Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare.

Frågor och svar om offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. I vissa fall begränsas insynen av att allmänna handlingar kan omfattas av sekretess.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766, då Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft, och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

En handling är information som är kopplad till någon form av medium till exempel en skrivelse, ett fotografi, e-post eller ett inlägg på sociala medier.

En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen.

Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner.

Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess.

 I dagligt tal säger vi ”hemliga handlingar”, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess Det innebär att kommunen bedömer vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det. Det är innehållet som styr bedömningen.

Anställda i kommunen, som kommer i kontakt med uppgifter som omfattas av sekretess, har tystnadsplikt och får inte föra vidare dessa även sedan anställningen upphört.

Kommunen (och alla andra offentliga myndigheter) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Ofta registreras allmänna handlingar i ett diarium eller ärendehanteringssystem.

Du kan kontakta kommunen på kommun@tyreso.se för att få information om pågående ärenden. Du kan läsa mer om var handlingar finns här:

Läs om var handlingarna finns

Alla kallelser med underlag i form av exempelvis tjänsteskrivelser, samt fullständiga protokoll från kommunfullmäktige och samtliga nämnder publiceras på webbplatsen Insyn.

Insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige beslutar vad det kostar att kopiera handlingar.

Kopieringstaxa

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men om det bedöms lämpligt med tanke på sekretess och personuppgifter kan vi skicka handlingar med e-post.

Uppgifter med känsligt innehåll, och som rör dig själv, kan vi skicka med Säkra meddelanden. Du får då en länk som du kan logga på med Bank-id.

 Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Om handlingarna du begär ut omfattas av sekretess så får vi fråga vem du är och vad du ska ha dem till. Du behöver inte svara på dessa frågor men då kanske du inte då får ut allt som du kan ha rätt till.

 Om du nekas att ta del av en allmän handling, har du rätt att få ett skriftligt beslut på avslaget. Om du då anser att kommunen har gjort fel bedömning, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

All din kommunikation (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra och kan komma att begäras ut av andra. Kommunen kan inte lova att du får vara anonym om du uppgivit ditt namn.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunalfråga, till en tjänsteperson eller en förtroendevald politiker på deras hemadresser. Brevet kommer att anses vara en allmän handling om det rör kommunens verksamhet och kan komma att diarieföras och begäras ut av andra.

Du kan vara anonym genom att ringa från en telefon med dold nummerpresentation och inte uppge ditt namn alternativt kontakta kommunen via kommunens e-tjänst för synpunkter, felanmälan och frågor. Tänk då på att du inte får fylla i dina kontaktuppgifter. Allt som kommer in via e-tjänsten får ett ärendenummer som gör att du kan följa ditt ärende och få återkoppling även om du väljer att vara anonym. Ärendenumret kommer upp på skärmen när du skickat in ditt ärende.

Vill du ta del av vad som händer i ett anonymt ärende kan du ringa Servicecenter från en telefon med dold nummerpresentation eller besöka Servicecenter fysiskt. Ange ärendenummer och be att få ta del av information i ärendet. 

E-tjänst för synpunkter, felanmälan och frågor

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 november 2023