Sandholmarnas naturreservat

Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken. Sandholmarna bjuder på fina sandstränder, parkering med informationstavla samt båtuthyrning. Vid parkeringen finns sommartid en enkel torrtoa. Inom området finns tre privata fastigheter.

Tältning är tillåten max 1 dygn. Eldning/grillning tillåtet endast på anvisad och iordningställd eldrastplats.

Läs mer om vad som gäller i reservatet

Syftet med naturreservatet

Tillgängliggöra skärgårdsnatur för naturvärden och rekreation. Naturreservatet utgör ett exempel på ett relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som är hårt exploaterad och är beläget inom ett större område som utgör riksintresse för kust och skärgård. Området ska förbli orört och ostört med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Syftet ska upprätthållas framför allt genom att naturreservatets föreskrifter och dess skötselplan följs av allmänhet och markägaren.

Naturförhållanden

Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde. Naturen domineras av hällmarkstallskog. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden. Områdets naturvärde består till stor del av kustlandskapet och dess skönhet.

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Beslut
Kommunstyrelsen den 1995-05-30. Fastställd den 27 september 1995 i Stockholms läns författningssamling, 01FS 1995:125.

Kommunikationer och tillgänglighet
Närmaste kollektiva färdmedel är buss från Brevik, ca 1,5 km. Vid huvudentrén (Öringehamnsvägen) till naturreservatet finns en parkeringsplats för personbilar anlagd. Inom områdets fastlandsdel finns en enkel gångstig som löper nära stranden söderut genom reservatet. Vid Sandholmarna är det tillåtet att tälta en natt.

Broschyr om Sandholmarnas naturreservat

Naturreservatet bildat år
1995

Areal
76 hektar, varav 30 hektar land.

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 februari 2021

Hitta på sidan