Trafiksäkerhet

För att öka trafiksäkerheten har flera korsningar på kommunens huvudvägar byggts om till cirkulationsplatser. Vi arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.

Vägarbetare håller upp vägskylt med hastigheten 40.

Kommunens trafiksäkerhetsarbete

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Men att det finns många barn på en gata är inte i sig ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Barn i trafiken måste vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.

I vårt trafiksäkerhetsarbete använder vi begreppen trafiksäkerhet respektive trygghet för att beskriva olika situationer. God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det vi kallar trygghet är när människor subjektivt upplever att det är säkert att vistas i trafiken.

På motsvarande sätt upplever man osäkerhet vid otrygga platser, även om de inte kan beläggas som farliga rent statistiskt sett. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafikosäkert.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. 

Tyresö styr mot hållbara transporter

Kommunens trafikstrategi »Tyresö styr mot hållbara transporter« har stöd i olika konkreta trafikplaner. Dessa planer ska hjälpa kommunen att nå visionen om att utvecklas på ett hållbart sätt fram till 2035.
Läs kommunens trafikplaner

Förbud mot trafik med fordon på istäckta vattenområden

Det är förbjudet att köra bil, skoter, fyrhjuling eller andra motordrivna fordon på Tyresös sjöar.
Beslut med karta , 180 kB.

Att hastighet och lagar följs är en fråga för polisen. Under pågående brott ring 112. Vill du framföra tips och händelser som inte är akuta, förare som buskör eller liknande, skicka e-post till: registrator.stockholm@polisen.se

Svar på några av medborgarnas frågor

Jag har vibrationer i min fastighet som kommer från trafiken, vad gör jag?

När det gäller markvibrationer eller buller och det utgör en olägenhet för er är det bästa att ni kontaktar Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund ( SMOHF) som har tillsynsansvaret för den typen av frågor, de kan göra en bedömning av ärendet. SMOHF, Servicetelefon 08-606 73 00 miljokontoret@smohf.se

Om ni har skador på fastigheten som ni kopplar till markvibrationer från trafiken bör ni kontakta ert försäkringsbolag som avgör hur ni ska gå vidare. Om de anser att skadorna beror på trafiken kommer de att kontakta kommunens försäkringsbolag för vidare hantering.

Beror markvibrationerna från ett nyligen utfört gatuarbete så kontakta kommunen.

Får vi ställa ut blomlådor som farthinder?

I kommunen får inte blomlådor och liknande "lösa" hinder ställas ut. Huvudanledningen är att det har visat sig att barn ofta leker vid blomlådorna och att olycksrisken därför är stor. Lösa hinder är även ett framkomlighetsproblem, potentiellt trafiksäkerhetsproblem och försvårar generellt för gatudrift. Det är inte tillåtet att placera ut egna hinder på gator där kommunen är väghållare.

Kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

Nej. Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon. Kommunen strävar efter att ha så få trafikskyltar som möjligt för att minska risken för distraktion.

Många kör för fort på vår gata

Att hastigheten följs är en fråga för polisen. Vill du framföra tips och händelser som inte är akuta, exempelvis tips på bilar som kör för fort, som buskör eller liknande, skicka e-post till: registrator.stockholm@polisen.se

Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka så att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Vi önskar en trafikspegel

Kommunen har samma synsätt på trafikspeglar som Trafikverket. Vi sätter inte upp speglar i trafikmiljön av flera skäl. Trafikspeglar kan ge en felaktig avstånds- och hastighetsbedömning och väderförhållanden kan påverka den informationen spegeln ger på det viset att trafikanten missuppfattar situationen, till exempel vid kraftigt regn eller när is eller frost täcker spegeln. Speglar är ofta utsatta för skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av verkligheten. Föraren riktar sin uppmärksamhet åt fel håll.

Varför finns det målade ränder i en del rondeller?

Vid en del områden i kommunen har vi fått in klagomål på störande billjud från cirkulationsplatser, där bilar har "sladdat/driftat" i cirkulationsplatserna varv efter varv.

Därför har vi målat linjer tvärs över körfälten för att undvika detta så att de boende i området ska slippa oljud och inte bli störda på natten. Detta beslut togs i samband med polisen. Dessa ränder finns i flera kommuner runt om i Sverige.

Många kör fort utanför vår förskola, kan ni sätta upp "varning för lekande barn"-skyltar?

Barn finns i närheten av alla våra gator och kommunen gör inte åtgärder särskilt riktade till förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. ”Varning för barn”-skyltar placerar vi enligt nuvarande praxis endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Vi måste få fartgupp på vår gata!

Vi får in många önskemål från medborgare som vill ha farthinder på sina gator. Vi är mycket restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/timme. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om gupp som farthinder.

Gupp är ofta effektiva i att sänka hastigheten men de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare och försämra utryckningsvägarna för räddningstjänsten samt att det kan uppstå vibrationer i närliggande fastigheter.

