Utredning och ansökan om mottagande i anpassad skola

Anpassad skola är en egen skolform för barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte har förutsättningar att uppfylla grundskolans eller gymnasieskolans betygskriterier.

Den anpassade grundskolan är nioårig och har två inriktningar. Ditt barn kan gå i en skola med enbart anpassad grundskola eller vara integrerad i en grundskola.

Det är Tyresö kommun som avgör ifall ett barn som är folkbokfört i kommunen tillhör målgruppen för den anpassade grundskolan. Ett beslut om mottagande i anpassade grundskola måste alltid föregås av en utredning om målgruppstillhörighet.

Det är rektorn på den kommunala eller fristående enheten där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning om ett barn tillhör anpassad grundskolas målgrupp.

Utredningen omfattar en:

 • pedagogisk
 • psykologisk
 • medicinsk
 • social bedömning.

Utredningen måste innehålla samtliga fyra delar och vårdnadshavare måste alltid ge sitt samtycke till de psykologiska och medicinska bedömningarna. Om utredningen inte innehåller alla dessa delar kan barnet inte tas emot i anpassad grundskola.

Rektorns ansvar inför ansökan

Inför din ansökan ska rektorn informera dig om:

 • Vad grundskola och anpassad grundskola innebär.
 • Vilka konsekvenser en skolgång i anpassad grundskola. kan få för ditt barn på kort och på lång sikt.
 • Vilka rättigheter du har som vårdnadshavare.
 • Vilka möjligheter grundskolan respektive den anpassade grundskolan har att tillgodose ditt barns behov.
 • Vilka utredningar som bör göras och vad meningen med dem är.

När utredningarna är klara kan du som vårdnadshavare ansöka om mottagande i anpassad grundskola.

Ansökan om mottagande i anpassad skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Följande dokument är obligatoriska och ska bifogas i ansökan:

 • Medgivande till utredning om målgruppstillhörighet.
 • Psykologisk bedömning.
 • Pedagogisk bedömning.
 • Social bedömning.
 • Medicinskt intyg.

När ansökan är komplett granskas ärendet av mottagningsgruppen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Mottagningsgruppen är en tvärfacklig bedömargrupp som granskar den inkomna ansökan, samt de utredningar som bifogats, för att komma fram till om barnet tillhör den anpassade grundskolans målgrupp. När granskningen är färdig skickas ett beslut hem till barnets vårdnadshavare.

För att ditt barn ska tillhöra anpassad grundskola och läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan måste du som vårdnadshavare skriva under och skicka in ett medgivande, medgivandet följer med beslutet. Om det finns två vårdnadshavare måste barnets båda vårdnadshavare tillåta att barnet får tillhöra anpassad grundskola. Det är också möjligt att tacka nej till en plats i anpassad grundskolan, även om utredningen visar att ditt barn har rätt att gå där. I så fall ska barnet gå i grundskolan och skolan ska se till att barnet får det stöd som hen behöver.

När du fått beslut om skolformen anpassad grundskola för ditt barn är det dags att söka plats i en skola. Det kan ske på två olika sätt:

Om du önskar att ditt barn ska gå i Tyresö kommuns anpassade grundskola kan du ange det i samband med att du skickar in ditt medgivande till att barnet får tillhöra anpassad grundskola.

Om du väljer en fristående anpassad grundskola eller en kommunal anpassad grundskola utanför Tyresö kommun måste du göra en ansökan direkt till skolan.

När du får ett placeringsbesked anmäler du det till Tyresö kommun i e-tjänsten ”skola- säga upp skolplacering”. Tänk på att skolvalet kan påverka elevens rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola. Den anpassade skolverksamheten är en utbildningsform för dig som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning eller hjärnskada.

I anpassad gymnasieskola finns nationella program och individuellt program.

Om du är folkbokförd i Tyresö kommun är det Tyresö kommun som beslutar om du tillhör den målgrupp som ska gå anpassad gymnasieskola.

För att du ska få ditt beslut innan gymnasievalet ansvarar din nuvarande skola för att meddela Tyresö kommun att du är aktuell för att ansöka till anpassad gymnasieskola, samt komplettera med aktuell pedagogisk bedömning. Detta bör ske i december ditt sista läsår i anpassad grundskola. Skolan inhämtar också samtycke från dina vårdnadshavare till att Tyresö kommun lämnar beslut om målgruppstillhörighet till gymnasieantagningen.


Ansök om plats på anpassad gymnasieskola


Ansökan till anpassad gymnasieskola görs på Gymnasieintagningen i Stockholms län.

Gymnasieintagningen - webbsida Länk till annan webbplats.

Olika möjligheter för skolstart

Alla barn är skolpliktiga från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Det finns ingen förskoleklass i anpassad grundskola. Nedan beskrivs de olika möjligheterna för de barn som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

 • Eleven stannar ett extra år på förskolan eller i pedagogisk omsorg. Beslut om uppskjuten skolplikt krävs.
 • Eleven börjar i en förskoleklass i grundskolan.
 • Eleven börjar årskurs 1 i anpassad grundskola ett år tidigare. Beslut om tidigare skolstart och mottagande till anpassad grundskola krävs.

Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats.

Ansökan om tidigarelägga skolstart – kontakta kommunen där barnet är folkbokförd

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2024