Mat- och restavfall

Här finns information om din avfallshämtning och dina abonnemang. Här hittar du även e-tjänst för att beställa, ändra eller felanmäla ditt abonnemang.

Restavfall
Matavfall

Vad är mat- och restavfall?

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Restavfall är det avfall du lägger i soppåsen efter att du har sorterat ut förpackningar, tidningar, el- och farligt avfall med mera.

Har du inget restavfallsabonnemang ska du beställa det, då samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

Om matavfallsinsamling

1 januari 2024 infördes obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige. Tyresö kommun har beviljats dispens för att implementera kravet senast år 2026. Vi uppmuntrar till att ansöka om matavallsinsamling redan nu i vår e-tjänst så att övergången blir smidig inför lagkravet. Då ska även närsortering av förpackningar vara infört, detta för att skapa samordningseffekter.

För boende i småhus

Du har behovshämtning av mat- och restavfall. Det innebär att du endast betalar för de tillfällen som ditt restavfall hämtas. Dina kärl är försedda med ett datachip och en etikett och varje tömning registreras automatiskt för fakturering. Avfallsbilen tömmer dina kärl endast om det är framställt med kärlets öppning vänd mot gatan. På så sätt kan du lättare påverka den rörliga delen av avfalls­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda restavfallshämtningar.

Beställ, ändra eller anmäl (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan minska antalet hämtningar genom att sortera ut ditt matavfall, källsortera dina tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar. Allt som är helt och fungerar kan du lämna till återbruk.

Inför din avfallshämtning

Hämtning av ditt avfall

I kommunens webbkarta kan du se din planerade hämtdag för mat- och restavfall. Navigera till din fastighet i kartan och klicka på fastighetsytan för att se mer information.

Webbkarta över hämtdagar för avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hämtning med sidlastare (sker med automatiserad lyftarm)

 • För att få hämtat ska kärlet ställas fram med öppning vänd mot gatan senast klockan 06.00 på hämtningsdagen eller kvällen innan, tömning sker mellan kl. 06.00 och 22.00 på hämtningsdagen. Låt kärlen stå framme tills hämtning skett.
 • Ställ kärlen med minst 60 centimeter fritt runt om (även mellan kärl).
 • Kärlet lyfts uppåt, tänk därför på placeringen så att kärlet inte kan slå i lågt hängande ledningar eller buskar och träd. Det bör vara 4,7 meter fritt ovan kärlet för att hämtning ska vara möjligt.
 • Bilens lyftarm når kärl som står maximalt 1,5 meter ifrån körbanan. Kärl ska stå plant på samma nivå som körbanan.
 • Blockera inte gång- och cykelvägar för rullstolar, gång- och cykeltrafikanter, postdistribution och vinterväghållningen.
 • Observera att flerbostadshus och verksamheter kan ha en annan kärlplacering, se mer under hämtning av mat- och restavfall i flerbostadshus och verksamheter.

För att hålla kärlet rent, paketera avfallet väl och spola ur kärlet regelbundet. Tänk på att alla påsar ska lossna när kärlet vänds upp och ner vid tömning, packa därför inte avfallet för hårt. Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga helt. Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.

Mått på avfallskärl

Kärlstorlek (liter)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Djup (mm)

130/140

1 065

480

550

190

1 075

549

704

240

1 072

580

724

370

1 100

750

870

660

1 219

1 255

774

Matavfallskärl (140)

1 065

480

550


Skärgårdshämtning från öar

Enligt schema vecka 19 till 39 sker skärgårdshämtning för restavfall i säck från öarna: Lilla Korpmaren/Årstadals båtklubb Härsö, Kastviken/Nacka förenade båtklubbar och Härsö/sommarboende innanför holmen Djäknesäcken

Läs mer om skärgårdshämtning från öar

För boende och fastighetsägare i flerbostadshus

Ni som bor i flerbostadshus, samfälligheter, grupphusområden och andra med gemensamhetslösning för hämtning av mat- och restavfall enligt gällande avfallstaxa.

