Så arbetar vi med trygghet

Du som bor, arbetar eller vistas i Tyresö ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghet en av kommunens viktigaste uppgifter. Trygghet handlar om hur vi upplever vår egen säkerhet. Tyresö kommun har målsättningen att alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt.

Flicka gör hjärta med händerna

Tyresö kommuns trygghetsarbete

Tyresö kommun samarbetar både mellan kommunens olika verksamheter och med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer för att minska risken för brott, olyckor och kriser. Vi arbetar aktivt och förebyggande med trygghetsfrågor. Tyresö ska vara en säker och trygg kommun för invånarna och de som vistas här. Vi arbetar för färre oönskade händelser och för att minska dess konsekvenser. Genom omvärldsbevakning och tätt samarbete med andra aktörer i samhället håller vi oss aktuella inom området.

 • Lägesbild Tyresö
  Ett nätverk med representanter polisen, räddningstjänst, väktarbolag, säkerhetsenheten, socialtjänst, fältare, fritidsgårdar, barn- och utbildningsförvaltningen, trafikenheten, fastighet, kommunikatör, hemtjänsten, kyrkan, Tyresö bostäder, och Nobina. Aktörerna samlas en gång i veckan och går igenom läget i kommunen för att kunna styra aktiviteter och samarbeten utifrån lägesbilden.
 • Ett tryggare Granängsringen
  Sedan 2019 arbetar Tyresö kommun tillsammans med Tyresö Bostäder, boende, föreningar, polis och näringsliv för att öka tryggheten i Granängsringen i projektet Ett tryggare Granängsringen. Målet är både att boende ska kunna röra sig fritt i sin hemmiljö och att kommunens övriga invånare uppfattar området som tryggt och inbjudande att vistas i.
  Ett tryggare Granängsringen
 • Likabehandlingsplaner i skolan
  Förskolor och skolor arbetar efter likabehandlingsplaner, vilket är en stor del av det våldsförebyggande arbetet – vi strävar efter att ge barnen en värdegrund som innebär allas lika värde enligt de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Inkluderat i likabehandlingsarbetet finns även en våldsförebyggande handlingsplan för kommunala skolor, gymnasium och vuxenutbildning.
 • Föreningsvärdar
  Sedan 2020 har fyra föreningar i Tyresö agerat föreningsvärdar i kommunen i ett samarbete mellan Tyresö kommun och föreningslivet. Syftet är att skapa en trygg vuxen närvaro utomhus på kvällar och nätter.
  Föreningsvärdar
 • Fältassistenter
  I Tyresö arbetar fyra fältassistenter, som finns till för dig som är mellan 10 och 18 år. En fältassistent är en extra vuxen som ungdomar kan prata med, bolla olika saker med och få vägledning av. Fältassistenterna kommer ut till miljöer och platser där Tyresös unga ofta befinner sig, så som fritidsgårdar, skolor eller centrum.
  Fältassistenter
 • Grannsamverkan
  För att förebygga framför allt bostadsinbrott är grannsamverkan ett framgångsrikt sätt. Det finns drygt 220 grannsamverkansområden, som vardera innehar flertalet bostäder. Grannsamverkarna får information om inbrottsrelaterade brott via kommunen och ökar vaksamheten i området för att förhindra nya brott.
  Grannsamverkan
 • Trygghetsinventeringar
  Vi inventerar områden hur det ser ut med belysning, för att förebygga brott och öka känslan av trygghet.
 • Trygghetskameror
  För att öka tryggheten finns kameror finns kameror på bland annat grundskolor samt på torget vid Granängsringen.
  Trygghetskameror
 • Väktarbilar
  Två väktarbilar, samt en tredje på helgen, som bland annat har som syfte att verka trygghetsskapande på kvällar och nätter förutom de ronderingar som genomförs. Extra väktarbilar sätts in vid behov.
  Väktarbilar
 • Dagliga väktarrapporter
  Rapporterna sammanställs, analyseras och skickas till berörda aktörer för uppföljning. Rapporterna visar det trygghetsskapande arbetet som genomförts av väktarna samt på skadegörelse, klotter och eventuella inbrott.
 • Skolsociala teamet – mobila
  Teamet vänder sig till familjer med barn som av olika anledningar har svårigheter i skolan.
 • SSPF
  SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar. Vi vill samla positiva resurser som kan stötta barn och unga i Tyresö att vilja välja bort kriminalitet och droger. SSPF är en frivillig insats som sker på uppdrag av barn, unga och deras familjer. Vi vill stärka barns och ungas egenmakt och vill att den unges behov ska styra vårt arbete.
  Läs mer om SSPF
 • Tonårsresan
  Två gånger per år genomför vi tonårsresan. Det är en bussresa för tonårsföräldrar i samverkan med polis och Nobina. Bussen åker runt på platser där ungdomar befinner sig, några teaternummer spelas upp och föräldrarna informeras om ungdomar, brott, alkohol och droger samt stöd att få i kommunen. Varje år åker 60–100 föräldrar med på bussresan.
  Läs mer om Tonårsresan
 • ANDTS-arbetet
  ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Det inkluderas i övrigt brottsförebyggande arbete som görs kontinuerligt ute i alla verksamheter i kommunen som är berörda
 • Stockholmsenkäten
  En undersökning som görs vartannat år i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten lyfter frågor som handlar om bland annat folkhälsa, skol- och hemsituation, droger, alkohol, trygghet och brottslighet. Enkäten bidrar sedan till nulägesanalys och vidare arbete i dessa frågor.

Kommunens brottsförebyggande arbete

Läs om vårt brottsförebyggande råd, trygghetsvandringar, om klotter, våldsbejakande extremism, statistik med mera.

Kommunens drogförebyggande arbete

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.

Om du känner oro eller behöver stöd

Stöd för barn och ungdomar med familjer

Ibland kan man som familj behöva lite extra stöd och uppmuntran för att kunna förebygga eller lösa både vardagliga och större problem. Kommunen erbjuder olika former av stöd.

Läs mer om föräldrastöd och annat kommunen erbjuder

Ha koll på varningstecken

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Vi behöver hjälpas åt och vara uppmärksamma på barnens vardag för att värna om deras säkerhet och motverka kriminell rekrytering.

Lär dig vilka varningstecken du bör ha koll på

Lämna kriminalitet

Vill du eller någon du känner lämna en kriminell livsstil och/eller ett kriminellt gäng eller nätverk? Vi kan hjälpa dig att få det stöd och skydd som du behöver utifrån din situation.

Läs om vilket stöd du kan få

Känner du oro för dig själv eller någon i din närhet?

Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Ring! Alla kontaktuppgifter hittar du nedan. Om det är en akut situation - ring alltid 112.

Läs om vilket stöd du kan få

 

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2024