Kamerabevakning

Tyresö kommun har kamerabevakning på utvalda platser. Kamerabevakningen är alltid anpassad utifrån behovet på den aktuella platsen och kommunen anlitar larmoperatörer för att utföra denna uppgift. Det gör att typ av kamera, tid för lagring och behandlingen av det inspelade materialet kan skilja sig från plats till plats.

Kamerabevakningens syfte och rättsliga grund

Inspelat material sparas i maximalt 30 dagar. Då det finns sekretess kring det material kommunen sparar, så kan det inte lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Kamerabevakningen och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kap 6.1e då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i syfte att öka tryggheten och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt bistå polis i att utreda brott.

Övervakningen är tillståndspliktig och sker enligt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med stöd av 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200).

Behandling av personuppgifter

Tyresö kommun tar din integritet på största allvar. Det inspelade materialet kan komma att behandlas av personuppgiftsunderbiträden, det vill säga företag som Tyresö kommun samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem, larmoperatör eller felanmälan och fjärrsupport av säkerhetshändelser.

Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart enligt de avtal som Tyresö kommun upprättar och har att följa.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Har du frågor om personuppgifter?

Om du har frågor om behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@tyreso.se

Du kan också kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Du som registrerad har samma rättigheter i samband med kamerabevakning som annan behandling av personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen.

Om du vill väcka klagan mot behandlingen av personuppgifter vänder du dig till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 april 2023