Skötsel av vägar

Gatuenheten reparerar och underhåller bland annat vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensar diken och gatubrunnar och sköter renhållning av gång- och körbanor. Inom vårt ansvarsområde finns även klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar. Vi röjer även sikten i gatumiljön.

Vägarna som gatuenheten ansvarar för består av 150 km väg, 50 km trottoarer och gång- och cykelbanor, 8 stycken cirkulationsplatser, 11 trafiksignaler och 24 broar inklusive gång- och cykelbroar. Vi sköter även de enskilda vägföreningarnas vägar på entreprenad, både sommar och vinter.

Vem ansvarar för vägarna där jag bor?

 • Trafikverket ansvarar för Gudöbroleden samt Tyresövägen fram till rondellen vid Bollmora allé.
 • Vägföreningarna i Tyresö anlitar kommunen.
 • Bostadsrättsföreningar och hyresrättsbolag sköter sina egna områden.
 • Stockholms stad sköter Skrubba Malmväg samt vägarna i Skrubba industriområde.

I flera av våra områden i Tyresö har vi två eller fler aktörer som arbetar med vägunderhållet. Vi har tagit fram kartor över fyra områden.

Alléplan , 184.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Farmarstigen , 325.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Krusboda , 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandtorget , 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl

Stockholm Trafik och utemiljö (Skrubbaområdet) Länk till annan webbplats.

Kontakta Trafikverket (Gudöbroleden och delar av Tyresövägen) Länk till annan webbplats.

Otillåten skyltning

Ska du skylta och annonsera följ då kommunens skyltprogram och allmänna ordningsföreskrifter.

För att Tyresö ska hållas snyggt tillåter vi inte reklam:

 • på stängsel
 • mellan träd
 • vid vägkorsningar
 • i cirkulationsplatser
 • på belysningsstolpar
 • på telestolpar
 • på kommunens skyltstolpar.

Affischering § 10 (ur Tyresö allmänna ordningsföreskrifter)

Affischer, annonser, skyltar eller liknande anslag får enligt 10 § i Tyresö kommuns lokala föreskrifter inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Du som inte har polisens tillstånd kan dömas till penningböter för detta i enlighet med ordningslagen 3 kap. 22 §.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

För vissa skyltar krävs lov enligt 6 kap. 3 § i plan- och byggförordningen. Om en skylt som kräver lov har satts upp olovligen kan en så kallad byggsanktionsavgift tas ut. Avgiften tas ut även om lov beviljas i efterhand.

Läs om tillfällig skyltning och hur du söker tillstånd

Kommunal egendom

Kontorstid 08-578 291 00
Övrig tid 08-798 44 44 (jour)
Anmäl för kommunal egendom Länk till annan webbplats.

Busskurer och hållplatser

SL 08-600 10 00.

Längs med Tyresövägen och Gudöbroleden

Trafikverket 0771-921 921.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Elskåp och nätstationer

Vattenfall, 020-82 00 00.

Privat egendom

Kontakta ägaren direkt.

Städning av kommunens vägar

Från vår till höst är en sandsopbil ute och städar våra gator. Det tar cirka en månad att städa igenom kommunen. Parkvägar städas oftare och alltid efter regn.

Årscykel

Vinterväghållningen (15/10–15/4) innebär plogning, sandning och bortforsling av snömassor, och avslutas med sandupptagning och rengöring av gatubrunnar under april och maj månad.

Från början av juni genomförs beläggningsarbeten med asfalt inom vägnätet. Under sommarmånaderna genomförs även underhållssopning av gång- och cykelvägar samt det ordinarie vägnätet.

Potthål

Potthål och andra skador på gator och trottoarer anmäler du via e-tjänster. Vi åtgärdar dessa så fort som möjligt för att undvika fordon- och personskador.
Anmäl potthål och andra skador Länk till annan webbplats.

Har du fått en skada på ditt fordon med anledning av exempelvis potthål kan du göra en skadeanmälan. Blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in.
Skadeanmälan

Gatubelysning

Drift och underhåll av gatubelysningsnätet sköts av gatuenheten genom avtal med Vattenfalls-koncernen. Antal ljuspunkter i Tyresö som kommunen ansvarar för är cirka 7 000 stycken. När reläerna känner av att det blir tillräckligt mörkt slås gatubelysningen på. Det är cirka 1 timme efter att solen gått ned, belysningen släcks när solen går upp. Gatubelysningen lyser fler timmar per dygn på vintern än den gör på sommaren. Vi byter lampor på en fjärdedel av ljusarmaturerna i park- och gatumiljön varje år.

Anmäl belysning som inte fungerar Länk till annan webbplats.

Sandupptagning

Vår förhoppning är att sandupptagningen ska vara klar senast den 15 maj.

På våren hör många Tyresöbor av sig och undrar när gatorna ska sopas. Gångbanorna är fulla med grus och det är besvärligt, särskilt om man har rullator, ska cykla eller liknande.

Men även om solen visar sig dagtid kan det fortfarande vara minusgrader och halka på kvällar och nätter. Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser och det blir halt.

Maskinerna byter skepnad i april

Det är samma maskiner som plogar snö som sedan sopar upp sanden. Efter en "normal" vinter bör vi komma igång med sanduttagningen runt 15 april och då byter vi ut plogutrustningen till utrustning för sandupptagning.

Vi sköter endast kommunens vägar

Kommunen snöröjer och tar upp sanden för de gator som vi har hand om, i ditt område kan det vara din bostadsrättsförening, samfällighet eller någon annan aktör som har ansvar för sandupptagningen.

Runt kommunens fastigheter

På skolor och förskolor brukar vi sopa kvällar och helger för att inte störa verksamheten. Har du frågor om sandupptagning kring en av kommunens fastigheter, kontakta i första hand verksamheten som i sin tur felanmäler till kommunens fastighetsavdelning.

Markvibrationer från trafiken

Har det uppstått vibrationer efter ett vägarbete så kontakta kommunens servicecenter, som tar reda på vilken entreprenör det gäller.

Skada på byggnad

Har du skador på byggnader som du kopplar till markvibrationer från trafiken bör du först och främst kontakta ditt försäkringsbolag så att de kan avgöra hur du ska gå vidare. Om de anser att det beror på trafiken kommer de att kontakta kommunens försäkringsbolag för vidare hantering.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 26 september 2022