Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar även ut avgift för till exempel förhandsbesked, strandskyddsdispens, kompletteringsutskick och tillbakadragna bygglovsansökningar. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete.

 Exempel på kostnad för olika typer av åtgärder

Åtgärd

Kostnad i kronor

Återkallad ansökan, snittkostnad

1 113

Återkallad ansökan, tidskrävande ärende

2 225

Avvisad ansökan

1 558

För tillkommande tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök debiteras ytterligare

2 500

Enklare rivning av byggnad upp till 250 kvm bruttoarea

2 225

Inglasning av balkong/uterum

5 785

Mindre fasadändring

2 200

Större fasadändring

4 000

Mur eller plank vid enbostadshus

4 400

Timersättning för marklov

minst
1 400

Anmälan av eldstad

1 251

Anmälan anslutning kommunalt vatten och avlopp

1 251

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

24 000

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

30 000 -
46 000

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

30 000

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

54 000 -
66 000

Planenlig tillbyggnad (en- och tvåbostadshus) upp till 50 kvm bruttoarea

8 544

Planenlig tillbyggnad 50-129 kvm bruttoarea, inklusive detaljplanavgift

14 544 - 24 000

Planenlig tillbyggnad 50-129 kvm bruttoarea, där tillbyggnaden överskrider 50 % av huvudbyggnadens ursprungliga bruttoarea, inklusive detaljplanavgift

66 000

Nybyggnation av planenlig komplementbyggnad med upp till 50 kvm bruttoarea

5 340

Strandskyddsdispens

8 900

 

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Upp

Hitta på sidan