Brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun har en målsättning: Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt. Här kan du läsa om hur vi arbetar brottsförebyggande.

Lokalt engagemang

Flertalet brott som drabbar människor begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga invånare i kommunen. Ett lokalt brett engagemang är också nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt.

Allas vårt ansvar

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att vårda och värna vårt Tyresö! Ett bra exempel är att vara aktiv inom Grannsamverkan.

Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser. Alkohol och narkotika bidrar i till olika former av kriminalitet, upplevd oro och otrygghet i samhället.

Samverkan

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar. Samverkan såväl inom kommunorganisationen som med andra aktörer, däribland polisen, är nödvändig för att få goda resultat av det förebyggande arbetet. Varje vecka samlas olika aktörer i Tyresö för att gemensamt se över den aktuella lägesbilden i Tyresö och lyfta frågor för samverkan. 

Tyresö kommun har flera nätverk, både internt och tillsammans med externa aktörer, för att det förebyggande arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Kommunen deltar även i nätverk på regional nivå via Länsstyrelsen.

Börja förebygg i tid

Det brottsförebyggande arbetet i Tyresö kommun beskrivs inledningsvis i Handlingsplan för trygghet och säkerhet, följt av styrdokumentet Strategi för brottsförebyggande kriminalitet bland unga (2021). De båda styrdokumenten är kommunövergripande och innefattar all typ av kriminalitet samt alkohol- narkotika-, dopning- och tobaksbruk. De kommunövergripande styrdokumenten följs sedan av handlingsplaner och rutiner riktade till enskilda verksamheter och enheter.

Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförbyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. En våldsförebyggande handlingsplanen är framtagen och ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld.

 

Läs mer

 • Brottsförebyggande rådet

  Det lokala brottsförebyggande rådet är en informationskanal kring de brottsförebyggande frågorna.
 • Brottsofferjouren

  Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö är en ideell förening som har som syfte att hjälpa människor som har varit utsatta för brott, vittnen och deras anhöriga.
 • Brottsstatistik

  Här finns länkar och verktyg för att ta del av brottsstatistik, såväl aktuell som bakåt i tiden.
 • Föreningsvärdar

  Fyra föreningar agerar värdar i Tyresö i tre olika geografiska områden i trygghetsskapande syfte.
 • Klotter

  Tyresö kommun accepterar inte klotter och liknande skadegörelse och har därför tagit fram riktlinjer med konkreta åtgärder.
 • Orange Day

  Tyresö kommun uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor genom kampanjen Orange Day.
 • Trygghetsvandra

  Vill du bidra till trygghet i kommunen? Att vistas ute som en trygg person är ett bra sätt att kunna bidra.
 • Våldsbejakande extremism

  Här kan du läsa om hur kommunen arbetar mot våldsbejakande extremism
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 maj 2024