Naturområden

I Tyresö är det alltid nära till naturen. Här finns ett många fina områden värda ett besök.

Naturområden

 • Barnsjöområdet

  Området består av dramatisk Södertörnsnatur, här i en dalsänka är Barnsjön belägen. Sjöns avvattnas via ett litet vattendrag i sjöns östra ände.
 • Fatburen – Follbrinksströmmen

  Fatburen, som ingår i Alby naturreservat, är den sista sjön i Tyresåns sjösystem före utloppet i Kalvfjärden. Det finns även ett utlopp i Albysjön via Uddby och dess kraftverk men utloppet är det som anses vara det naturliga utloppet.
 • Fornudden

  Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.
 • Gammelström

  Gammelströmmen i Tyresåns avrinningsområde avvattnar Långsjön och rinner genom en dalsänka ned mot Tyresö-Flaten.
 • Rundmar

  Rundmars gård ligger vackert vid Rundmarsviken i Albysjön.
 • Rävnäset

  Rävnäset sticker ut som en halvö i Albysjöns östra del och når nästan fram till fastlandet på andra sidan. På östra sidan ligger den lilla sjön Fatburen. Området är starkt kuperat och har karga hällmarker i höjdlägena. I branterna som är rikare vad gäller växtlighet, breder lummiga lövskogspartier ut sig.
 • Spirudden - Stavholmen

  Området ingår i landskapet kring Åva och ingår sedan 1993 i Tyresta naturreservat. Innan dess ingick området i Tyresta-Åva naturreservat. Markerna runt Stavholmen utgörs av åker och betesmarker där flacka betade strandängar och torrbackar växlar med lätt kuperade moränkullar med ädellövträd.
 • Stensjödal

  I södra delen av Tyresta nationalpark är Stensjödal beläget. Det är en gammal mjölnarbostad med anor från 1700-talet. Under denna tid användes vattenkraften periodvis för att driva en mjölkvarn. I dag är det en fin plats med hela Tyresta nationalpark som omgivning. 
 • Telegrafberget

  Naturen i Telegrafbergsområdet består bland annat av sällsynta växt- och djurarter. För att bevara den fina naturen vid Telegrafberget finns nu ett förslag om att området ska bli naturreservat.
 • Tyresö skärgård

  Naturområdet Tyresö skärgård består främst av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre partierna. Större delen av öarna är täckt av relativt gles barrskog. Området ägs av Erstaviks gods.
 • Tyresö slottsområde

  Miljöerna kring slottet erbjuder också fin natur med den gamla engelska parken med en mångfald av äldre lövträd. Här finns storväxta bestånd av al, ask, lind, ek samt bok och enstaka exemplar av alm. Den grova almen på kyrkogården har till exempel en omkrets på över 560 cm.
 • Wättingeströmmen - Nyfors

  Wättingeströmmen eller Nyfors som den kom att benämnas efter pappersbruket som etablerades på platsen under mitten av 1800-talet, ligger vid Tyresö-Flatens utlopp. Nedströms ligger Albysjön. Fallhöjden är cirka fem meter och är ett av de högsta vattenfallen i regionen.
 • Öringesjön

  Öringesjön ligger i kommunens nordöstra del och delas med Nacka. Sjön är grund, medeldjupet är strax under två meter och det är ett mindre område i öster där djupet når cirka sju meter.
 • Övre kärret

  I Tyresta naturreservats norra del ligger Övre kärret, ett sedan 1983 anlagt våtmarksområde med ett omgivande mosaiklandskap med öppen mark, gamla ängsmarker samt med lövskog dominerad av rönn, sälg, björk och asp.
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 februari 2019
Upp

Hitta på sidan