Wättingeströmmen - Nyfors

Wättingeströmmen eller Nyfors som den kom att benämnas efter pappersbruket som etablerades på platsen under mitten av 1800-talet, ligger vid Tyresö-Flatens utlopp. Nedströms ligger Albysjön. Fallhöjden är cirka fem meter och det är därmed ett av de högsta vattenfallen i regionen.

Strömmande vatten i fors

Miljön runt forsen är delvis omdanad och kulturpåverkad efter 500 år av industrihistoria på platsen. Forsen är reglerad i dag. Området är omgivet av lövträdsvegetation och brant stupande klippor.

Strömstarens hemvist

Nyfors är en välkänd hemvist i länet för strömstaren och fram till 1950-talet häckade fågeln på platsen. Under tiden därefter fram till 1980-talets början har dock vattnet varit för näringsrikt, vilket inneburit att de bottenlevande sländelarverna har minskat i antal. Genom att det finns bottenlevande organismer som dag- och nattsländelarver i forsen kan strömstaren, som letar efter larverna, dyka i vattnet på vintern och därmed finna näringsrik mat under den kalla årstiden.

Ungefärlig plats för området utmärkt på kartaFörstora bilden

Nyfors markerat med grönt (obs ej exakta gränser)

Markägare
En del av området ingår i Tyresta naturreservat och förvaltas av stiftelsen Tyrestaskogen. Området vid forsen ägs av Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 april 2024

Hitta på sidan