Vilken karta ska jag beställa?

Ibland är det inte helt enkelt att veta vilken karta du behöver för just ditt ändamål. Nedan listas samtliga produkter du kan beställa, eller ta del av, genom kommunens geodataenhet.

Nybyggnadskarta

Genom kommunens e-tjänst kan du beställa tre olika typer av nybyggnadskartor mot en avgift. Nedan beskrivs vilken nybyggnadskarta du skall beställa utifrån ditt behov. I vissa fall kan det räcka med att plocka ut en enkel tomtkarta, vilket du kan göra gratis via kommunens webbkarta. Mer om detta längre ner på sidan.

Fullständig nybyggnadskarta

Kartan visar primärkartans detaljinformation (inmätning görs i fält) med nivåkurvor, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildning, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt höjder på anslutande ledningar, höjd-fix med mera. En fullständig nybyggnadskarta skall användas:

 • Om du skall bygga en ny huvud- eller komplementbyggnad, till exempel en villa,
 • Om du ska göra en större tillbyggnad.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta redovisar kartdatabasens detaljinformation (inmätning görs i fält) kompletterad med bestämmelser från gällande detaljplan. En förenklad nybyggnadskarta skall framförallt användas om marken är kuperad och kan användas för följande ändamål:

 • Vid nybygge av mindre objekt, till exempel ett garage, på kuperad mark.
 • När du skall göra en mindre tillbyggnad på kuperad mark.

Utdrag ur kartdatabas

Ett utdrag ur kartdatabasen räcker om du ska göra mindre åtgärder på plan mark och skall användas:

 • När du vill bygga ett nytt attefallshus
 • Om du skall göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna.
 • Vid nybygge av mindre objekt, till exempel ett garage, på plan mark.
 • När du skall göra en mindre tillbyggnad på plan mark.

Du beställer samtliga varianter av nybyggnadskartan genom samma e-tjänst. Använd länken nedan för att påbörja din beställning.

Leveranstid vid beställning av nybyggnadskarta

För att en nybyggnadskarta ska kunna beställas måste eventuell pågående fastighetsbildning vara avslutad. Vänligen notera att vi normalt sett behöver 2 - 5 veckor på oss att producera en nybyggnadskarta

Tomtkarta

En tomtkarta är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först ett kartunderlag. Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vad du ska bygga.

I vissa fall räcker med att du själv skapar en enkel tomtkarta, utifrån kommunens webbkarta. Med hjälp av den kan du skapa en enkel karta som visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera. En tomtkarta kan användas som underlag:

 • Om du behöver skicka kartunderlag till andra myndigheter, som till exempel Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (t.ex. vid installation av bergvärme).
 • Om du skall riva något på din fastighet.
 • Om du skall ansöka om strandskyddsdispens
 • I vissa fall när du skall utföra en fasadändring, till exempel om du skall sätta upp en markis.

Baskarteutdrag

Baskartan, som även kallas primärkarta, täcker hela Tyresö kommun och uppdateras fortlöpande. Innehållet i baskartan underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier. Baskartan används som grund vid framförallt detaljplanerings- samt projekteringsverksamhet. Baskartan innehåller:

 • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
 • Vägar
 • Nivåkurvor i en meters ekvidistans och punktvisa gatuhöjder
 • Detaljer på marken, byggnader, gator, stigar, staket, belysningsstolpar med mera.

Du kan beställa ett baskarteutdrag, alltså en delmängd av baskartans innehåll utifrån ditt behov. Priset för baskartan beror på hur stor utbredning (areal) leveransen gäller samt vilka informationstyper som ska vara med. Kompletterande inmätningar eller fältkontroll kan också beställas i samband med baskarteutdraget.

Beställ baskarta

Beställ en baskarta genom att mejla eller ringa kommunens geodataenhet, på telefon 08-578 291 00 eller via e-postadress karta@tyreso.se.

Ange i din beställning:

 • Vilken informationstyp du vill att den ska innehålla (av innehållet i punktlistan ovan)
 • Vilket område kartan ska täcka
 • Om du vill ha den levererad digitalt på fil eller utritad på papper

Priset för baskartan beror på hur stor utbredning (areal) leveransen gäller samt vilka informationstyper som ska vara med.

Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 december 2023