VA-anslutning

Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa och vattenmätare ska sättas upp. Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och vilka ledningsslag som fastigheten ansluts till. Vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. Du behöver också kontakta bygglovsenheten för att få ett startbesked för att ansluta till VA.

Anslutning i nybyggda detaljplanerade områden

Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa samt att vattenmätare ska sättas upp. Avgiften utgörs av en anläggningsavgift som är en engångsavgift. Brukningsavgift (periodisk avgift) betalas sedan kvartalsvis enligt VA-taxan.

Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

Anläggningsavgift debiteras när kommunen har anvisat den punkt (förbindelsepunkt) där fastigheten ska anslutas till de allmänna ledningarna, fastigheten ska också ligga inom Va-verksamhetsområdet. Förbindelsepunkten ligger normalt vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten och du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser.

Obebyggd fastighet debiteras inte anläggningsavgift enligt VA-taxan, utan debiteras när fastigheten bebyggs. Genom att se gällande detaljplan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Titta i webbkartan under "Bygga och bo".
Sök detaljplan i sökmodulen om du vet vad den heter.

Detaljplaneplanering östra Tyresö

Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.

Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

 1. Bebyggd fastighet på 2 000 kvm: cirka 256 100 kronor
 2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: cirka 307 500 kronor

Detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

För korrekt prisexempel för dig, kontakta VA-enheten Stefan Ljungdahl
Tel: 08-578 280 77
E-post: stefan.ljungdahl@tyreso.se

Anslutning till det kommunala ledningsnätet

För att ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet behöver du göra en anmälan till kommunen. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en situationsplan (karta) som visar ledningsdragningen, och ett förslag till kontrollplan. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan.

Du kommer att debiteras en anläggningsavgift när kommunen har upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet.
VA verksamhetsområde , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ansökan

Situationsplanen redovisas på en tomtkarta från webbkartan eller en befintlig nybyggnadskarta. På situationsplanen ska du:

 • Rita in vatten, avlopp och dagvattenledningar från anslutningspunkt till hus.
 • Rita in dagvatten om den leds till stenkista.

Så här gör du för att skriva ut en tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje ärende och kan se mycket olika ut.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat de nödvändiga handlingarna är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt att göra det - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din anmälan digitalt.

Blanketter Länk till annan webbplats.

Anmäl via Mittbygge (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

VA-anslutning för Attefallshus

När en komplementbyggnad/komplementbostadshus (benämning enligt Boverket) byggs på tomten och utrustas med toalett, hygien- och matlagningsmöjligheter, ska anläggningsavgift för VA betalas. Orsaken är att byggnaden då klassas som ett boende. För ett Attefallshus ligger kostnaden på samma nivå som en så kallad lägenhetsavgift. Kostnaderna varierar mellan kommuner.

I ”vardagligt” tal kallas dessa byggnadstyper för garage, gästhus, förråd, bod, och så vidare men korrekt benämning enligt bygganmälan är komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Vilket är den benämning som VA-enheten arbetar efter.

Avgiften ska betalas även om man redan har betalat en VA-anläggningsavgift för det ursprungliga boningshuset på tomten.

Debiteringen sker när anmälningsärendet har fått startbesked hos bygglovsenheten. Utöver denna engångskostnad tillkommer den ordinarie brukningsavgiften som betalas kvartalsvis samt fasta årliga avgifter (fastavgift samt bostadsenhets-avgift).

Information om årliga fasta- samt brukningsavgifter i kommunens VA-taxa.
Behöver du hjälp med att tolka VA taxan vänd dig till tjänstgörande utredningsingenjör eller VA koordinator.

 • Vatten, spillvatten och dagvatten (gata) 46 100 kr (inklusive moms)

Vid VA-anslutning till det kommunala ledningsnätet för byggnader enligt Attefallsreglerna gäller krav på att den nyuppförda byggnaden är ansluten till vattenmätare.

Anslutning till dagvatten-och avloppsledning

När det gäller dagvatten-och avloppsanslutningar för byggnader enligt Attefallsreglerna finns inga restriktioner. Detta innebär möjlighet att koppla ihop den nya avloppsledningen med den befintliga avloppsledningen på fastigheten som avleds till den kommunala huvudledningen.

Anslutning till vattenledning (servisledning)

Alternativ 1. Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen (servisledningen) är obruten. Den nya byggnadens vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Alternativ 2. I de fall där vattenanslutningen avses dras in från befintlig servisledning (mellan förbindelsepunkten och huvudbyggnadens vattenmätare) krävs att sammankopplingen besiktigas av VA-avdelningen, samt att ny vattenmätare installeras i eller före nybyggnaden.

Årliga VA-avgifter för Attefallshus

För den tillkommande vattenmätaren tas en årlig avgift ut enligt kommunens VA-taxa, se §13 Brukningsavgift för bebyggda fastigheter. För varje enskild vattenmätare debiteras abonnent en sammanställning av årliga VA –avgifter. Har abonnent 2 stycken vattenmätare debiteras dubbla årliga VA-avgifter och så vidare.

 

Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar

De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige 11 december 2008.

Dokumentet består av två delar:

Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna VA-anläggning , 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns VA-tjänster , 543.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juli 2021