VA-anslutning

För att ansluta dig till det kommunala VA-ledningsnätet behöver du bland annat göra en anmälan och få ett startbesked. Du måste också beställa uppsättning av en vattenmätare och betala anslutningsavgift.

Anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet

Om du bor i ett nybyggt detaljplanerat område ska du ansluta dig till det kommunala VA-ledningsnätet. Du kan också ansluta dig i ett "gammalt" område, där det finns kommunalt ledningsnät, om du till exempel har styckat av en fastighet, byggt ett attefallshus eller byggt till fler lägenheter på en tomt eller liknande.

Du som har enskilt avlopp med slamtömning och ska koppla på dig på det kommunala avloppsnätet ska meddela detta till avfall@tyreso.se så att en sluttömning kan göras.

För anslutning behöver du gå igenom följande steg:

 1. Gör en anmälan
 2. Du får en anvisningspunkt
 3. Betala anläggningsavgift
 4. Beställ uppsättning av vattenmätare
 5. Anslut till VA-nätet
 6. Betala brukningsavgift varje kvartal

1. Gör en anmälan

För att ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en situationsplan (karta), som visar ledningsdragningen på fastigheten, och ett förslag till kontrollplan. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan.

Handlingar och anmälan

Situationsplanen redovisas på en tomtkarta från webbkartan eller en befintlig nybyggnadskarta. På situationsplanen ska du:

 • Rita in vatten, avlopp och dagvattenledningar från anslutningspunkt till hus.
 • Rita in dagvatten om den leds till stenkista.

Så här gör du för att skriva ut en tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje ärende och kan se mycket olika ut.

Exempel på kontrollplan för anslutning till kommunalt VA , 59 kB.

Läs mer om kontrollplaner

När du ordnat de nödvändiga handlingarna är du redo att göra din anmälan. Du ansöker om startbesked genom att klicka på länken nedan. Du får då logga in med bank-ID och därefter välja vilken fastighet det gäller. Efter det får du tolv olika alternativ där du ska välja att klicka i "Ändring av eller i befintlig byggnad". På nästa ruta klickar du i "Ändring av vatten och avlopp". Sedan fortsätter du att fylla i anmälan och bifogar ritningar.

Länk till e-tjänst för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

2. Du får en anslutningspunkt

Kommunen anvisar den förbindelsepunkt där fastigheten ska anslutas till de allmänna ledningarna. Förbindelsepunkten ligger normalt vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten och du som fastighetsägare ansvarar för ledningarna inom fastighetens gränser.

3. Betala anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren är skyldig att betala när förbindelsepunkt för någon av tjänsterna vatten, spill eller dagvatten har upprättats och fastighetsägaren har blivit informerad om servisledningarnas läge. Storleken på den styrs av VA-taxan och beräknas bland annat utifrån fastighetens storlek, antal lägenheter och vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

Se VA-taxan 2024 , 550.1 kB.

Läs mer om abonnemang och taxor

Exempel på bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

 1. Bebyggd fastighet på 2 000 kvm: cirka 266 400 kronor
 2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: cirka 319 800 kronor

Detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

För korrekt prisexempel för dig, kontakta:
Stefan Ljungdahl, utredningsingenjör VA
Tel: 08-578 280 77
E-post: stefan.ljungdahl@tyreso.se

Obebyggd fastighet debiteras inte anläggningsavgift förrän fastigheten bebyggs.

4. Beställ uppsättning av vattenmätare

Innan du ansluter dig till det kommunala VA ledningsmätet behöver du också ha en vattenmätare. Uppsättning av en sådan beställer du av kommunen.

5. Anslut till ledningsnätet

När du fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och du har betalat anläggningsavgiften går det att ansluta till VA-anläggningen.

6. Betala brukningsavgift varje kvartal

Brukningsavgift (periodisk avgift) betalas kvartalsvis enligt VA-taxan. Den kommer på samma faktura som avfallshämtningen.

Anläggningsavgift även vid anslutning av Attefallshus

Om du bygger en komplementbyggnad/komplementbostadshus och utrustar den med toalett, hygien- och matlagningsmöjligheter, måste du betala en anläggningsavgift för vatten och avlopp. Detta även om du redan har betalat en VA-anläggningsavgift för det ursprungliga boningshuset på tomten. Orsaken är att den nya byggnaden då klassas som ett nytt boende. För ett Attefallshus ligger kostnaden på samma nivå som en så kallad lägenhetsavgift.

Vid VA-anslutning till det kommunala ledningsnätet för byggnader enligt Attefallsreglerna gäller krav på att den nyuppförda byggnaden är ansluten till vattenmätare.

Anslutning till dagvatten-och avloppsledning

När det gäller dagvatten-och avloppsanslutningar för byggnader enligt Attefallsreglerna finns inga restriktioner. Detta innebär möjlighet att koppla ihop den nya avloppsledningen med den befintliga avloppsledningen på fastigheten som avleds till den kommunala huvudledningen.

Anslutning till vattenledning (servisledning)

Alternativ 1. Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen (servisledningen) är obruten. Den nya byggnadens vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Alternativ 2. I de fall där vattenanslutningen avses dras in från befintlig servisledning (mellan förbindelsepunkten och huvudbyggnadens vattenmätare) krävs att sammankopplingen besiktigas av VA-avdelningen, samt att ny vattenmätare installeras i eller före nybyggnaden.

Förstora bilden

Årliga VA-avgifter för Attefallshus

För den tillkommande vattenmätaren tas en årlig avgift ut enligt kommunens VA-taxa, se §13 Brukningsavgift för bebyggda fastigheter. För varje enskild vattenmätare debiteras abonnent en sammanställning av årliga VA –avgifter. Har abonnent 2 stycken vattenmätare debiteras dubbla årliga VA-avgifter och så vidare.

Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar

De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige 11 december 2008.

Dokumentet består av två delar:

Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna VA-anläggning , 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns VA-tjänster , 543.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 februari 2024