle, är flertankstillägget alltid samma kostnad för tillkommande anläggning, oavsett vilket tömningsalternativ du beställt (regelbunden, extra-, akut- eller jourtömning).

Hämta avfallstaxan i pdf , 980.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

Extratömning

Tömning utförs helgfria vardagar klockan 07.00-17.00 och sker inom sex arbetsdagar.
Beställning görs via e-tjänst nedan.

Till e-tjänst för att beställa extratömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuttömning

Tömning utförs helgfria vardagar klockan 07.00-17.00 och sker inom tolv arbetstimmar.
Beställning görs via telefon hos Servicecenter under kontorstid på telefonnummer 08-578 291 00.

Jourtömning

Tömning utförs alla dagar fram till klockan 22.00 (på helgdagar tidigast från klockan 08.00) och sker inom sex arbetstimmar. Beställning görs via telefon hos Servicecenter under kontorstid på telefonnummer
08-578 291 00, eller efter kontorstid på mobilnummer 070-525 40 41 (Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta mobilnummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar). Om du inte skulle få svar lämna ett meddelande så ringer entreprenören upp snarast möjligt.

Observera att jourtömning har högre kostnad, se gällande avfallstaxa.

  • Kommunens entreprenör är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd enligt gällande avfallstaxa. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning samt behandlingsavgift beroende på anläggningens storlek och eventuella slangdragningar som tömningarna innebär.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för tömningsfordon.
  • Håll dragvägen för slangen fri från fordon samt genom att exempelvis röja bort sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Har du ett reningsverk/minireningsverk, se till att det finns en tydlig tömningsinstruktion. Om tömningsinstruktion saknas kan tömning inte utföras och en framkörningsavgift kommer att debiteras.
  • Märk ut tömningsstället väl så att din anläggning lätt kan hittas. Risken är annars att du inte får tömt samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak. Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, behöver du beställa en ny tömning.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen ska utföras och när den är utförd.

Du kan enkelt se dina hämtdagar för exempelvis rest-, mat-, och trädgårdsavfall samt tömningsvecka för slam via hämtschema.

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster. Klicka på "Logga in" och välj "Logga in med
E-legitimation/Mobilt BankID". När du är inloggad klickar du på din profil uppe till höger och väljer fliken ”Abonnemang och fakturor”. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Till e-tjänster Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Servicecenter för att få reda på din hämtdag eller tömningsvecka för slam.

Du kan anmäla dig för att få sms-avisering när slamtömning på din fastighet ska utföras och när den är utförd.
Sms-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.

Till e-tjänst för anmälan sms-avisering Länk till annan webbplats.

När en slamavskiljare/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Är du säker på att tank/avlopp inte är tömd, ska du anmäla det så snart du kan.

Till e-tjänst för utebliven tömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du inte vistas i fastigheten under en sammanhängande period på ett år, kan du ansöka om uppehåll i tömning av slam.

Till e-tjänst uppehåll i tömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid nyinstallation/ändring av din slamanläggning begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten "Begäran om yttrande angående slamtömning". Du hämtar den på deras hemsida, se länk under relaterad information.

När du fyllt i blanketten skickar du den till e-post: avfall@tyreso.se för godkännande av placering för slamtömning.

Efter inspektionen av din slamanläggning får du en kopia med beslut från oss.

Tillstånd enskilda avloppsanläggningar

Tillstånd krävs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.

Fettavfall

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska fettavskiljare tömmas minst en gång per månad. Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra tömning och transport av fettavfallet.

Symbol latrin

Latrinhämtning

Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra borttransport av latrin. Latrin hämtas av entreprenör på helgfria torsdagar.

Vill du få ditt latrin hämtat, behöver vi få din beställning senast onsdag, före klockan 12.00 samma vecka som du vill ha hämtat.
Ställ ut den rena förslutna behållaren vid fastighetsgräns på hämtningsdagens morgon, senast klockan 06.00.
Beställ hämtning via e-tjänsten nedan.

Till e-tjänst för att beställa latrinhämtning Länk till annan webbplats.

Du kan beställa hämtning torsdagar året om men inte på röda dagar. Behållaren får max väga 15 kg. Använd endast de behållare du får från kommunen, behållare ingår i avgiften. Vill du har regelbunden hämtning, kontakta Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Om du har beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift. För aktuella priser, se avfallstaxan.

Avfallstaxa

Du kan även kompostera din latrin

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas avfallstransporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att få kompostera latrin.

Ansök om att kompostera latrinet (till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Det finns två båtlatrinstationer i Tyresö kommun.

Läs om båtlatrinstationerna

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 maj 2023