Gammelström

Gammelström är en del av Tyresåns sjösystem. Den avvattnar Långsjön och rinner genom en dalsänka ned mot Tyresö-Flaten. Ån är cirka 200 meter lång och ganska grund. Det finns en liten träbro över ån till Tyresta naturreservat.

Området längs ån är på ömse sidor bevuxen med gammal och grovväxt skog.

Karta över Gammelström (Naturkartan) Länk till annan webbplats.

Djurlivet

I ån finns en del larver av dag- respektive nattsländor som utgör föda vintertid för strömstaren som tidvis kan ses här. Under vår och sommar finns här en mångfald av häckande fågelarter. Det finns även ett stort antal bävrar i området.

Flora och fauna

Nordsluttningen vid ån är bevuxen med grov och gammal granskog med inslag av ek, hassel, björk och asp. Markskiktet täcks av örter och gräsarter. Om våren kan tibast hittas här, vätteros, liljekonvalj, vit- och blåsippor. Senare på säsongen kommer midsommarblomster, blodnäva, getrams och darrgräs. I sydsluttningen växer gammal granskog med ris- och gräsarter i markskiktet.

Promenadstråk

Det finns ett populärt gångstråk längs ån mellan Skälsätra och Prästängen. Gångstigen fortsätter exempelvis västerut genom skogsmarken som här är mer dominerad av tall. Det finns möjlighet att gå Långsjön runt, vilket är en trevlig promenad.

Del av kommande naturreservat

Gammelströms norra sida planeras ingå i ett nytt kommande naturreservat. Här finns höga naturvärden i form av bland annat gammal hällmarkstallskog. På södra sidan ligger Tyrestareservatet.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024