Sandupptagning och snöröjning

Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun. Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap, då står kommunens och entreprenörernas maskiner redo.

Sandupptagning

På våren hör många Tyresöbor av sig och undrar när gatorna ska sopas. Gångbanorna är fulla med grus och det är besvärligt, särskilt om man har rullator, ska cykla eller liknande.

Men även om solen visar sig dagtid kan det fortfarande vara minusgrader och halka på kvällar och nätter. Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser och det blir halt.

När sandupptagningen är klar beror på väderleken. Efter den 1 juni kan du höra av dig om det är någon gata vi har glömt. Vi kan inte säga exakt vilket datum vi sopar upp sanden på olika adresser.

Maskinerna byter skepnad i april

Det är samma maskiner som plogar snö som sedan sopar upp sanden. Efter en "normal" vinter bör vi komma igång med sanduttagningen runt 15 april och då byter vi ut plogutrustningen till utrustning för sandupptagning.

Vi sköter endast kommunens vägar

Kommunen snöröjer och tar upp sanden för de gator som vi har hand om, i ditt område kan det vara din bostadsrättsförening, samfällighet eller någon annan aktör som har ansvar för sandupptagningen.

Runt kommunens fastigheter

På skolor och förskolor brukar vi sopa kvällar och helger för att inte störa verksamheten. Har du frågor om sandupptagning kring en av kommunens fastigheter, kontakta i första hand verksamheten som i sin tur felanmäler till kommunens fastighetsavdelning.

När påbörjas snöröjningen?

Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från meteorologer på SMHI, som vi ständigt följer. Vid cirka 5 centimeters snödjup börjar vi snöröja vägar och gångbanor. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett (normalt) snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning kontinuerligt.

Anmäl efter 15 timmar

Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

Folder om snöröjning , 1.3 MB.

Felanmäl snöröjningen Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för vägarna där jag bor?

 • Trafikverket ansvarar för Gudöbroleden samt Tyresövägen fram till rondellen vid Bollmora allé.
 • Vägföreningarna i Tyresö anlitar kommunen.
 • Bostadsrättsföreningar och hyresrättsbolag sköter sina egna områden.
 • Stockholms stad sköter Skrubba Malmväg samt vägarna i Skrubba industriområde.

I och runt flera områden är det två eller fler aktörer som arbetar med vägunderhållet:

Alléplan , 184.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Farmarstigen , 325.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Krusboda , 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandtorget , 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilka vägar prioriteras?

Chaufförerna kör efter en fastställd prioriteringslista. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid mycket rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

Kommunen plogar i första hand:

 • Bussvägar
 • Genomfartsvägar
 • Gång- och cykelvägar i centrumområden.

När kommer ni till min gata?

Huvudgator prioriteras. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

Om det snöar intensivt och blåsten är hård och vägen snöar igen, kan det ibland se ut som om ingen snöröjning skett. Kontakta Servicecenter 15 timmar efter avslutat snöfall eller om situationen är akut. Alla fordon är utrustade med GPS, så vi kan enkelt se var plogbilarna har varit.

När sandar och saltar man?

Saltar gör vi i endast på bussgator, utvalda gång- och cykelvägar samt på utsatta ställen. Vid temperaturer under minus 9 grader används inte salt, då sandar vi. I övrig halkbekämpning och på övriga vägar (lokalgator) använder vi bergflis. Branta backar och korsningar prioriteras.

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Vi sopsaltar vissa gång- och cykelvägar för att underlätta för fotgängare och cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake (istället för med stenflis) vilken ger en sandfri gång och cykelbana. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen Wättingestråket och Myggdalsvägen.

Vi har som ambition att öka antalet sopsaltade gång- och cykelvägar årligen vartefter fler och fler byggs, det ger sammanhängande ytor som med fördel kan vinterväghållas genom sopsaltning.

Hundtassar

Saltlösningen består endast av vatten och salt (max 23 procent) och innehåller inga andra ämnen. Däremot kan saltmängden variera beroende på väglag och väderförhållande, men det finns inte några skadliga ämnen i saltlösningen. Vad man kan göra är att skölja av hundens tassar eller doppa dem i en hink med vatten och torka av dem.

Om hundtassar och vård av dessa på Agrias webbplats Länk till annan webbplats.

Våra vanligaste frågor om snöröjningen

Vem kan hjälpa mig med snöskottning?

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårdsfirmor, marktjänstföretag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hemtjänsten erbjuder tilläggstjänster, exempelvis snöskottning, som du som kund betalar själv.

Min infart är igenplogad! Tar ni bort snövallen?

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv bryta igenom vallen vid din infart. Vårt främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

Vilken sida av vägen plogas?

Finns det dubbla gångbanor efter en väg plogas endast den ena sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning finns, vilket innebär att vissa fastighetsägare får snö överplogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

Kan man hämta sand för husbehov?

Nej, det kan man inte. Privata fastighetsägare kan köpa sand på de stora byggvaruhusen. Sandlådorna ute i kommunen har tagits bort. Det beror på att sanden hämtades och användes på privata uppfarter och därför var lådorna ofta tömda på sand när den behövdes i exempelvis backar. Kommunens sanddepåer tillhör kommunen och denna sand används till våra maskiner för att halkbekämpa med på trottoarer, backar, vägar med mera vilket är till gagn för samtliga kommuninvånare. Alla har ett eget personligt ansvar att ta det försiktigt särskilt vintertid och framförallt sköta marken på sin egen tomt.

Varför är inte trottoaren snöröjd?

