Drogförebyggande arbete

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.

Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och tillgänglighetsbegränsande åtgärder för att minska drogernas medicinska, ekonomiska och sociala skadeverkningar. Forsknings- och kunskapsbaserade arbetsmetoder ska användas. Samverkan såväl inom kommunorganisationen som med andra aktörer är nödvändig för att få goda resultat av det förebyggande arbetet.

Tyresö kommun har fastslagit en strategi för att minska kriminalitet bland unga, där även alkohol, narkotika, dopning och tobak är en central del.

I Tyresös kommunala grundskolor finns det även en fastslagen alkohol- och drogpolicy.


Drogförebyggande

  • Langning

    Langning och illegal alkoholförsäljning till ungdomar är ett problem i bland annat Tyresö. Vi arbetar sedan länge mot langning i Tyresö. Men vem är det som langar egentligen?
  • Stockholmsenkäten

    Under våren 2022 genomfördes den senaste Stockholmsenkäten bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.
  • Tonårsresan

    Tonårsresan är en bussresa i tonåringarnas fotspår för dig som är tonårsförälder. Under cirka 2 timmar får du besöka platser i Tyresö som är aktuella i ungdomssammanhang.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 februari 2023

Hitta på sidan