Dyvik lövängars naturreservat

Området är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området. Missa inte slåttern vår och sommar.

Tältning är endast tillåten vid västra sidan av Sandängen och max 1 dygn.

Läs mer om vad som gäller i reservatet

Ängsmarkerna sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar

Gruppen har sedan 1984 brukat dem på traditionellt vis med fagning om våren, slåtter om sommaren, lövtäkt om hösten och under flera år dessutom efterbete av kvigor eller får.

Läs mer om slåttern

Dyviks gård

Dyviks gård som ligger strax norr om reservatet omnämns redan 1409 i en äldre handling. I äldre tider beboddes gården av bönder som bedrev fiske och skogsbruk. I slutet av 1800-talet fick åkerbruket en större betydelse då järnplogen togs i bruk. Ängshävden upphörde runt år 1930. Området betades med nötdjur fram till 1962, då gårdens jordbruksdrift lades ned.

Syftet med naturreservatet

Syftet med Dyviks lövängars naturreservat är att bevara och utveckla ett värdefullt område med skärgårdsnatur. Viktigaste ändamålet med naturreservatet är att bevara och utveckla löv- och slåtterängarna vid Dyviksmaren och dess omgivningar samt att skydda områdets växt- och djurliv i övrigt. För att bibehålla det stora biologiska värdet måste ängsmarkerna skötas med metoder som gynnar artrikedomen. Friluftsintresset ska tillgodoses där så natur- och kulturintressena inte lider skada. Allmänheten ska ges tillgång till ett innerskärgårdsområde för rekreation och naturstudier.

Området som är beläget inom Dyvik 1:1 och anges i kommunens naturinventering och översiktsplan som ett område av regionalt värde med hänsyn till natur- och kulturintressen. Dyviks lövängar finns även med i länsstyrelsens naturkatalog. Reservatsområdet ligger i anslutning till de befintliga naturreservaten Dyvik och Sandholmarna, där Dyviks lövängar utgör en sammanbindande länk. Berg- och rasbranten längs med Dyviksuddsvägen är av Skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop, ett område med höga naturvärden. Nyckelbiotoper har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur.

Det är främst områdets naturvärden; skärgårdslandskapet, den rika floran och faunan samt det av lång hävd skapade natur- och kulturvärdena hos lövängarna som utgör de främsta skälen för bevarande av området. Friluftsintresset ska tillgodoses så att natur- och kulturintressena inte lider skada. Ett motiv för att inrätta Dyviks lövängar som naturreservat är områdets känslighet för olika former av påverkan, främst ändringar i skötseln.

Naturreservatet bidrar till att uppfylla sex av de nationella miljökvalitetsmålen:

  • ingen övergödning
  • god bebyggd miljö
  • hav i balans samt levande kust och skärgård
    levande skogar
  • ett rikt odlingslandskap
  • ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservatet bidrar också till motsvarande regionala miljömål som antogs 2006 för Stockholms län.

Området finns med i det program för den nationella satsning i storstadslänen för skydd av tätortsnära natur (Aldrig långt till naturen, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2003:20).

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Beslut
Tyresö kommunfullmäktige, 2011-12-15, § 120

Broschyr om Dyvik lövängars naturreservat

Skötselplan
Till reservatet finns en skötselplan som anger vad som är bra skötsel i de områden där detta krävs för att upprätthålla de kulturpräglade naturvärdena.

Naturreservatet bildat år
Naturreservatet beslutades år 2011, invigdes år 2012.

Areal
19 hektar, varav 13 hektar land

Skyddsklass
Regionalt (klass II)

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun, lövängsområden sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

Markägare
Tyresö kommun

Observera - under hösten går en grupp får på bete vid Lövängarna, några av djuren kan vara lite nyfikna och närgångna.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 3 februari 2021