Matavfallsinsamling i Krusboda

Samhällsbyggnadskontoret har haft i uppdrag att utreda möjligheten till matavfallsinsamling i Krusboda i oktober 2021. En ny förstudie pågår som ska vara klar och presenteras under våren 2024. Här finns information om den insamlingslösning som kommunen erbjuder idag.

Sammanfattning

  • Kommunen erbjuder tjänst för matavfallsinsamling, och har tagit fram ett förslag på kärlplacering.
  • För att kunna ansluta hushållen till en gemensam matavfallslösning, behöver en företrädare för avfallsfrågorna identifieras eller tillskapas, så att kommunen har en avtalspart i frågan.
  • En företrädare för avfallsfrågor kan identifieras genom att samfälligheterna åtar sig uppdraget. En företrädare kan också tillskapas genom ändring av anläggningsbesluten för att utöka uppdraget. Ett annat alternativ är att skapa en helt ny samfällighet eller intresseförening som hanterar avfallsfrågor. Det sistnämnda kräver dock att den nya företrädaren har/får nyttjanderätt till marken där matavfallslösningen ska placeras.

Förslag på placering av matavfallskärl

För att matavfallsinsamling ska vara möjlig behöver det finnas utrymme för placering av kärl, samt finnas plats för att avfallsfordonet ska kunna tömma och vända. Platsbesök har därför gjorts för att hitta lämpliga placeringar av matavfallskärl. För att det inte ska bli alltför utrymmeskrävande, behöver hushållen i respektive samfällighet dela på ett antal kärl.

Förslag på placeringar av matavfallskärl , 4.6 MB.

Om samfälligheterna som berörs av förslaget ser andra möjliga placeringsalternativ, kan styrelsen kontakta avfallsverksamheten på avfall@tyreso.se för konsultation.

Kärl och tillhörande papperspåsar tillhandahålls kostnadsfritt från Tyresö kommun. Även matavfallshämtningen är kostnadsfri.

Observera att det är styrelsen som företräder marken där kärlen ska stå, som fattar beslut kring om matavfallsinsamling kan införas på platsen eller om åtgärd behöver vidtas (se punktlistan med exempel nedan).

Hur kan man förändra samfällighetens uppdrag?

Varje medlem i samfälligheten har möjlighet att lämna in en motion till styrelsen med förslag om utökning av samfällighetens uppdrag (gemensam avfallshantering). Motionen tas sedan upp på stämman för beslut, där medlemmarna har möjlighet att rösta igenom förslaget.

Företrädare för avfallsfrågor efterfrågas

Då matavfallsinsamlingen erbjuds som en gemensam lösning, behöver hushållen också gemensamt komma överens om att insamlingen ska införas. En motpart saknas idag och det är därför nödvändigt att en företrädare för avfallsfrågorna tillskapas. Detta kan exempelvis vara en intresseförening eller samfällighet, som har mandat att besluta att hushåll ska gå med i matavfallsinsamlingen.

Fastighetsägarens och kommunens ansvar och skyldighet

Kommunen är enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att svara för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av hushållens avfall som uppkommer inom kommunen. Med hushållens avfall avses det avfall som uppkommer i ett hushåll, exempelvis matavfall och restavfall.

Fastighetsinnehavarens skyldigheter är att främja en miljöriktig och effektiv avfallshantering. Detta är reglerat i miljöbalken, avfallsförordningen och i de kommunala avfallsföreskrifterna. Skyldigheter ska uppfyllas om inte undantag från föreskrifterna medges.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. I renhållningsordningen ingår avfallsföreskrifterna, där det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsägare som omfattas. En del av fastighetsägarnas skyldigheter är bland annat att tillse att hushållsavfallet finns tillgängligt vid fastighetsgräns, överenskommen plats eller av kommunen anvisad plats.

9 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillgängliggöras på sådant sätt att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet (Från Tyresö kommuns avfallsföreskrifter).

