Alby naturreservat

Inom reservatet finns förutom Alby friluftsområde och Uddby gård även Ahlstorps båtsmanstorp där det hålls slåtter sommartid. Den vackra dagvattenanläggningen Kolardammarna, sjön Fatburen samt ett antal forngravar från vikingatiden är tips på utflyktsmål som är värda ett besök.

Panoramabild av Alby friluftsgård.

Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning, i enlighet med reservatets beslutade syfte.

Eldning/grillning är tillåtet endast på anvisade och iordningställda rastplatser. Tältning är förbjudet på Rävnäset. Vid övriga frågor kontakta Servicecenter.

Läs mer om vad som gäller i reservatet

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner meandrande söderut genom ett skogsparti, ut i de öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby. Här är också landskapet mycket vackert.
Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet ned mot Nyfors. I områdets norra del finns sedan 1998 Kolardammarna, som är en dagvattenanläggning för att
rena Fnyskbäckens vatten som rinner från centrala Bollmora till Albysjön.

Naturreservatet bildat år
1975, utvidgades 2001

Areal
287 hektar

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun och en mindre del Tyresö Strands markägareförening.

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Hitta på sidan