Tyresö slottsområde och Solbergaskogen

Tyresö slott ligger vackert beläget vid Kalvfjärden i Tyresö, cirka två mil söder om Stockholm. Miljöerna kring slottet erbjuder fin natur med den gamla engelska parken med en mångfald av äldre lövträd och Tyresös skärgårdsnatur runt knuten.

Tyresö slott med gullvivor.

Karta över området Länk till annan webbplats.

Flora och fauna

I Tyresö slottspark finns storväxta bestånd av al, ask, lind, ek samt bok och enstaka exemplar av alm. Den grova almen på kyrkogården har till exempel en omkrets på över 560 cm.

Mångfald av örter

Under sommaren kan i slottsparken ses en rik mångfald av örter som hässleklocka, Adam och Eva, trådveronika, rödkämpar, kungsängslilja och olika arter av violer. Om våren och försommaren kan stora bestånd av gullviva ses i backarna norr om kyrkan och slottet. I gräsmarkerna har ett antal sällsynta och hänsynskrävande vaxskivlingar hittats; scharlakansröd vaxskivling, lilavaxing och musseronvaxing är några exempel på svamparter som trivs i och indikerar ogödslade gräsmarker. Ute på Notholmen kan sommartid ses Adam och Eva, brudbröd, blodnäva och kungsmynta. 

Hem för många fågelarter

Slottsområdet tillhör ett av de mer fågelrikare områdena i kommunen. Här brukar om försommaren kunna ses eller höras steglits, näktergal, gulsångare och kungsfiskaren. I området finns också kattuggla, mindre hackspett, gröngöling och skogsduva. Nere vid Kalvfjärden kan ibland observeras trastsångare, flodsångare, kärrsångare och mindre flugsnappare med flera.

Slottsområdet har vid ett flertal tillfällen inventerats för förekomst av fladdermöss och hittills har sju arter detekterats, vilket indikerar på en rik fladdermuslokal. 

Notholmen

Notholmen, även känd som Fiskarholmen, är en liten ö precis sydost om Tyresö slott. Det finns en vacker gångbro till fastlandet in till slottsparken, Notholmen har fina badklippor, café, båtbrygga och vandrarhem och är ett mycket populärt utflyktsområde vår, sommar- och höst.

Solbergaskogen

Skogen består av en bergsrygg som vetter mot Kalvfjärden från Solbergasidan. Skogsmarken som vetter ned mot Kalvfjärden vid Fiskarsundet består av dels frisk, grov grandominerad skog med inslag av tall och en del lövträd.

Här finns många svamp-, lav- och mossarter som indikerar att skogen har lång kontinuitet i markanvändningen och området representerar en skog som har urskogsartade kvaliteter som rik förekomst av död ved i form av till exempel lågor och torrakor, något som i sig gynnar en rik biologisk mångfald av växter och djur. I den södra delen av skogen som vetter mot Solbergavägen och Brakmarsvägen dominerar äldre hällmarkstallskog. Du når området via gångstig från Tyresö slottspark söderut.

Bergsholmsskogen

Söder om Solbergaskogen finns Bergholmsskogen, med en del lövskog och hällmarkstallskog. Söder om denna finns ett område med igenväxande ängs- och hagmark med mycket lövskog. De stora jätteekarna av hög ålder och med hög biologisk mångfald, kan kallas Lövlundsområdet norr om Kalvnäsängen.

Kalvnäsängen

Längst i söder ligger Kalvnäsängen som brukar hävdas med betesdjur. Här finns många hävdgynnade ängsväxter.

Ungefärlig plats för området utmärkt på kartaFörstora bilden

Slottsområdet och skogarna markerade med grönt (obs ej exakta gränser)

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024