Rättsorterat matavfall hämtas kostnadsfritt. Sorterar ni ut ert matavfall och förpackningar kan ni minska antalet hämtningar av restavfall och få ner kostnaderna. Allt som är helt och fungerar kan ni lämna till återbruk. Läs mer om miljörum på tyreso.se/miljorum

Kontakta gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som passar er förening bäst.

Beställ, ändra eller anmäl (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ, ändra eller anmäl (till e-tjänst för boende i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.
 • Bottentömmande behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat så att renhållarens utförare kan nå kroksystemet.
 • Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga sex meter eller understiga två meter. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis två–sex meter), därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd.
 • Det ska vara en fri höjd om tio meter.
 • Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och behållarna.
 • Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor.
 • Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen normalt sett maximalt vara 7 procent för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
 • Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara maximalt ±två meter.
 • På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst två meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering.
 • Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
 • Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs sönder vid etablering.
 • Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
 • Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.

Tvätt av krantömmande behållare

Ni som förening kan beställa tvätt av era krantömmande behållare via kommunen enligt gällande avfallstaxa eller anlita valfri entreprenör. Kontakta Servicecenter om ni önskar beställa denna tjänst.

För verksamheter

Företag och verksamheter ska ha abonnemang för hämtning av mat- och restavfall genom Tyresö kommun enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall och förpackningar kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Beställ, ändra eller anmäl (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på inför hämtning

 • Kärlet ska vara åtkomligt för hämtning mellan klockan 06.00-22.00 på planerad hämtningsdag.
 • Kärlets handtag ska vara åtkomligt för chauffören.
 • Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.
 • Om höjdskillnaden i transportvägen för kärlen förekommer anordnas ramper med maximal lutning 1:12 och maximal längd 12 meter. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 meter. Trappor får inte förekomma i dragvägen.
 • Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, till exempel asfalt, betong, plattor.
 • Vid anläggning tillåts inte längre dragväg än tio meter om särskilda skäl föreligger.
 • Husdjur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats än där avfallshämtaren befinner sig.
 • Renhållaren eller renhållarens utförare ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren eller renhållarens utförare. Ändringar ska meddelas renhållaren eller renhållarens utförare.

För att hålla kärlet rent, paketera avfallet väl och spola ur kärlet regelbundet. Tänk på att alla påsar ska lossna när kärlet vänds upp och ner vid tömning, packa därför inte avfallet för hårt. Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga helt, inget avfall får lämnas utanför kärlen. Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.

Utebliven avfallshämtning – driftstörningar

Om ditt mat- och restavfall inte har hämtats på planerad hämtdag, anmäl detta redan följande dag så att vi snabbt kan åtgärda problemet (gäller inte vid aviserade förseningar).

För information om eventuella driftstörningar eller planerade förändringar av avfallshämtning, se sida för driftstörningar och pågående arbeten innan du gör en anmälan om utebliven hämtning.

Driftstörningar och pågående arbeten

Anmäl utebliven hämtning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl utebliven hämtning (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl utebliven hämtning (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Få sms vid driftstörningar

Vid driftstörningar eller planerade förändringar på enstaka fastigheter i avfallshämtningen kan vi skicka sms och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas telefonnummer registrerade på de adresser som berörs.

Få meddelande vid störning Länk till annan webbplats.

Uppehåll i avfallshämtningen

Du kan ansöka om uppehåll i avfallshämtningen gällande restavfall. I vissa fall kan du få uppehåll från avfallsavgiften. Uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, medgivande till uppehåll i hämtningen innebär inte befrielse från grundavgiften (med undantag för obebyggd tomt). Ansökning ska inkomma till kommunen en månad innan du önskar uppehåll. Du kan inte ansöka retroaktivt. Läs mer om vad som gäller i e-tjänsten nedan.

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning (till e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte vid försäljning av fastighet

När en fastighet byter ägare ska du som fastighetsägare säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till kommunen.

Här kan du hämta ifyllningsbar ägarbytesblankett. Glöm inte fylla i eventuell mätarställning vid flyttdagen. Sen ska både säljaren och köparen skriva under med sin namnteckning.

Ägarbytesblankett i pdf , 833.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta Servicecenter så skickar de blanketten till dig via post.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2024