Avstyckning och servitut

Tyresö kommun har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är den statliga myndigheten Lantmäteriet som ansvarar för och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter. 

Lantmäteriförrättning

Vill du ändra din fastighet behöver du ansöka om en så kallad lantmäteriförrättning. En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis vid styckning av tomter.

Det kan handla om att göra något av följande med din fastighet:

  • Stycka av
  • Reglera
  • Klyva
  • Sammanlägga
  • Omarrendera

Avstyckning

En avstyckning görs ofta när någon köpt mark för att till exempel bygga ett hus. I detaljplanen för ditt område kan du utläsa om avstyckning av just din tomt är möjlig.

I vår webbkarta kan du söka på din fastighet och läsa just din detaljplan och vad som gäller när det kommer till avstyckningar samt minsta tillåtna tomtstorlek. 

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till höger i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Kommunens webbkarta Länk till annan webbplats.

Hjälp att tolka detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Servitut och andra rättigheter

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 7 juni 2022