Hammarbergets naturreservat

Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra. Reservatet ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat och gränsar också till Kalvfjärden.

Hammarberget instiftades som naturreservat 1993 och har en enskild markägare men är till största delen tillgänglig för allmänheten.

Uppe på berget så breder sig Hammarängen ut sig mot norr och väster. De centrala delarna består av blandskog med mycket ek och hassel. Den norra delen består av tät asp- och björkskog med inslag av ek.

Egentligen hör området till ett större sammanhållet riksobjekt för naturvården som består av förutom Hammarberget även Brakmaren och Stormyraområdet. Området finns utpekat i den nationella naturvårdsplanen från naturvårdsverket.

De sydvästexponerade sluttningarna mot Stormyra och Hammarängen är mycket artrika på olika kärlväxter. I de här områdena har kommunen vid inventeringar under 1990-talet funnit ett stort antal sällsynta svamparter.

Jämförliga områden finns det mycket sparsamt med i regionen. Ledarön i Södertälje kommun och Häringe-Hammerstaområdet i Haninge är de områden som är jämförbara.

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Naturreservatet bildat år
1993

Areal
58 hektar totalt, varav 38 hektar land

Naturreservatsförvaltare
Länsstyrelsen i Stockholms län

Markägare
Enskild

Föreskrifterlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juli 2019
Upp

Hitta på sidan