Kommunens säkerhetsarbete

En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet.
I säkerhetsarbetet ingår arbetet med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.

Tyresö kommuns säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, för medarbetare och de som vistas i kommunen samt för vår miljö och vår egendom.

Mål och inriktning med kommunens trygghet och säkerhetsarbete är att kommunen ska

  • vara en säker och trygg kommun för invånarna och de som vistas i kommunen
  • säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen och i dess bolag, med så få störningar och egendomsförluster som möjligt
  • genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete bidra till god ekonomi för kommunen och de kommunala bolagen
  • verka för att öppenheten i kommunens verksamheter förblir så stor som möjligt utan att säkerheten eftersätts
  • ha en god beredskap inför och förmåga att hantera en extraordinär eller allvarlig händelse
  • arbeta för färre oönskade händelser och minska konsekvenser av sådana händelser
  • genom omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad inom området trygghet och säkerhet.

I Tyresö kommun finns en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar trygghets- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare.

Centralt stöd
För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen funktionerna säkerhetschef, säkerhetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare och brottsförebyggande strateg.
De ansvarar för utarbetande av förslag till övergripande policydokument och riktlinjer, utveckling av metoder inom säkerhetsområdet och utgör stöd till verksamheterna.
Funktionerna arbetar bland annat inom dessa områden: informationssäkerhet, intern säkerhet (fysisk och psykisk), säkerhetsskydd, brandskyddsfrågor, krisberedskap, risk-och sårbarhetsanalyser, civilt försvar, brottsförebyggande strategier och GDPR.

Säkerhetssamordnare
Varje förvaltningschef ska ha en säkerhetssamordnare kopplat till sig som är behjälplig med att utveckla och administrera arbetet kring risk- och säkerhetsfrågor inom förvaltningen.

Trygghets- och säkerhetsarbetet ska på förvaltningsnivå integreras i den befintliga organisationen och säkerhetssamordnare ska rapportera till förvaltningschef.

Säkerhetssamordnare ska initiera, samordna, stödja, följa upp, ge råd och tillhandahålla kunskap och kompetens till de kommunala verksamheterna inom området trygghet och säkerhet.

Säkerhetsombud
På varje arbetsplats/enhet ska det finnas minst ett säkerhetsombud för lokalt arbete med risk- och säkerhetsfrågor.

Riskhanteringsgrupper
För arbetet inom kommunens geografiska område finns olika riskhanteringsgrupper där målet är att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare.
Deltagare i dessa grupper är, förutom säkerhetsenheten och säkerhetssamordnarna, representanter från olika myndigheter och verksamheter inom kommunen.
Grupperna förväntas utifrån sin kompetens bidra till ett effektivt säkerhetsarbete med hög kvalitet.
Grupperna arbetar i olika konstellationer utifrån uppdrag och det kan vara arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, förebyggande insatser, utveckla rutiner och arbetsmetoder, initiera utbildningar och föreläsningar. Här ingår även att lyfta gemensamma frågor före och under en extraordinär eller allvarlig händelse.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 december 2023