Fastighetsägaren kan inte befrias från sin skyldighet att lämna avfallet till kommunen. I de fall där förutsättningar saknas för att fastighetsägaren ska lyckas med detta, exempelvis med hänvisning till arbetsmiljöproblem, kan kommunen komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på annan plats. Här står det kommunen ganska fritt att överenskomma med fastighetsägaren. Om kommunen inte kan komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på en annan plats, behöver kommunen anvisa plats.

31 § Anvisning av plats görs av den avfallsansvariga nämnden/delegation. Kommunen kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd och att det i övrigt bedöms lämpligt.

För att anvisa plats, behöver kommunen ha rådighet över marken som ska anvisas. En förutsättning är också att platsbestämmelserna enligt detaljplanen inte hindrar anvisningen. Den anvisade platsen får därför inte utgöras av allmän plats. Detta eftersom allmän plats är en fråga om områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. Kommunen har därför inte lagstöd för att upplåta allmän platsmark för ett enskilt behov mer än tillfälligtvis. Detta innebär att fastighetsägaren kan komma att behöva lämna sitt avfall längre bort än i dagsläget, om kommunen anvisar plats.

När beslut om anvisning av plats är fattat av den avfallsansvariga nämnden ska den enskilde fastighetsägaren underrättas om beslutet. Beslutet kan överklagas. Först när överklagandetiden passerat vinner beslutet laga kraft.

Frågor och svar

Här nedan kommer inkomna frågor och svar att sammanställas. Frågor mejlas till avfall@tyreso.se

Varför kan kommunen inte placera matavfallskärl på kommunal mark, i anslutning till respektive gång?
I majoriteten av fallen utgörs den kommunala marken, i anslutning till respektive gång, av allmän plats. Allmän platsmark ska vara tillgängligt för allmänheten och är avsedd för ett gemensamt intresse. Sedan tidigare finns redan ett par restavfallsbehållare i Krusboda installerade på allmän platsmark. Detta var en undantagslösning för att kunna samla in restavfallet när Arbetsmiljöverket 2006 satte stopp för säckhämtningen i Krusboda. Kommunen har dock inte möjlighet att upplåta allmän platsmarken mer än tillfälligtvis för ett enskilt intresse.

Varför kan inte kommunen bekosta krantömmande behållare?
De behållarna som grävdes ner och bekostades av kommunen när arbetsmiljöverket år 2006 satte stopp för säckhämtningen i Krusboda, var en undantagslösning för att snabbt kunna uppfylla kommunens skyldighet att samla in avfallet. Sedan 2010 har ett flertal föreningar fått bekosta och anlägga nya lösningar för sin avfallshantering på grund av trafik-/arbetsmiljöskäl, i enlighet med Tyresö komuns avfallsföreskrifter:
21 § Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare äger,
ansvarar för och bekostar anskaffande och installation av övrig inom fastigheten
förekommande utrustning och utrymmen för avfallshanteringen

Varför används inte grön plastpåse för matavfall?
För att kunna identifiera matavfallet på sorteringsanläggning behöver matavfallet läggas i gröna påsar i plast. Detta är ett mindre miljövänligt alternativ än de påsar som kommunen använder i det befintliga insamlingssystemet (papperspåse).

Eftersom rest- och matavfallspåsarna töms i samma bil, kan avfallet inte komprimeras då påsarna skulle riskerar att gå sönder och avfallet blandas. Det vill säga att avfallsbilen inte kan transportera lika stora mängder åt gången. Då eftersorteringsanläggningar finns i Brista (Arlandaområdet) samt Södertälje innebära det även längre transporter än till den behandlingsanläggning som kommunen använder för de bruna papperspåsarna (Huddinge).

Med den gröna plastpåsen förekommer en högre grad av felsortering – kanske för att de som inte är motiverade till att sortera ut matavfall använder den gröna påsen till annat än matavfall. Detta är ett problem som eskalerat sedan plastskatten infördes.

Ett annat problem skulle vara att det är svårt att kommunicera att det endast i vissa kommundelar är tillåtet att använda grönpåsen, men att användandet i övriga områden skulle innebära en felsorteringsavgift samt problem på vår anläggning i Huddinge där de gröna påsarna riskerar att fastna i maskineriet och kan förstöra rötprocessen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2024