Ser man till olycksstatistiken inträffar majoriteten av trafikolyckorna på kommunens större gator där hastighetsgränsen är högre än 30. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på det gatunätet.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt.
Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

På vägar med en mindre trafikmängd och som redan har hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen görs inga hastighetsdämpande åtgärder som exempelvis fartgupp eller avsmalningar. På mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna.

För att vi ska anlägga farthinder krävs att:

 • gatan utsätts för stora trafikmängder
 • trafiken håller högre hastighet än vad som är skyltat och vad som passar gatans standard
 • hindrets effekt på hastigheten blir större än kostnaden för att anlägga och underhålla det
 • ett gupp ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över guppet
 • gatan inte har busstrafik eftersom gupp kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare.

Vi behöver ett övergångsställe på vår gata!

Vi anlägger inte övergångsställen av trafiksäkerhetsskäl. Övergångsställen finns i första hand för att ge gående en chans att ta sig över hårt trafik­erade gator. Förutsättningen för ett övergångsställe är att trafiken är så tät att det helt enkelt är svårt att ta sig över gatan utan stöd av ett övergångsställe. Det krävs även att det finns en tydlig efterfrågan på att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor.

På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. Övergångsställen ska inte heller läggas för tätt eftersom respekten för dem då riskerar att minska.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl. Ett övergångsställe är alltså främst en framkomlighets­åtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Jag vill klaga på kollektivtrafiken

På trafikenheten noterar vi informationen om brister i kollektivtrafiken och vidarebefordrar dessa med jämna mellanrum till trafikförvaltningen som är de som ansvarar för kollektivtrafiken i kommunen. Det bästa är om du själv framför dina synpunkter.
Lämna synpunkter till trafikförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sänka hastigheten till 20 km/timme i vårt område?

Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/timme, så skyltar som föreskriver en lägre hastighet har inget stöd i lagen. På gator där kommunen är väghållare används bara hastighetsgränser som har lagligt stöd och där polisen kan övervaka. 

Köer på Gudöbroleden vad gör kommunen?

Gudöbroleden är Trafikverkets och kommunen är fullt medvetna om problematiken. Vi har i omgångar uppvaktat både SL och Trafikverket om detta. Vi har föreslagit cirkulationsplatser och kollektivkörfält. De svar vi fått är att Trafikverket undersöker möjligheten till att göra en bussfil mellan Strandkyrkogårdens och Hanvikens busshållplatser i södergående riktning. Om det fungerar så kommer de förhoppningsvis att anlägga ett där.

Övriga åtgärder som skulle öka framkomligheten in mot Stockholm är de inte positiva till eftersom det inre trafiksystemet ändå inte kan svälja en ökad inströmning. Det skulle alltså inte gå fortare att ta sig från Tyresö till Stockholm bara för att man ökar framkomligheten i Tyresö menar man, det skulle snarare skapa större problem längre in i systemet.

Syns du inte finns du inte, använd reflex!

De flesta olyckor med påkörda gångtrafikanter inträffar i mörker. Många tänker inte på att man syns sämre i regn- och snöväder, då behövs reflexer även om det är ljust ute. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre, än vid normalt väglag.

Reflexerna bör sitta långt ner på armar och ben. Då rör de sig när du går och du är lättare att upptäcka. Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion. Den ska vara CE-märkt och på förpackningen eller bruksanvisningen ska det framgå att reflexen är certifierad och var detta är utfört.

Testa om en gammal reflex fungerar genom att hänga upp den och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum. Lys därefter på reflexerna med en ficklampa på minst fem meters avstånd. Minimera avståndet mellan ficklampan och ögonen. Om den gamla reflexen syns märkbart sämre än den nya ska du inte använda den längre.

Om vatten kommer in reflexens optiska delar kan reflektionsförmågan förstöras. Torka därför av regndroppar från reflexens yta.

Reflexfakta

 • Med reflex syns man på cirka 125 meters håll i mörker från en bil med halvljuset på, utan reflex med ljusa kläder syns man på 60 meters avstånd, men mörkklädd syns man inte förrän på cirka 20 meters håll.
 • Från en långtradarförares högre vinkel syns en gående med reflex först på 60 meters håll.
 • Reflexer syns bäst om de sitter lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är en bra placering. Reflexväst är bra men kan gärna kompletteras med reflexband kring armar och ben.
 • På små barn syns reflexer mycket bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.
 • De flesta svåra olyckor med gående i mörker inträffar i tätbebyggda områden med tänd gatubelysning. Gatubelysningen räcker inte för att man ska synas.
 • För att en reflex ska vara godkänd ska den vara SIS-märkt eller CE-märkt. SIS är en svensk standard och CE är en europeisk standard.
 • Hundar och hästar behöver också reflexer. Reflexer till djur finns i djuraffärer.
 • Byt ut reflexerna regelbundet. Förmågan att reflektera försämras av smuts, repor och annat slitage.
 • Vid cykling i mörker är det lag på att cykeln ska vara utrustad med både belysning och reflexer. Reflexen ska vara vit fram och röd bak. Reflexerna åt sidorna ska vara vita eller orangefärgade.