Det kan finnas flera förklaringar till det, till exempel felplacerade avfallskärl som stått i vägen för plogbilen eller felparkerade bilar. Finns det dubbla gångbanor efter en väg plogas endast den ena sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning finns, vilket innebär att vissa fastighetsägare får snö överplogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

Sätts bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte kontinuerligt plogar och saltar under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

Varför är det gropar, is och spår i gatan?

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafik kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår och gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar. När det blir varmare så blir det mer modd ju fler bilar som kör på gatan och det blir spårigt, då åtgärdar vi. Ofta måste vi göra det flera gånger under samma dag.

Vilka resurser läggs på snöröjningen?

Det finns en budget för snöröjningen men inget tak. Det kostar helt enkelt vad det kostar beroende på hur mycket snö som faller. Det är inte ekonomiskt försvarbart att dimensionera för extrema situationer. Men vid extrema snöfall sätts även icke-kontrakterade resurser in. Då även kringliggande kommuner drabbas av snöfallet finns det få extra plogbilar att tillgå.

Mitt staket har blivit skadat, vem betalar?

Skador på staket, brevlådor och häckar kan uppstå i samband med snöröjning. Har du fått en skada på din egendom så titta i vår webbkarta och sök på din fastighetsbeteckning för att se om ditt staket eller din häck står på din tomt eller på kommunens mark.
Står den på din tomt så kan du anmäla detta. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in.
Skadeanmälan

Ur väghållningens juridik

”Om skada uppstår av att upplogade snömassor genom sin tyngd eller på annat sätt pressar sönder till exempel ett staket, blir väghållare normalt inte ersättningsskyldig. Den fastighetsägare som sätter upp ett staket på tomtgränsen måste räkna med att det blir utsatt för påfrestningar vid snöröjning samt får se till att staketet är så kraftigt att det står emot snömassorna” 

Snöröjning runt kommunens fastigheter

Fastighetsenheten ser till att gångvägarna runt kommunens fastigheter är framkomliga. Har du synpunkter, vänligen kontakta verksamheten direkt. 


Vad du som fastighetsägare och bilist bör tänka på

Efter ymnigt snöfall - skotta fram och flytta din bil så att vi kommer åt med våra fordon.

Tänk på parkeringsreglerna/städdagar - En felparkerad bil kan resultera i att snöröjningen försenas.

Parkera bilen så den inte hindrar avfallshämtning eller snöröjning - ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och inte för långt ut (på kommunens mark). Avfallsfordonet har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av rullkärlet.

Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon.

När du skottar bort snö från din egen tomt eller uppfart – lägg inte snön på gatan eller trottoaren.

Sätt inte häck, staket eller brevlåda på kommunens mark eller på tomtgräns - Om du gjort det så kan du inte räkna med ersättning om den skadas vid snöröjningen.

Vet du var din fastighetsgräns går?

Viktigt att tänka på:

 • Lyssna på radions trafikinformation, så har du chans att lämna bilen hemma om det är trafikproblem.
 • Se till att både du och ditt fordon är utrustat för årstiden och vädret.
 • Barnen i vintertrafiken! De både ser och hör trafiken sämre.
 • Anpassa farten till väglaget, håll rejält avstånd till framförvarande bil och sakta in tidigare vid övergångsställen.
 • Var ute i god tid!
 • Trafikförordningen 3 kap. 49 a §: "På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag."

Avfallshämtning vid snö och halt väglag

Vintervädret kan ställa till det för de som ska tömma ditt kärl eller din slamanläggning. Detta betyder att det kan ta längre tid än vanligt innan du får ditt avfall hämtat, och vi ber därför om ditt överseende.

Varför är det svårt för avfallsfordon, när andra bilar kommer fram?

Förutom att fordonet som tömmer dina kärl är tyngre än en vanlig bil, så innefattar tömningen av kärl moment där fordonet måste stanna vid varje kärl för att tömma det och att bilen ofta inte kan köra i de spår som eventuellt redan finns då bilen måste hålla ett visst avstånd till kärlet. Chauffören ansvarar för att göra en bedömning om vägen är farbar eller inte, då säkerheten är prioriterad kan chauffören avvakta med hämtningen för att göra ett nytt försök senare.

 • Ställ ut avfallskärlet vid fastighetsgräns eller anvisad plats, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.
 • Ställ kärlet med framsidan vänd mot gatan med minst 60 cm fritt runt om. Tänk på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen och ta bort snön på locket inför tömning.
 • Temperaturskillnader kan också göra att avfallet fryser fast, se därför till att lossa på påsarna i kärlen inför tömning, detta kan du göra med ett kvastskaft eller liknade.
 • Låt kärlet stå kvar tills det har tömts.
 • Har du slamtömning, är det viktigt att det är skottat och sandat där slambilen stannar och fram till din anläggning. Anläggningen ska också vara väl uppmärkt så att chauffören hittar fram.

Ställ inte kärlet mitt på trottoaren eller ute på gatan

Tänk på framkomligheten, både för fotgängare och fordon. De som sköter snöröjning och postdistribution ska kunna komma fram. Om hämtningsfordonet har svårt att komma fram med anledning av halka så gör de ett försök senare. Vid utebliven hämtning kontakta Servicecenter och håll dig uppdaterad på hemsidan.

Förbud mot trafik med fordon på istäckta vattenområden

Det är förbjudet att köra bil, skoter, fyrhjuling eller andra motordrivna fordon på Tyresös sjöar.

Beslut med karta , 180 kB, öppnas i nytt fönster.

Vädervarningar från SMHI

SMHIs vädervarningar kan utfärdas på olika nivåer; gul varning, orange varning eller röd varning, beroende på hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden, men alla varningsnivåer innebär besvärligt väder som kan leda till konsekvenser. Det är därför viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Gul varning - Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Orange varning - Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

Röd varning - Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 juni 2023