Bevakning och väktare

Väktarna arbetar både förebyggande och vid larm. Ett av syftena med bevakningen är att arbeta preventivt för att skapa en trygg och säker kommun för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Minimera skadegörelse

Målet är att verka för att skadegörelsen minimeras samt att antalet larm minskar.

Vi har två väktarbilar som rullar i Tyresö enligt uppgjort schema och en tredje bil som bara rullar på nätterna fredagar och lördagar.

Samtidigt som väktarna vistas på olika platser i kommunen ronderar de kring kommunens fastigheter och tar hand om egendomsskydd med teknisk felavhjälpning vid exempelvis larm.

I bevakningsuppdraget ingår också att tänka kreativt och att komma med förslag på nya lösningar på uppkomna utmaningar. Det inbegriper att aktivt samarbeta med de interna och externa verksamheter och aktörer som kommunen anvisar.

Inleda räddningsinsatser

Väktarna är även så kallade "första insatsperson" (FiP) vilket innebär att de vid exempelvis brand, kan starta upp och inleda insatser i väntan på räddningstjänsten.

Kommunens väktare har speciell utbildning och väktarbilarna är utrustade med två brandsläckare, en defibrillator samt kommunikationssystemet Rakel.

Konceptet har visat stor nytta både för kommunernas olika förvaltningar att bryta skadeutvecklingen i ett tidigt skede och för räddningscentralens strategiska beslut med en snabb lägesrapport.

Kamerabevakning

Tyresö kommun har kamerabevakning på utvalda platser. Kamerabevakningen är alltid anpassad utifrån behovet på den aktuella platsen och kommunen anlitar larmoperatörer för att utföra denna uppgift. Det gör att typ av kamera, tid för lagring och behandlingen av det inspelade materialet kan skilja sig från plats till plats.

Behandling av personuppgifter

Inspelat material sparas i maximalt 30 dagar. Då det finns sekretess kring det material kommunen sparar, så kan det inte lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer under rubriken Kamerabevakningens syfte och rättsliga grund.

Tyresö kommun tar din integritet på största allvar. Det inspelade materialet kan komma att behandlas av personuppgiftsunderbiträden, det vill säga företag som Tyresö kommun samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem, larmoperatör eller felanmälan och fjärrsupport av säkerhetshändelser.

Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart enligt de avtal som Tyresö kommun upprättar och har att följa.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Har du frågor om personuppgifter?

Om du har frågor om behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@tyreso.se.

Du kan också kontakta kommunens Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Du som registrerad har samma rättigheter i samband med kamerabevakning som annan behandling av personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen.

Om du vill väcka klagan mot behandlingen av personuppgifter vänder du dig till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kamerabevakningens syfte och rättsliga grund

Syftet är att öka tryggheten och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt bistå polis i att utreda brott.

Kamerabevakningen och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kap 6.1e.

Övervakningen är tillståndspliktig och sker enligt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med stöd av 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200).

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 juni 2023