Trafiksäkerhet

Tyresö kommun är rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser vi arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.

Vägarbetare håller upp vägskylt med hastigheten 40.

Trafiksäkerhetsarbete

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Men att det finns många barn på en gata är inte i sig ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Barn i trafiken måste vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.

I vårt trafiksäkerhetsarbete använder vi begreppen trafiksäkerhet respektive trygghet för att beskriva olika situationer. God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det vi kallar trygghet är när människor subjektivt upplever att det är säkert att vistas i trafiken.

På motsvarande sätt upplever man osäkerhet vid otrygga platser, även om de inte kan beläggas som farliga rent statistiskt sett. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafikosäkert.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. 

Svar på medborgarnas vanligaste frågor

Får vi ställa ut blomlådor som farthinder?

Kommunen använder inte blomlådor och liknande "lösa" hinder. Huvudanledningen är att det har visat sig att barn ofta leker vid blomlådorna och att olycksrisken därför är stor. Lösa hinder är även ett framkomlighetsproblem, potentiellt trafiksäkerhetsproblem och försvårar generellt för gatudrift. Det är inte tillåtet att placera ut egna hinder på gator där kommunen är väghållare.

Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

Nej, tyvärr. Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon. Kommunen strävar efter att ha så få trafikskyltar som möjligt för att minska risken för distraktion.

Att hastigheten följs är en fråga för polisen. Vill du framföra tips och händelser som inte är akuta, exempelvis tips på bilar som kör för fort, som buskör eller liknande, skicka e-post till:
registrator.stockholm@polisen.se

Vi önskar en trafikspegel

Kommunen har samma synsätt på trafikspeglar som Trafikverket. Vi sätter inte upp speglar i trafikmiljön av flera skäl. Trafikspeglar kan ge en felaktig avstånds- och hastighetsbedömning och väderförhållanden kan påverka den informationen spegeln ger på det viset att trafikanten missuppfattar situationen, till exempel vid kraftigt regn eller när is eller frost täcker spegeln. Speglar är ofta utsatta för skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av verkligheten. Föraren riktar sin uppmärksamhet åt fel håll.

Många kör fort utanför vår förskola, kan ni sätta upp "varning för lekande barn"-skyltar?

Barn finns i närheten av alla våra gator och kommunen gör inte åtgärder särskilt riktade till förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. ”Varning för barn”-skyltar placerar vi enligt nuvarande praxis endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Vi måste få fartgupp på vår gata!

Vi är mycket restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/timme. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om gupp som farthinder.

Gupp är ofta effektiva i att sänka hastigheten men kan även ge en del negativa konsekvenser. De kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare och försämra utryckningsvägarna för räddningstjänsten.

Ser man till olycksstatistiken inträffar majoriteten av trafikolyckorna på kommunens större gator där hastighetsgränsen är högre än 30. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på detta gatunät.

På mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.

Vi behöver ett övergångsställe på vår gata!

Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är därför att trafiken är så tät på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. Övergångsställen ska inte heller läggas för tätt eftersom respekten för dem då riskerar att minska.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.

Sänka hastigheten till 20 km/timme i vårt område?

Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/timme, så skyltar som föreskriver en lägre hastighet har inget stöd i lagen. På gator där kommunen är väghållare används bara hastighetsgränser som har lagligt stöd och polisen kan övervaka. 

Vad är ett gångfartsområde?

På ett gångfartsområde får du aldrig köra fortare än gångfart, det gäller alla tider på dygnet. Gångfart är mellan 3-7 kilometer i timmen. Som bilist måste du lämna företräde (TrF 3 kap. 21§) gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när du lämnar gångfartsområdet.

Skylten för gångfartsområde anger att vägen, torget eller området är ett gångfartsområde. Här sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Gångfartsområden i Tyresö

 • Strandtorget
 • Trollbäckens centrum
 • Tors väg och Odins väg vid Kumla skola.
 • Lönnvägen vid Fornuddens skola
 • Regnbågsgatan

Trafikregler - lämna företräde

Väjningsplikt gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, även när du lämnar ett gångfartsområde.

Inte samma sak som gågata!

Till skillnad från på en gågata är motordriven genomfartstrafik inte förbjuden här. Gångfartsområde infördes i Sverige 2007 för att ersätta det snarlika gårdsgata.

30 km/tim
Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.

40 km/tim
Gator i huvudsak inom huvudvägnätet och på en del uppsamlingsgator som i Tyresö oftast har busstrafik.

50 km/tim
Övriga vägar i Tyresö

Hastigheterna nedan finns inte inom Tyresö:

60 km/tim
Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

80 km/tim
90-vägar som klassades som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde.

100 km/tim
Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa räknas 2 +1 vägar, 2+2 vägar och 1+1 vägar med mitträcke.

120 km/tim
En mindre del av motorvägarna. Det rör vägar med mycket hög säkerhet och förhållandevis lite trafik.

