Skadeanmälan-ansvarsförsäkring

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse. Här kan du läsa om kommunens ansvarsförsäkring.

Har du råkat ut för en personskada till exempel halkat omkull och brutit armen (gäller inte olycksfallskadeanmälan barn/elever- det gör du här) eller drabbats av en egendomsskada till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning och Tyresö kommun antingen:

  • är fastighetsägare (det vill säga äger aktuell mark eller byggnad)
  • är ansvarig väghållare (det vill säga ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (det vill säga driver till exempel skolverksamheten)

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller oaktsamhet, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse.

När en skadeanmälan kommer in görs i allmänhet en prövning om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare på ansvarig förvaltning i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Observera dock att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

I Trafikskadelagen står i 18 § att ”den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta".
Skadelidande har således efter den en möjlighet att kräva kommunen på ersättning för sin självrisk.

Nedan kan du läsa om kommunens ansvar och hur du gör en anmälan om skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan.

Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Kvitton, foton, skisser

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Fotografera skadan och skriv ner datum och tidpunkt.

Även en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig bedömning av det inträffade. När bedömningen är klar får du besked om Tyresö kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan

Du kan fylla i blanketten på datorn eller ladda ner blanketten innan utskrift.
Blanketten finns även att hämta på Servicecenter i kommunhuset.

Den ifyllda och underskrivna blanketten med bilagor skickar du till:
Tyresö kommun
Servicecenter
135 81 Tyresö

Observera att du inte kan scanna och mejla in blanketten eftersom vi behöver underskrift i original.

Ladda ner blanketten för skadeanmälan , 43.7 kB.


Frågor

Har du frågor om skadeanmälan kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-578 291 00 eller på e-postadress servicecenter@tyreso.se

Information om GDPR (General Data Protection Regulation).

Kommunen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. De kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), orgnr 516406-0641.

Personuppgifterna används i verksamheten för att kunna:

  • reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal.
  • administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som har ingåtts eller kommer att ingås med SRF och hanteras i bolagets försäkringssystem.

De uppgifter som registreras är uppgifter som SRF kan efterfråga vid ansökan om försäkring, anställning, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2023