Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar, oavsett vilket beslut du får. Kostnaden varierar mellan olika typer av ärenden. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Det här kostar när du söker lov eller gör en anmälan

1. Ansökan om bygglov och anmälningar
När du ansöker om bygglov eller anmälningspliktiga åtgärder tar vi betalt för:

  • beslut om lov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked.
  • tekniska samråd och slutsamråd,
  • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
  • administration om ärendet så som expediering, kungörelse m.m.
  • planavgifter

2. Karttjänster och geografisk information
För en avgift kan vi på kommunen hjälpa dig att ta fram kartor och annat som du kan behöva för ditt bygglov:

  • utstakning,
  • lägeskontroller,
  • geografisk information, och
  • andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder för övrig kart- och mätverksamhet.

Moms tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning, t.ex. beslut och besked. Däremot är sådant som inte kräver myndighetsutövning momsbelagt.

Kostnad för nedlagd tid, oavsett beslut

Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för att administrera och handlägga de ärenden som kommer in till oss, enligt det som kallas självkostnadsprincip. Vi tar inte mer betalt än vad det genomsnittligt kostar att ta fram det besked, beslut eller göra den handläggning som krävs. Kommunen gör ingen vinst.

Men detta innebär också att det alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

Färdiga kostnader eller timdebitering

Vissa åtgärder har redan framräknade kostnader. Detta är det högsta pris du kan betala för just den åtgärden. För vissa saker tar vi betalt enligt timdebitering. Då betalar du handläggningskostnaden per timme multiplicerat med antalet nedlagda timmar i ärendet.

För frivilliga lov tillämpas kostnad för närliggande ärende eller timdebitering. För andra tids- eller kostnadskrävande tillämpas också timdebitering.

Avgift för detaljplan kan tillkomma

I vissa områden tillkommer även avgifter för kommunens detaljplanearbete, om du bygger om eller till. Den avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet. Till exempel kan det tillkomma planavgift om du bor i en fastighet med en detaljplan antagen senare än 1987.

Planbesked och planarbete

Om du själv i samband med bygglovet söker planbesked tas det ut en avgift för det enligt taxan. Efterföljande planarbete debiteras enligt timtaxa.

Avgiften minskas vid lång handläggning

Om du inte får ditt ärende handlagt i tid, efter att du skickat in korrekta handlingar, får du en delvis minskad avgift.

Taxan beror på när du söker

Taxorna uppdateras inför varje nytt år. Du betalar den taxa som gällde när ditt ärende kom in till kommunen, med undantag för sådana ärenden som timdebiteras. För dem tillämpas taxan som gäller när uppdraget utförs.

Taxa för ärenden inkomna efter 1 januari 2024

Hela taxan i ett samlat dokument.

Utdrag ur taxan.


Kostnader för extra arbetsplatsbesök och strandskyddsdispens

Typ av ärende

Avgift (momsfritt)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

8 280 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

8 280 kr


Kostnader för marklov och teknisk kontroll

Typ av ärende

Avgift

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

15 180 kr

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

9 660 kr


Kostnader för rivningslov och teknisk kontroll

Typ av ärende

Avgift

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

17 940 kr

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

9 660 kr


Kostnader för olika typer av besked

Typ av ärende

Avgift

Förhandsbesked, inom planlagt område

28 290 kr

Förhandsbesked, utanför planlagt område

33 810 kr

Villkorsbesked

Timdebitering

Ingripandebesked

Timdebitering


Kostnader för extra arbetsplatsbesök och strandskyddsdispens

Typ av ärende

Avgift

Extra startbesked, arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd eller slutbesked, utöver det första, per styck

3 450 kr

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken

15 180 kr


Kostnader för frivilliga lov

Typ av ärende

Avgift (momsfritt)

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig tabell

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering


Kostnader för avslag, avvisning, avskrivning med mera

Typ av ärende

Avgift (momsfritt)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avskrivning

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avvisning

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Äldre taxor

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 januari 2024