Tvätt av bil

Tvätta inte bilen på en hårdgjort yta på gatan, gården, uppfarten eller p-platsen. Oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar via dagvattenbrunnarna direkt i våra sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för både människor och miljö.

Bilens tvättvatten – vårt badvatten

Du som bor nära en sjö eller vattendrag kan göra en stor insats- välj att tvätta bilen i en bilvårdsanläggning, gödsla varsamt och undvik bekämpningsmedel i trädgården.

Får man tvätta bilen på gatan?

Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägen och bilen.

Bilens tvättvatten rinner rakt ut i naturen

Många asfalterar och stenlägger uppfarter och övriga ytor. Detta minskar möjligheterna för regnet att sugas upp av marken, och näringsämnen tas inte om hand av växtligheten. Istället går vattnet ner i dagvattenbrunnar och för med sig stora mängder näringsämnen vidare till sjöar och vattendrag. Detta är inte bra för våra sjöar, eftersom det ger fler algblomningar och påskyndar igenväxningen.

Tips för att tvätta miljövänligt

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen för hand i en gör det själv-hall, där tvättvattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen hemma? Ställ dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga, såsom en gräsmatta eller grusyta, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.
  • Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.
  • Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Var rädd om våra sjöar och vattendrag

Allt skräp som hamnar på gatan rinner ner i gatubrunnen och ut i närmaste sjö.

  • Skräp, cigarettfimpar, snus och tuggummi hör hemma i papperskorgen.
  • Kemikalier, oljor eller färg ska lämnas till kretsloppscentralen eller till den mobila miljöstationen. Spola aldrig ner det i avloppet eller i gatubrunnen.
  • Använd inte ogräsmedel eller bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.
  • Välj grus eller plattor till din uppfart så att regnvatten kan rinna igenom marken och renas. Vatten tränger inte igenom asfalt, utan rinner istället över gatorna och samlar på sig smuts som sedan hamnar i våra sjöarna via brunnar och diken.
  • Gödsla varsamt och enligt anvisningen. Undvik konstgödsel helt.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 februari 2024