Barnsjöområdet

Barnsjön är belägen i en dalsänka, omgiven av dramatisk Södertörnsnatur. Sjön avvattnas via ett litet vattendrag i sjöns östra ände.

Bergvägg som stupar ner i Barnsjön

Prästängsbäcken rinner ned genom frodig granskog mot Prästängen och vidare ut i sjön Tyresö-Flaten. Omgivningarna runt Barnsjön består till stor del av fin hällmarksskog. Vid sjön finns en anlagd badplats. Området är utpekat i kommunens översiktsplan att bli naturreservat.

Barnsjöområdet är beläget mellan Skälsätra, Östra Farmarstigen, Krusboda och sjön Tyresö-Flaten. Nedanför breder Prästängen ut sig. Den övre delen av ängen används av Brukshundsklubben. I områdets östra del finns även ett bestånd med hassel (område 3 i Tyresös naturinventering, lokalt naturvärde).
Skogsområdena kring Barnsjön har stora naturvärden och är mycket viktiga för att vattenkvaliteten i sjön ska kunna bibehållas.

Ungefärlig plats för Barnsjöområdet utmärkt på kartaFörstora bilden

Barnsjöområdet markerat med grönt (obs ej exakta gränser)

Areal
Cirka 40 hektar

Markägare
Tyresö kommun

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2024

Hitta på sidan