Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. 

Dagvatten – en källa till föroreningar

Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Näringsämnen från ytor i våra trädgårdar transporteras också till vattendragen. Genom detta utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag.

Hantering av dagvatten i kommunen

För att hantera dagvattnet på ett miljöriktigt sätt har Tyresö kommun tagit fram en handlingsplan och riktlinjer för dagvattenhantering i enlighet med EU:s Vattendirektiv. Du hittar handlingsplanen och riktlinjerna längre ner på den här sidan.

Dagvattendammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningsprocessen sker genom en sedimentation av partikulära föroreningar i dammarna. Dammar kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.

Tyresös åtta dammar för rening av dagvatten:

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och anlades 1997–1998. Dammarna renar dagvattnet från stora delar av centrala Bollmora, Fårdala, Öringe och Krusboda. De har, utöver att effektivt rena dagvatten, även blivit ett stort tillskott för områdets natur- och friluftsliv. I dammarna finns nu mängder med unika djur som är knutna till vatten, som till exempel den mindre vattensalamandern. Dammarna är väl besökta som referensobjekt i Sverige och används även för Tyresö naturskolas undervisning i ett program för årskurs fem.

Reningsgraden för fosfor är ca 65 %, och för de flesta tungmetaller 50–85%. Anlagringen av sediment – partiklar som sjunker ner och samlas på botten – i dammen är cirka 5 millimeter per år.

Droppen är en relativt liten damm som är belägen vid Tyresövägen mellan Strandskolan och Tyresö skola och som tar emot dagvatten från delar av Tyresö strand. Dammen har, förutom en renande effekt på vattnet, även en fördröjande inverkan vid stora nederbördsmängder. Det minskar belastningen på Follbrinksströmmen vid Tyresö slott, dit dagvattnet rinner.

Fornuddsparkens dammar tar emot en del av dagvattnet som kommer från centrala delar av västra Trollbäcken. Syftet med dessa dammar är, förutom en viss reningseffekt, att ge parken ett vackert inslag av flödande vatten. Dammarna anlades 2002.

Måndalsdammen är belägen vid det gamla industriområdet vid Måndalsstigens slut. Dammen tar hand om dagvatten från delar av östra Trollbäcken.

Breviksdammen vid Breviks skola anlades 2007 och tar hand om dagvatten från Nytorpsområdet.

Tranmyradammen anlades 2013 vid början av Breviksvägen i höjd med Slottsvillans förskola.

Prästängsdammarna renar dagvattnet från radhusområden i Krusboda samt från intilliggande snöupplag. Det bidrar till att minska mängden näringsämnen och vissa tungmetaller som förs vidare till Tyresö-Flaten. Dagvattendammarna gynnar den biologiska mångfalden i omgivningen och förskönar samtidigt landskapsbilden. Dammarna är tillsammans 42600 m2 stora, det är ungefär samma storlek som Kolardammarna.

Ugglevägens damm är en äldre anläggning som kan ha varit en branddamm för Tegelbruksverksamheten. Nu innehåller den näckrosor och kaveldun och är ett uppskattat inslag i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Ett dagvattenstråk går från Nytorpsvägen via Ugglevägens damm och renar vattnet innan det når Kalvfjärden.

Dagvattenlösning i gatumiljö

Tyresö kommun bygger dagvattenlösningar i gatumiljöer för bättre dagvattenhantering och bättre trafikmiljöer. Asfaltytor omvandlas till grönyta med planteringar och växtlighet som tar hand om och fördröjer dagvattnets färd ut i Östersjön. Det ger en grönare och trevligare väg- och boendemiljö samt ökar beredskapen för översvämningar.

För att vattenbalansen inte ska rubbas, bör dagvatten i första hand omhändertas lokalt, det vill säga att regn- och smältvatten tas upp av växter eller renas naturligt innan det når sjö, hav eller vattendrag. Ett sätt att klara detta är att tillämpa dagvattenlösningar i gatumiljö (DAGLIG).

Färre föroreningar

Dagvatten innehåller kväve, fosfor, tungmetaller (till exempel zink, krom, koppar, bly) och partiklar från biltrafiken som förorenar sjöar och hav. För att minska nedsmutsningen och övergödningen av Östersjön bygger Tyresö kommun DAGLIG.

Bättre trafiksäkerhet

De gröna ytorna är placerade så att de samtidigt minskar vägbredder och asfaltytor vilket ger lägre hastigheter och säkrare och tryggare trafikmiljöer.

Estetiskt

Åtgärderna ska också ge grönare och mer estetiskt tilltalande boendemiljöer när asfaltytorna minskas.

Beredskap för översvämningar

Åtgärderna ökar också beredskapen för framtida översvämningar som kan komma att bli vanligare.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Syftet med riktlinjerna är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet.

Riktlinjerna ska vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för fastighetsägare, byggansvariga, projektörer, kommunens egna handläggare och kommuninvånare.

Hanteringsmetoden för dagvattnet ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens (mottagarens) känslighet. Även möjligheten att förbättra närmiljön ska beaktas vid planering av dagvattenhantering.

Riktlinjer för dagvattenhantering , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenhanteringsplan

Tyresö kommuns dagvattenhanteringsplan har som syfte att kartlägga belastningen av kommunens dagvattenutsläpp till sjöar och vattendrag. I dagvattenhanteringsplanen föreslås naturanpassade åtgärder som bör vidtas för att minska belastningen av dagvattenflödena.

Dagvattenhanteringsplanen för Tyresö kommun upprättades 1998 och uppdaterades 2011.

Det övergripande syftet med dagvattenhanteringsplan är att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Detta är i linje med Tyresåprojektet som startade 1993. Projektet hade som syfte att ta fram en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna inom Tyresåns avrinningsområde, där Drevviken, Gudö å, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön i Tyresö kommun ingår.

Dagvattenhanteringsplan – inklusive bilaga 1 , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor 2–7

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 april 2024