Klipp till - för trafiksäkerheten

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik.

Så här säger Plan- och bygglagen:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Plan- och bygglagen § 15 kap. 8länk till annan webbplats

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik.
Skriv ut foldern "Klipp till"

Beställ foldernlänk till annan webbplats

Det är viktigt att:

 • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan
 • Skyltar och vägmärken inte skyms
 • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen
 • Ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 110 centimeter högt och 80 centimeter om du har hörntomt.
 • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 centimeter fritt på båda sidor.

Tänk på det här när du planterar

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Rättsförhållanden mellan grannar 2 §länk till annan webbplats

Tomgångskörning tillåten högst en minut inom kommungränsen

Det gäller alla fordon med förbränningsmotorer även om de miljöbilar. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.
Läs § 4 i Tyresös lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter

Syns du inte finns du inte, använd reflex!

De flesta olyckor med gående trafikanter som blir påkörda inträffar i mörker. Orsaken är ofta att de gående saknar reflexer. Reflexer behövs året runt, inte bara under den mörka årstiden. Du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag, många tänker inte på att man syns sämre i regn- och snöväder. Då behövs reflexer även om det är ljust ute. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre, än vid normalt väglag.

Reflexerna bör sitta långt ner på armar och ben. Då rör de sig mest och den gående blir lättare att upptäcka. Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion. Den ska vara CE-märkt och på förpackningen eller bruksanvisningen ska det framgå att reflexen är certifierad och var detta är utfört.

Testa om en gammal reflex fungerar genom att hänga upp den och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum. Lys därefter på reflexerna med en ficklampa på minst fem meters avstånd. Minimera avståndet mellan ficklampan och ögonen. Om den gamla reflexen syns märkbart sämre än den nya ska du inte använda den längre.

Om vatten kommer in reflexens optiska delar kan reflektionsförmågan förstöras. Torka därför av regndroppar från reflexens yta.

Reflexfakta

 • Med reflex syns man på cirka 125 meters håll i mörker från en bil med halvljuset på, utan reflex med ljusa kläder syns man på 60 meters avstånd, men mörkklädd syns man inte förrän på cirka 20 meters håll.
 • Från en långtradarförares högre vinkel syns en gående med reflex först på 60 meters håll.
 • Reflexer syns bäst om de sitter lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är en bra placering. Reflexväst är bra men kan gärna kompletteras med reflexband kring armar och ben.
 • På små barn syns reflexer mycket bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.
 • De flesta svåra olyckor med gående i mörker inträffar i tätbebyggda områden med tänd gatubelysning. Gatubelysningen räcker inte för att man ska synas.
 • För att en reflex ska vara godkänd ska den vara SIS-märkt eller CE-märkt. SIS är en svensk standard och CE är en europeisk standard.
 • Hundar och hästar behöver också reflexer. Reflexer till djur finns i djuraffärer.
 • Byt ut reflexerna regelbundet. Förmågan att reflektera försämras av smuts, repor och annat slitage.
 • Vid cykling i mörker är det lag på att cykeln ska vara utrustad med både belysning och reflexer. Reflexen ska vara vit fram och röd bak. Reflexerna åt sidorna ska vara vita eller orangefärgade.

Lokala trafikföreskrifter

I Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter (RDT), hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner inklusive Tyresö.
Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Hastighetsdisplayen mäter hastigheten

Tyresö kommun genomför en del hastighetsmätningar på utvalda platser i kommunen för att få en bild över hur trafiksituationen ser ut. Valet av plats kan vara baserat på tyresöbornas inkomna synpunkter. Displayen mäter fordonens hastighet samt registrerar statistik om vilken typ av fordon som passerar.

Tyresö kommunen är sedan fler år rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Vid 30 km/tim går gränsen för att oskyddade trafikanter ska överleva om de blir påkörda. De skador kroppen får vid en krock i 70 km/tim motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus. Om hastigheten är 50 km/tim motsvarar krocken ett fall från tredje våningen medan 30 km/tim motsvarar ett fall från första våningen.

Köer på Gudöbroleden vad gör kommunen?

Gudöbroleden är Trafikverkets och kommunen är fullt medvetna om problematiken. Vi har i omgångar uppvaktat både SL och Trafikverket om detta. Vi har föreslagit cirkulationsplatser och kollektivkörfält. De svar vi fått är att Trafikverket undersöker möjligheten till att göra en bussfil mellan Strandkyrkogårdens och Hanvikens busshållplatser i södergående riktning. Om det fungerar så kommer de förhoppningsvis att anlägga ett där.

Övriga åtgärder som skulle öka framkomligheten in mot Stockholm är de inte positiva till eftersom det inre trafiksystemet ändå inte kan svälja en ökad inströmning. Det skulle alltså inte gå fortare att ta sig från Tyresö till Stockholm bara för att man ökar framkomligheten i Tyresö menar man, det skulle snarare skapa större problem längre in i systemet.

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020
Upp