Vad är ett gångfartsområde?

På ett gångfartsområde får du aldrig köra fortare än gångfart, det gäller alla tider på dygnet. Som bilist måste du lämna företräde (TrF 3 kap. 21§) gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när du lämnar gångfartsområdet.

Skylten för gångfartsområde anger att vägen, torget eller området är ett gångfartsområde. Här sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Gångfartsområden i Tyresö

 • Strandtorget
 • Trollbäckens centrum
 • Tors väg och Odins väg vid Kumla skola.
 • Lönnvägen vid Fornuddens skola
 • Regnbågsgatan

Trafikregler - lämna företräde

Väjningsplikt gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, även när du lämnar ett gångfartsområde.

Inte samma sak som gågata!

Till skillnad från på en gågata är motordriven genomfartstrafik inte förbjuden här. Gångfartsområde infördes i Sverige 2007 för att ersätta det snarlika gårdsgata.

Klipp till - för trafiksäkerheten

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik.

Så här säger Plan- och bygglagen:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik.
Skriv ut foldern "Klipp till" , 297.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ foldern Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att:

 • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan
 • Skyltar och vägmärken inte skyms
 • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen
 • Ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 110 centimeter högt och 80 centimeter om du har hörntomt.
 • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 centimeter fritt på båda sidor.

Tänk på det här när du planterar

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Tomgångskörning tillåten högst en minut inom kommungränsen

Det gäller alla fordon med förbränningsmotorer även om de miljöbilar. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.
Läs § 4 i Tyresös lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter , 88.5 kB, öppnas i nytt fönster.

30 km/tim
Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.

40 km/tim
Gator i huvudsak inom huvudvägnätet och på en del uppsamlingsgator som i Tyresö oftast har busstrafik.

50 km/tim
Övriga vägar i Tyresö

Hastigheterna nedan finns inte inom Tyresö:

60 km/tim
Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

80 km/tim
90-vägar som klassades som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde.

100 km/tim
Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa räknas 2 +1 vägar, 2+2 vägar och 1+1 vägar med mitträcke.

120 km/tim
En mindre del av motorvägarna. Det rör vägar med mycket hög säkerhet och förhållandevis lite trafik.

Lokala trafikföreskrifter

I Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter (RDT), hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner inklusive Tyresö.
Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hastighetsdisplay mäter hastighet

Tyresö kommun genomför en del hastighetsmätningar på utvalda platser i kommunen för att få en bild över hur trafiksituationen ser ut. Valet av plats kan vara baserat på tyresöbornas inkomna synpunkter. Displayen mäter fordonens hastighet samt registrerar statistik om vilken typ av fordon som passerar.

Tyresö kommunen är sedan fler år rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Vid 30 km/tim går gränsen för att oskyddade trafikanter ska överleva om de blir påkörda. De skador kroppen får vid en krock i 70 km/tim motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus. Om hastigheten är 50 km/tim motsvarar krocken ett fall från tredje våningen medan 30 km/tim motsvarar ett fall från första våningen.

Avstånd mellan skylt och fara

Hur långt innan exempelvis ett farthinder en varningsskylt ska sitta handlar om sikt, vägsträcka och hastighet.

Transportstyrelsen Avstånd till faran 3 kap. 2 §

Varningsmärken ska om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90) eller i dessa föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran.
Högsta tillåtna hastighet - avstånd:

 • 50 kilometer i timmen eller lägre 5 – 75 meter
 • 60 eller 70 kilometer i timmen 50 – 200 meter
 • 80 eller 90 kilometer i timmen 150 – 250 meter
 • högre än 90 kilometer i timmen 200 – 400 meter

Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. I sådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd. Det exakta avståndet till faran bestäms av landskapets innehåll. Märket ska synas bra utan att störa.

Trafikförordningen 2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Varningsmärken
4 § Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

Vad är en gångpassage?

Vid busshållplatserna Koriandergränd och Granängsringen har kommunen anlagt gångpassager eftersom det är olämpligt att placera övergångsställen fem meter efter och tio meter före en hållplats. Vid gångpassager är busshållplatsen utformad så att olika trafikantgrupper förutsätts samspela med varandra. Dessa passager saknar vanliga trafikregler och väjningsplikt. Gående har inte företräde.

Alla som går, cyklar, kör eller åker måste ta hänsyn till varandra för att trafiksystemet ska fungera. Visa omsorg, varsamhet och hänsyn vid gångpassagerna. Bilister har ansvar för att hålla tillräckligt låg hastighet.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 oktober 2023