Gammelström

Gammelströmmen i Tyresåns avrinningsområde avvattnar Långsjön och rinner genom en dalsänka ned mot Tyresö-Flaten.

Området längs ån är på ömse sidor bevuxen med gammal och grovväxt skog. I ån finns en del larver av dag- respektive nattsländor som utgör föda vintertid för strömstaren som tidvis kan ses här.

Under vår och sommar finns här en mångfald av häckande fågelarter. Nordsluttningen vid ån är bevuxen med grov och gammal granskog med inslag av ek, hassel, björk och asp. Markskiktet täcks av örter och gräsarter. Om våren kan tibast hittas här, vätteros, liljekonvalj, vit- och blåsippor. Senare på säsongen kommer midsommarblomster, blodnäva, getrams och darrgräs. I sydsluttningen växer gammal granskog med ris- och gräsarter i markskiktet.

Det finns ett populärt gångstråk längs ån mellan Skälsätra och Prästängen. Om man går över den lilla träbron över ån så är man i Tyresta naturreservat. Gångstigen fortsätter exempelvis västerut genom skogsmarken som här är mer dominerad av tall. Det finns möjlighet att gå Långsjön runt som är en trevlig promenad.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Hitta på sidan