Uppdrag och uppgifter FRG Tyresö

Nedanstående uppgifter för Frivilliga resursgruppen, FRG, är framtagna enligt kommunens önskemål, mot bakgrund av genomförd Risk- och sårbarhetsanlys.

Vilket uppdrag har frivilliga resursgruppen?

På uppdrag av kommunen rekryteras, organiseras, utbildas och övas en frivillig resursgrupp, i tillämpliga delar enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) anvisningar om Frivilliga resursgrupper.

Frivilliga resursgruppen inkallas till tjänstgöring (insats) under högst sju dygn vid varje insatstillfälle efter beslut av kommunledningen.

Årlig repetitionsutbildning och övning av Frivilliga resursgruppen sker i samverkan med kommunen.

Frivilliga resursgruppen kan få följande uppdrag :

  • upprätta och sköta krisledningens radionät
  • arbeta i en värmestuga
  • biträda kommunen med information, vägvisning och högtalarbil
  • upprätta och betjäna samlingsplats för spontant tillströmmande frivilliga
  • hjälpa till vid ett oljepåslag mot vår kust
  • biträda krisledningen med transporter
  • medverka vid en begränsad utrymning föranledd av brand, explosion, kemisk olycka eller risk för en sådan händelse (främst genom information, vägvisning och avspärrning samt hjälp vid flyttning av äldre och handikappade)
  • bistå räddningstjänst/polis/katastrofsjukvård på ledningsplats utanför bebyggt område (främst med resurser för stabsarbete och underhåll samt information, vägvisning och avspärrning).
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juli 2023