Utredning och ansökan om mottagande i Tyresös anpassade skola

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör anpassad grundskolas målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i anpassade grundskolan.

Det är inte reglerat hur tidigt man kan utreda om ett barn tillhör anpassade grundskolans målgrupp. Om det redan i förskolan blir aktuellt att avgöra om ett barn tillhör målgruppen för anpassad skola, är det rektor som har ansvar för att samråda med barnets vårdnadshavare, informera om anpassad skola och inhämta medgivande till att inleda en utredning. Därefter ska rektor skyndsamt informera hemkommunens barn- och elevhälsa om att en utredning kommer att inledas.

I anpassad grundskola finns ingen förskoleklass. Utredning av om barnet tillhör anpassad skola målgrupp kan därför antingen ske under året i förskoleklass i grundskolan, eller medan barnet går kvar på förskolan ett extra år. Om barnet ska börja i förskoleklass är det viktigt att ge information till skolan om att en utredning pågår. Om barnet ska gå kvar på förskolan måste vårdnadshavarna ansöka om uppskjuten skolplikt eftersom förskoleklass omfattas av skolplikten. Om barnet mottagits i anpassad skolan får hen börja i anpassad skola åk 1.

Förskolan ansvarar för att den pedagogiska utredningen genomförs enligt Tyresö kommuns riktlinjer och på kommunens blankett. Den psykologiska och den medicinska utredningen brukar genomföras av regionen. Hemkommunen ansvarar för att en social utredning genomförs.

Om en elev, trots skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven, och det finns indikationer på att det kan bero på en intellektuell funktionsnedsättning, är det viktigt att överväga om eleven kan tillhöra målgruppen för anpassad grundskola eller anpassat gymnasium. Frågan om målgruppstillhörighet kan aktualiseras av skolan eller vårdnadshavare under elevens hela skolgång. Det är rektors ansvar att samråda med vårdnadshavarna, informera om anpassad skola och inhämta medgivande till att en utredning om målgruppstillhörighet inleds. Rektor ska även göra anmälan om inledd utredning till Tyresö kommuns barn- och elevhälsa.

Rektor ansvarar för att en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning genomförs enligt Tyresö kommuns riktlinjer och på Tyresö kommuns blanketter.

Chefen för barn- och elevhälsan fattar beslut om målgruppstillhörighet till anpassad gymnasieskola. För de flesta elever som ska börja anpassad gymnasieskola finns redan en utredning och ett beslut om målgruppstillhörighet eftersom de tidigare har gått i anpassad grundskola. Om ett sådant beslut saknas, eller om det av andra skäl bedöms vara nödvändigt, ska hemkommunen se till att en utredning görs för att klargöra om eleven tillhör målgruppen. I de flesta fall räcker det med en bedömning av om den tidigare utredningen ger all nödvändig information. Om beslutet är äldre än ett år vill Tyresö kommun alltid ha in en ny pedagogisk utredning från avlämnande skola (se blankett längre ned på sidan).

Avlämnande skola ansvarar för att meddela barn- och elevhälsan i Tyresö vilka elever som är aktuella för ansökan till anpassad gymnasieskola, samt komplettera med aktuell pedagogisk bedömning. Detta bör ske senast under december månad under elevens sista läsår i anpassad grundskola/grundsärskolan, för att kommunen ska kunna fatta beslut om målgruppstillhörighet innan gymnasievalet. Skolan inhämtar också samtycke från vårdnadshavarna till att Tyresö kommun lämnar beslut om målgruppstillhörighet till gymnasieantagningen.

Samtycke till rekvirering av beslut om målgruppstillhörighet till gymnasieantagningen (blankett) , 26.1 kB.

Pedagogisk bedömning samt samtycke skickas till:
Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurssamordnare
135 81 Tyresö

Utredningar som ska genomföras

Utredningen som ligger till grund för beslut om mottagande i anpassade skolan består av fyra delar. Den pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala utredningen.

 


Ansökan om mottagande i anpassad grundskola

När utredningarna är klara ansöker vårdnadshavarna om mottagande i anpassad skola genom att skicka in nedanstående ansökan tillsammans med de fyra utredningarna.

Ansökan om mottagande i anpassad skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Beslut om mottagande

Handläggningstiden för komplett ansökan är upp till 10 veckor. Ansökan diskuteras och bedöms i mottagningsgruppen för anpassad skola. Chefen för barn- och elevhälsan fattar sedan beslut om mottagande i den obligatoriska anpassad skola samt rekommenderar om eleven i första hand ska läsa ämnen eller ämnesområden. Vårdnadshavarna får hem beslutet per post. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för mottagande i anpassad grundskola. Samtliga vårdnadshavare skriver på ett medgivande där de godkänner mottagandet samt ett samtycke till att beslut och underlag skickas till mottagande skola. När medgivande och samtycke inkommer till kommunen kan eleven börja i anpassad skola så snart som det är praktiskt möjligt. Om eleven av olika skäl går kvar i sin grundskoleklass, ska undervisningen ändå planeras utifrån anapssade skolans tim- och kursplaner.

Information från Skolverket

Frågor och svar om förskoleklass Länk till annan webbplats.

Mottagande i anpassad skola Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om anpassad skola och anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023