Miljö och miljömål

I Tyresö syftar vårt miljöarbete till att uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö. Vi siktar mot såväl nationella som regionala mål.

Sveriges miljömål

Nationellt finns det 16 miljökvalitetsmål som antogs 1999. Trenden för flera mål är dock negativ och utvecklingen i arbetet för att nå målen måste snabbas på. Tanken med miljömålen är att de ska fungera som riktmärken i miljöarbetet och vilket håll politiken måste styra.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vi vill uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö, kommunen ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling.

Allmänna målformuleringar från översiktsplanen

 • Områden med särskilda natur- och/eller rekreationsvärden ska beaktas
 • Vid markexploatering ska ekologiska aspekter beaktas
 • Vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar ska förbättras
 • Andelen jordbruksmark i kommunen ska bibehållas
 • Mängden avfall ska minimeras
 • Andelen källsorterat avfall ska maximeras
 • Användningen av svårnedbrytbara, naturfrämmande ämnen och produkter ska minimeras
 • Miljö- och kretsloppsanpassade byggmetoder och byggmaterial ska användas
 • Antal bostäder och rekreationsområden där människor störs av buller ska minimeras
 • Koldioxidutsläppen från fossila bränslen ska minimeras
  Andelen förnyelsebar energi ska maximeras
 • Kommunen ska verka för ökad användning av miljöanpassade transportmedel.

Miljömål för Tyresån

Nå de uppställda mål som formuleras inom Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram. Dessa mål innebär en halvering av totalfosforhalterna i systemet på längre sikt (mer än 10 år), från idag cirka 70 ug P/liter till 35 ug P/liter. För totalkvävehalterna är målet satt till < 1000 ug N/liter i slättsjöarna och < 600 ug N/liter i skogssjöarna. Syrgashalten i bottenvattnet ska hålla > 4 mg O2/liter.

 • Ytterligare åtgärder i Fnyskbäcken för att begränsa dagvattenbelastningen till systemet.
 • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.

Miljömål för Åvaåns sjösystem

Vidmakthålla ett pH i systemet på > 6.5 och alkaliniteten > 0.10 mekvivalenter / liter mätt i Nedre Dammens utlopp. Dessa värden kan numera hållas även efter avslutad kalkning.

Miljömål för övriga sjöar

Öringesjön: bibehållen badbarhet.
Ällmora träsk: bibehållen pH-nivå samt buffringsförmåga mot sur nederbörd genom fortsatt kalkning vid behov.

Miljömål för kustvatten

 • Bibehållen bad- samt fiskevattenkvalitet genom åtgärder mot bristfälliga enskilda avlopp samt utbyggnad av kommunalt va-nät på Tyresö-Brevikshalvön.
 • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.
 • Recipientprovtagning av kustvattnen - Ällmorafjärden, Vissvassfjärden och Erstaviken - genom Svealands kustvattenvårdsförbund.

Luften består av 78 procent kvävgas och 21 procent syrgas. Det är en liten del av den sista återstående procenten som hela luftvårdsdebatten handlar om. I den sista procenten ryms alla de förorenande gaser och partiklar som skadar hälsa och miljö.

Hur ren är Tyresöluften?

Det finns inga beräkningar eller mätningar som tyder på att miljökvalitetsnormerna för luft skulle överskridas i Tyresö kommun. Det beror delvis på att vägarna i Tyresö är lågt trafikerade i jämförelse med många andra tätorter. Inte heller finns det många trånga gaturum i kommunen som skulle kunna bidra till en lokalt sämre luftomblandning.

Vem övervakar luftkvaliteten?

Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar luftens kvalitet i regionen. Medlemmar är regionens kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft.

Stockholms & Uppsala Läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan länens kommuner, landsting och andra aktörer skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och hur föroreningarnas halter påverkas av olika beslut. Luftens rörelser känner inga administrativa gränser

Luftkvalitet och miljökvalitetsnormer

För att mäta miljökvalitet för bland annat luft, finns så kallade miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalken och är bestämda utifrån EG-direktiv för utomhusluft. Normerna är satta för att skydda mot ohälsa och gäller främst i miljöer där människor vistas.

 • Provtagning av våra sjöar sker årsvis. Det som mäts är bland annat näringsämnen (fosfor och kväve), surhet (pH), siktdjup och syrgashalt (Länets sjöprovtagning).
 • Våra kustvatten provtas under sommar och höst på bland annat på kväve, fosfor, syrgashalt och siktdjup (Svealands kustvattenvårdsförbund).
 • Insamling och inläggning av data till Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
 • Deltagande i arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund. Ett arbete som pågår sedan 1993 i nära samarbete med sjösystemets övriga kommuner och Länsstyrelsen.
 • Deltagande i nätverket Södertörnsekologerna. Gruppen bedriver sedan 1990 ett omfattande arbete i projektform med att upptäcka, beskriva och informera om Södertörns naturvärden.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Hitta på sidan