Klövbergets naturreservat

Området ligger ute på Brevikshalvön och består av en förkastningsbrant. Nere vid förkastningsbrantens bas finns fin ädellövskog och ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

Tältning/övernattning tillåten endast vid anvisad rastplats (för närvarande vid grottsystemet) och max 1 dygn.

Eldning/grillning är endast tillåten vid anvisad eldrastplats.

Klövbergsbryggan
Reparationen utförs under maj av Klövbergets bryggförening.

Klövbergstrappan
Trappan ses över av Tyresö kommun under maj månad. Besökare avråds från att använda trappan tills underhållsarbetena är avslutade.

Klövberget är klassat som ett område med mycket höga naturvärden i kommunens naturinventering från 1998 samt i kommunens grönstrukturplan från 2014. Marken ägs av Tyresö kommun.

Klövberget, speciellt förkastningsbranten och grottorna, är känsliga för slitage. Därför är området olämpligt för camping, läger med större grupper och intensiv bergsklättring och liknande aktiviteter. I området finns en båtklubb som arrenderar utrymme för bryggor och mindre fritidsbåtar.

Nere vid förkastningsbrantens bas finns ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

I branterna växer en frodig ädellövskog bestående av ek, lönn, lind, alm, ask samt hassel. Markvegetationen hyser ställvis ovanligheter som lundslok, myskmadra, lundviol, gräsen strävlosta, lundskafting samt den mer ovanliga grussloken. Den rikare lundfloran representeras av underviol, hässleklocka och desmeknopp för att nämna några exempel.

Uppe på bergets hjässa finns fin hällmarkstallskog, mer frodig granskog i de mer fuktiga partierna.
I reservatet har den mycket sällsynta och akut hotade svampen sålljordstjärna hittats, vilket är andra fyndet i Sverige. Återfynd av svampen gjordes vid inventeringar hösten 2013. Vid denna inventering hittades ett stort antal sällsynta växt- och svamparter, bland annat den akut hotade Igelkottstaggsvampen. Klövbergsområdet är också rik på olika ormbunksarter.

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Beslut
Naturreservat, beslut i Tyresö kommunfullmäktige den 10 september 2015.

Naturreservatet bildat år
Beslutet vann laga kraft 19 augusti 2016 och invigdes 2 juni 2017.

Areal
Totalt 61 hektar, varav 42 hektar land.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, geologi och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Markägare
Tyresö kommun

Föreskrifter

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 16 november 2020

Hitta på sidan